Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH—5-Sau-lơ


5. Vua Sau-lơ --Tín Đồ Háo Danh-
-
 1 Sam 9: 5-6--Khi đến vùng Xu-phơ, Sau-lơ nói với người đầy tớ theo mình: “Thôi, chúng ta hãy trở về đi, kẻo ba tôi hết lo về mấy con lừa cái lại lo cho chúng ta.”  Người đầy tớ đáp: “Trong thành kia có một người của Đức Chúa Trời. Ông được mọi người kính trọng, vì điều gì ông nói cũng xảy ra đúng như vậy. Chúng ta nên đến đó gặp ông ngay bây giờ. Biết đâu ông ấy sẽ chỉ dạy chúng ta nên tìm lừa nơi nào.”

YÊU MẾN THẬP TỰ GIÁ—


Một anh em hỏi tôi: “Làm thế nào chúng ta có thể thực hành những lời dạy dỗ của Matthew 5? Trong cuộc sống hàng ngày của Cơ Đốc Nhân, Cơ Đốc Nhân vẫn sống theo sự sống thiên nhiên và xác thịt rất nhiều. Làm thế nào chúng ta có thể tuân theo các điều răn của Chúa trong Matthew 5?

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH-4-Samson


SAM-SÔN- Tín Đồ Sắc Dục-
Sáng. 49:16- Đan sẽ xét xử dân tộc mình theo công lý.
Quan 14:1-3-Sam-sôn đi xuống Thim-na và thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở đó.  Khi trở về nhà, ông thưa với cha mẹ: “Con có thấy một thiếu nữ Phi-li-tin ở Thim-na, bây giờ xin cha mẹ cưới cô ấy làm vợ cho con”. Cha mẹ ông đáp: “Trong vòng bà con chúng ta hay trong vòng dân tộc chúng ta không có một người nữ nào con có thể lấy làm vợ hay sao, mà con phải đi cưới một người nữ trong dân Phi-li-tin không cắt bì làm vợ?”Nhưng Sam-sôn nói với cha: “Xin cha cưới cô ấy cho con. Vì cô ấy hạp mắt con”.

ÁN TỬ HÌNH (2)


:2 Cor. 1: 8-10--Vì, thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết rằng hoạn nạn đã xảy ra cho chúng tôi tại Tiểu-á thật nặng nề quá sức chịu đựng, đến nỗi chúng tôi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa. Thật vậy, chúng tôi cảm thấy mình phải mang án tử hình để không còn cậy nơi chính mình, nhưng nương cậy Đức Chúa Trời là Đấng làm cho kẻ chết sống lại.  Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi hiểm họa chết chóc lớn như thế thì Ngài cũng sẽ giải cứu chúng tôi nữa. Chúng tôi hy vọng nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi, BDM
--Giáo Lí Đối Kháng Ánh Sáng-

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

MÓN NGỌT TỪ KẺ MẠNH-


-
Quan xét 14: 5-- 14  kìa, một con sư tử tơ gầm lên và chạy tới vồ Sam-sôn. 6 Thần của CHÚA ngự xuống trên ông một cách mạnh mẽ nên ông dùng hai tay không xé con sư tử ra như thể xé một con dê con vậy Ông đi tẻ lại xem thử xác con sư tử hôm trước đã ra sao. Và kìa, trong xác khô của nó có một tổ ong đầy mật.  Ông giơ tay lấy vỉ mật vừa đi vừa ăn. Ông cũng đem mời cha mẹ ông ăn nữa, và họ cùng ăn, nhưng ông không nói cho họ biết mật ấy đã lấy ra từ xác sư tử. Ông nói: “Từ vật ăn lấy ra được món ăn, Từ kẻ mạnh lấy ra được món ngọt”.

