(Phần 4b của loạt bài "Công trình phục hồi của Đức Chúa Trời"(Lu-ca 8:11; Thi Thiên 126:5‐6)
Cầu nguyện: Sáng nay, xin Chúa hãy tiếp tục nói với chúng con. Xin làm chúng con trở thành những cây ăn trái. Chúng con muốn xanh tươi trong nhà của Chúa. Chúa ơi! chúng con muốn là những quả tốt cho Chúa. Xin Cha làm chúng con trở thành trái đầu mùa cho Cha!