Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

HÃY RA KHỎI CHẤN SONG—Going Out The Banqueting House,


-
Nhã Ca 2: 8-13-Ấy là tiếng của lương nhân tôi! Kìa, người đến, nhảy qua các núi, Vượt qua các gò. Lương nhân tôi giống như con hoàng dương hay là con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, Xem ngang qua cửa sổ,
Ngó ngang qua chấn song.  Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến.  Vì kìa, mùa đông đã qua,
Mưa đã dứt hết rồi; Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi,
Và tiếng chim cu nghe trong xứ;  Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó,
Và nho trổ hoa nực mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến!

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

HAI BÀN THỜ CỦA CHÚA—The Two Altars Of The Lord--


-
Xuất hành-40: 5-6-- cũng hãy để bàn thờ bằng vàng, dùng xông hương trước hòm bảng chứng, rồi xủ tấm màn nơi cửa đền tạm. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu  (bằng đồng) đằng trước cửa đền tạm;
Thi 84:3- Hỡi Đức Giê-hô-va vạn-quân, là Vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi,Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, Và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó,Tức là các bàn thờ của Chúa

CHỊU KHỔ GIỮA DÂN CHÚA—To Be Persecuted By The Lord’s People---
Nhã 1:5-6--Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, tôi đen, song xinh đẹp, Như các trại Kê-đa, như màn cháng của Sa-lô-môn. Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen, Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.
Nhã 5:7-Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi, Đánh tôi, và làm tôi bị thương; Các kẻ canh giữ vách thành cất lấy lúp khỏi tôi.
Nhã 5:9-Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Mà chị ép nài chúng tôi dường ấy?
-
Song 1:5-6- I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon. 
Look not upon me, because I am black, because the sun hath looked upon me: my mother's children were angry with me; they made me the keeper of the vineyards; but mine own vineyard have I not kept.
Song 5:6-7, 9- I sought him, but I could not find him; I called him, but he gave me no answer. The watchmen that went about the city found me, they smote me, they wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me. What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among women? what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us? 
-

THE BELOVED OF SHULAMMITE—Lương Nhơn Của Su-la-mít— -


Song 5:8-16 I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him, that I am sick of love. What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among women? what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us? -My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand. His head is as the most fine gold, his locks are bushy, and black as a raven. His eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk, and fitly set. His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers: his lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh. His hands are as gold rings set with the beryl: his belly is as bright ivory overlaid with sapphires. His legs are as pillars of marble, set upon sockets of fine gold: his countenance is as Lebanon, excellent as the cedars. His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem. 

CHIM BỒ CÂU THÁNH— -


Nhã 1:9, 15- Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pha-ra-ôn.Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay! Con mắt mình như mắt của bồ câu-
Nhã. 2:2- Bạn tình ta ở giữa đám con gái
Như bông huệ ở giữa gai gốc
Nhã 2:14: Hỡi chim bồ câu ta trong hóc đá, Tại chốn đụt của nơi hê hẩm, Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, Cho ta nghe tiếng mình,Vì tiếng mình êm dịu, Mặt mũi mình có duyên.
Nhã 4:1-Hỡi bạn tình ta, nầy mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay! Mắt mình trong lúp giống như mắt bồ câu;
-
Song 1:9, 15- I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaoh's chariots. Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes. 
Song 2:2 As the lily among thorns, so is my love among the daughters. 
Song 2:14 O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely. 
Song 4:1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks:
-

VẺ ĐẸP CỦA TÂN SÁNG TẠO—
Song 4:1  Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.
Thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing; whereof every one bear twins, and none is barren among them.
Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely: thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks.
Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.
Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies.
frankincense.
Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.