NHÂN VẬT THÁNH KINH—3 --Esau


3- Ê-sau-Tín Đồ Vật Dục
-
Heb. 12: 16-17- “Hãy thận trọng để đừng có ai dâm dục hoặc phàm tục như Ê-sau, vì một bữa ăn mà tự mình bán đi quyền trưởng nam.  Anh chị em biết về sau ông muốn thừa thưởng phúc lành đó lại bị loại bỏ, vì không tìm được cơ hội ăn năn dù ông khóc lóc tìm cầu phúc lành”BDM.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

SÁCH MÁC BÀI 70


MỘT ĐỜI SỐNG
HOÀN TOÀN THEO VÀ VÌ CUỘC GIA TỂTÂN ƯỚC
CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Trong bài trước, chúng ta đã xem xét biểu đồ trình bày bản tóm tắt về cuộc gia tểTân Ước của Đức Chúa Trời. Theo biểu đồ này, toàn bộ Tân Ước có thể được chia làm ba phần: bốn sách Phúc Âm là phần mở đầu, từ sách Công Vụ đến Giu-đe là phần phát triển, và sách Khải Thị là phần kết thúc. Trong phần thứ nhất, chúng ta thấy Con cùng với Cha và bởi Linh để là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất trong Jesus Christ là đền tạm của Đức Chúa Trời và đền thờ của Đức Chúa Trời, sống sự sống của Đức Chúa Trời để phát triển thành vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong phần thứ hai, chúng ta thấy Linh là Con cùng với Cha để trở nên sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất trong Hội Thánh là Thân thể Đấng Christ, đền thờ của Đức Chúa Trời, vương quốc của Đức Chúa Trời, và nhà của Đức Chúa Trời, sống Christ để đạt đến sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Trong phần thứ ba, chúng ta có bảy Linh ra từ Đấng đời đời và thuộc về Đấng Cứu Chuộc trở nên sự tăng cường của Đức Chúa Trời Tam Nhất trong Hội Thánh đắc thắng, tổng kết thành các giá đèn bằng vàng và Giê-ru-sa-lem Mới. Trong bài này, là bài cuối cùng trong loạt bài sách Mác, chúng ta sẽ suy xét sự tăng cường của Đức Chúa Trời Tam Nhất dẫn đến đích điểm là các giá đèn bằng vàng và Giê-ru-sa-lem Mới.

SÁCH MÁC BÀI 69


Kinh Thánh: Khải 1:4-5, 11-13, 20; 2:7, 11, 17, 26, 28; 3:5-6, 12-13, 21-22; 4:5; 5:6; 14:13-16; 21:1-3a, 9-12, 14, 18-19a, 21; 22:1-2, 14, 17
Trong những bài trước  chúng ta đã thấy các môn đồ của Chúa đi theo Ngài từ lúc Ngài khởi đầu chức vụ. Chúa đã đem họ theo từng bước một bất cứ nơi nào Ngài đi. Thậm chí Ngài đem họ theo vào trong sự chết và phục sinh của Ngài. Điều này nghĩa là các môn đồ đã trải qua những tiến trình mà Cứu Chúa-Nô Lệ đã trải qua.
Bằng cách trải qua sự chết và phục sinh của Chúa, các môn đồ đã trở nên sự tiếp nối của Ngài. Sự tiếp nối này được bày tỏ trong sách Công Vụ. Chúng tôi đã chỉ ra rằng trong Công Vụ chương 1, các môn đồ là sự tiếp nối của Chúa, đi theo Ngài để sống một đời sống theo cuộc gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời.

THÁNH KINH NHÂN VẬT -2 --Ich-ma-ên


–Ích-ma-ên—Tín đồ thiên nhiên-
-
Rô ma 15:4-Tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng.
Sáng 16:11-12- 11 Chị đang có thai Và sẽ sinh con trai, Chị hãy đặt tên cho nó là Ích-ma-ên  Có nghĩa là ‘Chúa nghe’  Vì CHÚA đã đoái thương cảnh khốn khổ của chị.  Con trai chị sẽ như một con lừa rừng, Cánh tay nó sẽ chống mọi người Và mọi người chống lại nó, Và nó sẽ sống đối nghịch Với tất cả anh em nó.”

