Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

HENRY MARTYN (1781-1912) Giáo Sĩ Ấn Độ Và Ba Tư

  

Henry Martyn sanh ngày 18 tháng 2 năm 1781, qua đời ngày 16 tháng mười năm 1812, là một linh mục Anh quốc giáo  truyền giáo cho các dân tộc của Ấn Độ  Ba Tư. Sinh ra tại Truro, Cornwall. Ông học tại trường Truro Grammar và St. John College, Cambridge. Nhờ cơ hội gặp gỡ Charles Simeon đã khiến ông trở thành một nhà truyền giáo. Ông được thụ phong linh mục trong Giáo hội Anh và trở thành một tuyên úy cho Công ty Đông Ấn Anh Quốc.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

TỪ NGỮ THÁNH KINH—Hebrew-1


                    TỐT HƠN

Heb. 1:4, “Ngài…trở nên tôn quí hơn các thiên sứ…”

Từ ngữ “tốt hơn” xuất hiện 13 lần trong thơ Hebrew. Tiếng Hi lạp là: kreisson hay kreitton.
-         Heb. 1: 4, “Ngài… trở nên tôn quí hơn các thiên sứ”.
-         Heb 6: 9, “nhưng tin chắc điều anh em làm còn tốt hơn”.
-         Heb.7:7, “bậc trên (tốt hơn) chúc phước cho bậc dưới”.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

KHẢI TƯỢNG VÀ NHIỆM MẠNG—4


World Physical Map
Tầm nhìn Thế giới


Matt. 28:18. "Tất cả quyền
bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta".

Matt. 16:15. "
Hãy vào khắp thế giới và rao giảng Tin Mừng cho toàn bộ cõi thọ tạo."

Luke 24:48-49. "Các ngươi là những chứng nhân của những điều này,
Ta gửi lời hứa của  Cha Ta đến trên các ngươi;.. Nhưng các ngươi hãy cứ ở trong thành phố, cho đến khi các ngươi được mặc lấy quyền năng từ trên cao"

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Thành thánh-Jerusalem Mới--10

Vua David
TÍNH CÁCH VĨ ĐẠI CỦA ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI
TRONG JÉSUS CHRIST
                         Thi thiên 51.
“Ta, Jésus đã sai thiên sứ của Ta làm chứng những điều này cho các hội thánh, ta là cội rễ và hậu tự của Đavít, là sao mai sáng chói” (Khải 22:16).
Tôi nghĩ có một điều rất diệu kỳ là hầu như Kinh Thánh kết thúc bằng một lời về Đavít, và tôi nghĩ rằng anh em sẽ đồng ý với tôi. Tại đây, ngay ở phần cuối cùng, Chúa chúng ta đang nói: “Ta, Jésus… là cội rễ và hậu tự của Đavít – “Là cội rễ, Đavít đã xuất phát từ Ta. Là hậu tự, Ta đã đến từ Đavít? Đó là tại sao ở đây Chúa gọi chính mình Ngài bằng danh đơn sơ là Jésus. Ngài phán “Ta Jésus đã sai thiên sứ của Ta”. Vả các sứ đồ và các giáo sư Tân ước, rất hiếm khi nào dùng danh

Thành thánh-Jerusalem Mới--9

Tượng trưng Cây sự Sống
SỰ SỐNG THẦN THƯỢNG
Khải 2:7, 22:1, 2, 14, 19
CHỖ CỦA CÂY SỰ SỐNG
Với chương cuối cùng này của Kinh Thánh chúng ta được đưa trở về phần đầu của kinh Thánh và thấy chính mình trước hiện diện của cây sự sống. Tại chỗ này, sự chấm dứt mọi sự tỏ ra là có tương hợp với phần đầu, nhưng dĩ nhiên có một sự dị biệt lớn lao: phần cuối là sự thực hiện đầy đủ về ý nghĩa của phần đầu. Trong hình thức này của một cây sự sống theo biểu hiệu, chúng ta hoàn toàn hiển nhiên ở trong hiện diện của sự lưu phát chính yếu của các thời đại – mọi thời đại đều được bao bọc bởi một sự lưu phát nầy. Tại đây vào lúc cuối cùng khi Jésus tự gọi chính mình là “An-pha và Ô-mê-ga, đầu tiên và cuối cùng” (câu 13), Ngài đang đề cập, về chính Ngài như cây sự sống. Cây sự sống là điều đầu tiên và nó là điều cuối cùng.

Thành Thánh_--Jerusalem Mới-8

Amethyst
Amethyst

Peridot
peridot
NHỮNG SỰ PHONG PHÚ ĐA DIỆN CỦA ÂN ĐIỂN
ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG JÉSUS CHRIST.
“Những nền tảng của bức tường thành phố đã được trang sức bằng mọi loại đá quí” Khải 21:19.
Các khúc Kinh Thánh sau đây là bản chú chú giải về câu đó: - xin đọc:
I Phierơ 2:1-7, Êphêsô 1:7, 2:7, 3:8,16; La mã 2:4, 9:23, 11:33