Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Chúa Jesus Trị Vì Tại Jerusaalem—Thi thiên 61: 6, 7, “Chúa sẽ tăng tuổi thọ cho vua; Năm tháng người trường tồn qua mọi thế hệ. Nguyện người ngồi trên ngôi mãi mãi trước mặt Đức Chúa Trời; Xin Chúa truyền sự nhân từ và chân thật Ngài gìn giữ người”.
Thi thiên 45:16, “Các con trai vua sẽ kế vị tổ phụ vua; Vua sẽ lập họ làm người cai trị khắp đất”.
Ezekiel 34: 23-24, “Ta sẽ lập trên chúng chỉ một người chăn, người sẽ nuôi chúng, tức là Đa-vít đầy tớ Ta. Chính người sẽ nuôi chúng, làm người chăn của chúng.  Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, và Đa-vít, đầy tớ Ta, sẽ làm vua giữa chúng. Ta Đức Giê-hô-va đã phán vậy”
Lu ca 1:32-33, “Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.”
Khải huyền 19:16, “Trên áo và trên đùi Ngài có danh đề: VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA”.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Chừng Nào Thánh Đồ Vào Thiên Đàng?Trong hệ phái Anh Em Việt nam có nhiều người không tin có thiên đàng, họ nói không cần có thiên đàng vì đời sau Đức Chúa Trời và thành thánh sẽ xuống trái đất mới, chớ tín đồ không cư trú trên thiên đàng.
Nhiều người trong các hệ phái khác lại tin rằng trong đời nầy nếu tín đồ nào qua đời thì linh hồn họ sẽ vào thiên đàng ngay. Cho nên nhiều hệ phái có các bài thánh ca diễn trả rằng sau khi tín đồ chết họ sẽ tập họp bên con sông hằng sống trên thiên đàng. Chiếu theo Ê-phê-sô 4:8, “Khi Ngài lên nơi cao thì dẫn theo những kẻ bị bắt làm phu tù”. Câu kinh thánh nầy trích dẫn từ thi thiên 68, nói về sự thăng thiên của Chúa Jesus sau khi Ngài sống lại. Nhưng nhiều giáo lí dạy cách sai lầm rằng khi thăng thiên, Chúa Jesus dẫn theo đoàn người đông nghịt từ Lạc viên (paradise) hay lòng Abraham dưới âm phủ đem lên thiên đàng.
Nhưng 1 Corinhto 15:50 chép, “Vậy, anh em ơi, tôi nói rằng, thịt và huyết chẳng có thể thừa thọ nước Đức Chúa Trời được, sự hay hư nát cũng không thể thừa thọ sự chẳng hay hư nát được”. Do câu kinh thánh nầy tôi quả quyết rằng hiện nay trên thiên đàng chưa có tín đồ nào lên đó, và paradise cũng không có ở đó.—vì tín đồ chưa có thân thể phục sinh.
Thưa anh em,
Trên đây là nhiều quan điểm thần học về thiên đàng của các môn phái khác nhau, nhưng tất cả đều không đúng với lời Kinh thánh.
1./ Những tín đồ đắc thắng vào thiên đàng trước vương quốc 1000 năm—
Mathio 13: 43, 2 Timothe 4:18, “Khi ấy những người công nghĩa sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy nghe!-- Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi công việc ác, và cứu vớt ta vào nước trời của Ngài. Nguyện sự vinh hiển về nơi Ngài đến đời đời vô cùng! A-men.”.
Khi Chúa Jesus đến, mọi tín đồ từ thời Cựu ước đến cuối Tân ước, đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ để chịu xét xử. “Chúa phán: Ta chỉ sự sống ta mà thề: Mọi đầu gối sẽ quì lạy ta, Mọi lưỡi sẽ thừa nhận Đức Chúa Trời." Như vậy, mỗi người trong chúng ta đều sẽ khai trình việc của chính mình với Đức Chúa Trời.-- Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước toà án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh những điều mà bản thân đã làm ra, theo như việc làm hoặc thiện hoặc ác vậy”.
Kết quả phiên tòa đó sẽ phân ra hai loại tín đồ: người đắc thắng và kẻ thất bại. Người đắc thắng như sứ đồ Phao-lô, sẽ được cứu (đem vào chỗ an toàn), tức là đem vào thiên đàng sống đời đời. Người thất bại sẽ phải bị kỉ luật trong nơi khóc lóc nghiến răng ở bên ngoài nước ngàn năm- “Ta (Chúa Jesus) nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông, tây sẽ đến mà ngồi bàn với Ap-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước trời. Nhưng con cái nước nhà sẽ bị quăng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Mathio 8:11-12).
Tôi đọc kinh thánh và không tìm thấy loại tín đồ thứ ba sau phiên tòa nầy.
Dân đắc thắng sẽ sống trên thiên đàng là quê hương yêu dấu của họ (Heboro 11:16), là nhà đời đời của họ. Họ sẽ ở đó làm nô lệ hầu việc thờ phương Đức Chúa Trời và xuống trái đất cũ công tác—cai trị 5 thành hay 10 thành trong nước Đấng Christ (Lu ca 19:17,19). Nhà là thiên đàng, nơi làm việc là trái đất cũ
2/.Những tín đồ thất bại vào thiên đàng sau vương quốc 1000 năm trên đất:
Đọc Khải huyền 7:9-17- Đó là quần chúng được cứu từ mọi thời đại, bao gồm những người đã bị kỉ luật trong chỗ khóc lóc nghiến răng trong 1000 năm trước.
Khải huyền 22: 3,4,5” Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, nhưng ở trong thành có ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con, các đầy tớ Ngài sẽ phụng sự Ngài, được thấy mặt Ngài và danh Ngài sẽ ở trên trán của họ. Đêm không còn có nữa; họ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ sáng toả họ, và họ sẽ làm vua cho đến đời đời vô cùng”.
Câu 3, 4 nói rằng quần chúng được cứu đó sẽ ở trước ngai Đức Chúa Trời, làm nô lệ và hầu việc, thờ phượng Ngài đến đời đời vô cùng trên thiên đàng.
Câu 5 nói “họ sẽ làm vua (trị vì) đến đời đời vô cùng”.
Tôi xin hỏi anh em, họ trì vì ở đâu? Trên thiên đàng hay dưới trái đất mới?  Trên thiên đàng có Đức Chúa Trời cai trị họ, họ làm người hầu việc Ngài, --thiên đàng là nhà đời đời của họ--nhưng khi xuống trái đất mới, họ sẽ làm vua, làm chúa, cai trị trên trái đất mới.
Bạn nắm vững lời Chúa nói về thiên đàng chưa?