NGHÈO VÀ GIÀU-


Malachi. 3:10-Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng
Khải. 3:17-17 Vì con nói: ‘Ta giàu, ta đã làm nên giàu có, không cần chi nữa,’ nhưng con không biết mình cùng khốn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và lõa lồ. Ta khuyên con hãy mua vàng tinh luyện bằng lửa của Ta để con được giàu có, mua áo xống tinh bạch để mặc vào và sự xấu hổ vì lõa lồ của con khỏi lộ ra, và mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con ngõ hầu con thấy rõ.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

SÁCH MÁC BÀI 68


Kinh Thánh: Gi. 16:12-15; 20:22; Công. 1:5, 8; 2:1-4, 7-18; 4:8, 31; 9:17;
13:9; 52; 6:3, 5a; 7:55; 11:24; 8:29, 39; 16:6-7; La. 8:2; 9-11; 1 Cô. 15:45b;
2 Cô. 3:17-18; Phil. 1 :19-21a ; 3 :7-10.
Trong bài trước chúng tôi đã chỉ ra rằng trong sách Công Vụ chúng ta có cả Linh thể yếu lẫn Linh gia tể. Trong Công Vụ chương 8, chúng ta có cả Linh và Linh của Chúa. Công Vụ 8 :29 chép : « Linh phán cùng Phi-líp rằng : Hãy lại gần và đi cặp xe đó ». Ở đây, Linh vì sự hiện hữu thuộc linh của chúng ta và Linh vì cuộc gia tểĐức Chúa Trời đơn giản được gọi là Linh.
Công Vụ 8 :39 tiếp tục chép rằng : «Khi ở dưới nước lên, thì Linh của Chúa cất Phi-líp đi». Cách diễn đạt « Linh của Chúa » cho thấy rằng Linh là Chúa. Giống như cách diễn đạt «tình yêu thương của Đức Chúa Trời » nghĩa là tình thương yêu là Đức Chúa Trời, và «sự sống của Đức Chúa Trời » có nghĩa là sự sống là Đức Chúa Trời, thì «Linh của Chúa » ở đây nghĩa là Linh là Chúa. Vì vậy, trong Công Vụ chúng ta thấy Linh trong hai phương diện, phương diện thể yếu và phương diện cuộc gia tể thật ra là chính Chúa.

SÁCH MÁC BÀI 67


Kinh Thánh: Giăng 16:12-15; 20:22; Công.1:5,8; 2:1-4, 17-18; 4:8, 31; 9:17; 13:9, 52; 6:3, 5a; 7:55; 11:24; 8:29, 39; 16:6-7; La 8:2, 9-11; 1 Cô.15:45b; 2 Cô.3:17-18; Phil.1:19-21a; 3:7-10
Trong Phúc Âm Mác, chúng ta thấy Chúa Jesus là Đấng đã sống một đời sống theo cuộc gia tể Tân Ước  của Đức Chúa Trời. Đấng này vừa là người gieo giống vừa là hạt giống. Ngài đã gieo chính Ngài là hạt giống vào trong các môn đồ. Chúa thu thập các môn đồ, là những người được Đức Chúa Trời chọn, làm “đất trồng” hầu gieo chính Ngài vào trong họ để Ngài lớn lên trong họ và có thể trồng Ngài. Chúa cũng đem các môn đồ trên thập tự giá và kết liễu họ. Sau điều này, Ngài đem họ vào trong sự phục sinh. Sau khi thấy tất cả những điều này  trong những bài trước, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục xem các môn đồ là sự tiếp nối của Chúa Jesus như thế nào.
Phúc Âm Mác kết thúc với sự thăng thiên của Chúa. Bây giờ đã phục sinh và thăng thiên rồi, Chúa Jesus đang làm gì? Để tìm hiểu Chúa đang làm gì sau sự thăng thiên, chúng ta cần sách Công Vụ.

