Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

RA KHỎI HAI SA MẠC-
-
Nhã 3: 6-- Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên, Giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương, Với đủ thứ hương của con buôn-
Nhã 8 : 1-5-Ồ! Chớ chi chàng làm anh em tôi,
Kẻ đã bú mớm vú của mẹ tôi!
Nếu tôi gặp chàng ở ngoài,
Ắt tôi sẽ hôn chàng, không ai khinh bỉ tôi được.
2 Tôi sẽ dẫn chàng vào nhà mẹ tôi!
Tại đó chàng sẽ dạy dỗ tôi;
Tôi sẽ cho chàng uống rượu thơm,
Nước ngọt của trái thạch lựu tôi.
3 Tay tả người sẽ kê dưới đầu tôi,
Còn tay hữu người ôm lấy tôi.
4 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi,
Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta
Cho đến khi nó muốn.
5 Người nữ nầy là ai, từ đồng vắng đi lên,
Nương dựa lương nhân của nàng?
Ta đã đánh thức mình tại dưới cây bình bát:
Ở đó mẹ bị đau đớn mà sanh mình ra,
Ở đó người mà đã sanh đẻ mình bị cơn lao khổ.
-

BỐN LOẠI NGƯỜI YÊU—


-
2 Tim. 3 :2, 4-Vì người ta đều sẽ ái kỷ, ham tiền-- ưa thích sự vui chơi hơn là kính mến Đức Chúa Trời-

2 Timothy 3 :2, 4-For men shall be lovers of self, lovers of money, - lovers of pleasure rather than lovers of God;

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

BA Ý MUỐN-
-

Phục 30:19-20 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống,  thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—7
-
1 Sam 24 :10-Đa-vít nói cùng Sau-lơ rằng: Nhân sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng: Đa-vít kiếm thế làm hại vua?
Thi 7 : 1-2Thơ Đa-vít làm, và hát cho Đức Giê-hô-va về việc Cút, là người Bên-gia-min
 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi nương náu mình nơi Ngài; Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi, và thoát giải tôi,
Kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử,
Và phân tôi từ mảnh, không ai giải cứu cho.
Thi 7 :8-9- Đức Giê-hô-va đoán xét các dân.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi,
Và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi.
 Ồ, Đức Chúa Trời công bình! Là Đấng dò xét lòng dạ loài người,Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ,
Song hãy làm cho vững vàng người công bình.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—8
-
Lạy Giê-hô-va, đại danh cao sang,
Mãi vô song trên hoàn giới,
Nguyền muôn dân luôn tụng ca vinh quang,
Tán tụng thanh danh tuyệt đối;
Do nơi con thơ Cháu phô năng lực,
Lời thô sơ Chúa trưng dụng,
Địch quân câm tiếng lui bước không dứt,
Nước sa tan mau tận chung.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—6


-
Thi thiên 6:1-9-
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh dùng về đàn dây, theo giọng trầm
1 Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi,
Chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng,
2 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi, vì tôi yếu mỏn;
Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.
3 Đức Giê-hô-va ôi! Linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi;
Còn Ngài, cho đến chừng nào?
4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi;
Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài.
5 Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa;
Nơi Âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?
6 Tôi mỏn sức vì than thở,
Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi,
Dầm nó với nước mắt.
7 Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm,
Làng lệt vì cớ cừu địch tôi.
8 Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy;
Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.
9 Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta.
Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.
10 Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm;
Chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mắc cỡ.

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN -13
-
Chúa quên con đến chừng nào,
Mặt Ngài ẩn giấu khi nào hiện ra,
Hồn con buồn thảm sâu xa,
Kẻ thù vượt trổi biết mà đến đâu?
Nhậm lời con vẫn kêu cầu,
Kẻo con ngủ chết u sầu, Chúa ơi,
Đừng cho kẻ địch thắng tôi,
Nhân từ của Chúa con vui nương vào,
Cứu ân vui thỏa dường nào,
Ca khen Ngài vẫn dồi dào cấp ban.
Minh Khải- 17-01-2016