Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Jehovah Shammah--Giê-hô-va ở đó-


Exechien 48:35-từ nay về sau, tên của thành sẽ là: “Đức Giê-hô-va ngự tại đó!”
E-sai 31: 5-Như chim bay lượn thể nào Thì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ
Giê-ru-sa-lem thể ấy; Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát, Ngài sẽ vượt qua và cứu vớt nó.”
-
Chim ưng phủ cánh che con,
Bảo toàn con nhỏ trong cơn khổ nàn;
Chúa ta phán với tuyển dân:
"Sa-lem, Ta sẽ chu toàn bảo an".