NHÂN VẬT THÁNH KINH---1— Thuật Sĩ Balaam-Dân 22:- 24; Dân 31:8, 16 Giô suê 13:22 , Khải 2:14 ; Giu đe 1:11-
-
Sách Gióp cho chúng ta biết có nhiều tôi tớ thánh và tiên tri chân thật của Đức Chúa Trời, thuộc về thời các tổ phụ, họ đã sống và sinh hoạt  bên ngoài và trước khi quốc gia Israel thành lập. Bố vợ của Moses, là thầy tế lễ, Balaam là “tôi tớ” chân thật của Đức Chúa Trời sống bên ngoài Israel.
1.Con người và tính tình:

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

TRƯỞNG PHÒNG THUẾ VỤ XA-CHÊ—


Xa-chê leo cây sung đến ngọn,
Tưởng rằng không ai sẽ thấy mình,
Ô kinh ngạc thay và bỡ ngỡ,
Jesus gọi ông hãy xuống nhanh.
Chúa ngắm xem nhưng ông nào rõ,
Lời quyền năng Ngài đúng lòng thành.
-
Kinh ngạc mừng vui thật khôn xiết,
Mặt ông vui ai mô tả nỗi nào,
“Ô Ngài kêu tên tôi lạ thiệt,
Ngài biết trường hợp của tôi sao?
Jesus dùng bữa với tôi quá thích,
Mọi sự con có đây thuộc Ngài”.
-
Nơi nào có phúc âm rao giảng,
Tội nhân tụ họp lắng nghe rày,
Lòng một số người được đụng chạm,
Trước khi ý thức thật biết Ngài.
Lời Chúa giảng ra cho cả đám,
Chỉ thấu lòng người Chúa chọn rày.
-
Đường Chúa đi nhiều người hâm mộ,
Họ theo Ngài vì tánh hiếu kì,
Chỉ một người nhìn thấy Chúa rõ,
Hãy nghe người thấy Chúa nói gì;
Biết bao kẻ nghe ta giảng đó,
Ít người được chạm lời quyền uy.
-
Lỗi lầm quên lãng từ lâu quá,
Bổng nhiên hiện ra trước lương tâm,
Tư tưởng kín giấu Xa-chê có,
Phơi bày trước công chúng lằm bằm;
Cả quần chúng vây quanh Chúa đó,
Lời dò thấu một người thành tâm.
-
Trải nhiều năm đau đớn khốn khổ,
Nỗi buồn gặm nhấm cả tâm hồn,
Tiếng Chúa phán làm ông vui quá,
Nỗi sợ lo tiêu tán hết trơn;
Bạn giàu như Xa-chê tha hóa?
Ước bạn nghe tiếng Chúa càng hơn.
-
Bạn có giàu điều gì ngoài Chúa,
Văn hóa, tri thức kinh thánh khô?
Địa vị, quyền lực, tiền bạc nữa?
Mà tâm hồn nặng trĩu bơ phờ?
Hãy tìm nhìn Chúa Đấng muôn thuở,
Chỉ tiếng Ngài làm bạn tự do.
Minh Khải—19-6-2016

SÁCH MÁC BÀI 66


Kinh Thánh: Mác 1:14-18; 4:26; 9:1-8; 10:23-25; Rô.14:17
Trong hai sứ điệp trước, chúng ta đã suy xét bốn vấn đề quan trọng: bối cảnh chức vụ của Chúa, Chúa là người gieo giống, gieo chính Ngài vào trong dân của Đức Chúa Trời, tình trạng của các môn đồ như là “đất”, và việc Chúa chữa lành đất nầy qua sự chết và phục sinh của Ngài. Chúng ta thấy rằng qua sự chữa lành này mà một trăm hai mươi môn đồ đã trở nên đất tốt để Chúa gieo giống. Tuy nhiên, chúng ta thấy trong Công Vụ chương 10, chương 21 và Ga-la-ti chương 2 có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy “cỏ lùng”, tức là những điều thay thế Đấng Christ, đã bắt đầu mọc lại.
Chúng ta kết luận sứ điệp vừa rồi bằng một lời về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã chỉ ra rằng theo Tân Ước, vương quốc của Đức Chúa Trời là một Thân vị, tức là Chúa Jesus Christ, được gieo vào trong chúng ta để được phát triển. Trong chức vụ, Chúa đã đến gieo chính Ngài là hạt giống vương quốc vào trong những người được Đức Chúa Trời chọn để hạt giống này có thể phát triển thành vương quốc của Đức Chúa Trời.