CON CHỒN VÀ CON SƯ TỬ--Nhã 2 :15-Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn,
Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho; Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông.
Nhã 4: 8-- Hỡi tân phụ ta, hãy cùng ta đến từ Li-ban,
Hãy cùng ta đến từ Li-ban; Khá nhìn xem từ chót A-ma-na, Từ đỉnh Sa-nia và Hẹt-môn, Từ hang sư tử, Từ núi con beo.
2 Các vua 6 :8-12-Vả, vua Sy-ri giao chiến với Y-sơ-ra-ên; người thương nghị với các tôi tớ mình, mà rằng: Ta sẽ đóng trại ta tại nơi nọ nơi kia.  Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Sy-ri phục tại đó.  Vậy, vua Y-sơ-ra-ên sai người đến nơi mà người Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước; người giữ lấy mình tại đó, chẳng những một hai lần.  Lòng vua Sy-ri bối rối về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình, mà nói rằng: Các ngươi há không tỏ cho ta, ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Y-sơ-ra-ên?  Một người trong những tôi tớ thưa rằng: Ôi vua chúa tôi! Chẳng ai trong chúng tôi hết; nhưng Ê-li-sê, tiên tri trong Y-sơ-ra-ên, tỏ cho vua Y-sơ-ra-ên biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

SẢN XUẤT MIẾNG VƯỜN HƯƠNG LIỆU— Producing The Spices Garden--


-
Nhã 1:13-14-Lương nhân tôi giống như bó hoa một dược cho tôi.
Nằm ở giữa nương long tôi. Lương nhân tôi giống như một chùm hoa phụng tiên cho tôi Trong vườn nho Ên-Ghê-đi.
Nhã. 3:6--Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên, Giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương, Với đủ thứ hương của con buôn?
Nhã 4: 12-16- Em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín,
Là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong.
Đám cây mình là vườn địa đàng,
Có thạch lựu và trái ngon,
Hoa phụng tiên và cây cam tòng;
Cam tòng và hồng hoa, xương bồ và nhục quế,
Cùng mọi thức cây có mùi thơm,
Một dược, lư hội với các hương liệu có danh.
Mình là mạch nước trong vườn,
Là giếng nước sống, là dòng nước chảy từ Li-ban!
Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến;
Hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra!
Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người,
Và ăn các trái ngon ngọt của người!

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Về Lại Jerusalem--


Kinh văn: Exơra 1:
Trong các sứ điệp chúng tôi sẽ bao gồm  sự việc khôi phục của Chúa, tức sự khôi phục việc xây dựng nhà và thành phố. Không chỉ có sự khôi phục nhà, nhưng cũng có sự khôi phục thành phố. Nhà và thành phố cả hai đều cần được khôi phục.
--Hình bóng của cuộc lưu đày
Để giúp chúng ta nhận thức nhu cầu của sự khôi phục là gì, chúng ta phải nhìn trở lại vào trong lịch sử của dân Ysơraên. Tất cả chúng ta đều biết rằng cựu ước là một sách của hình bóng và hình bóng lớn hơn hết, tổng bao hàm là lịch sử của dân Ysơraen. Trong Cơ-Đốc giáo ngày nay nhiều giáo sư và Cơ-Đốc nhân áp dụng các sự việc trong phần đầu của lịch sử dân Ysơraen cho các kinh nghiệm Cơ-Đốc của họ. Tôi tin tất cả chúng ta đều biết các điều này rồi. Chúng ta biết làm sao áp dụng lễ thật qua cho kinh nghiệm cứu chuộc của chúng ta và chúng ta biết làm sao áp dụng việc vượt qua Hồng Hải cho kinh nghiệm của chúng ta, biết làm sao áp dụng, vui hưởng ma na hằng sống và thậm chí nước từ vầng đá vỡ cho các kinh nghiệm của chúng ta, vì đây là tiếp lấy Đấng Christ như là sự cung ứng thường nhật của chúng ta và như nước hằng sống của chúng ta. Thậm chí chúng ta biết làm sao áp dụng đền thờ do vua Salômôn xây dựng cho kinh nghiệm của mình.