Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Thành phố có các nền tảng—8

Jerusalem ở trên
Chương 8 – Ánh sáng của thành phố
Sự trong sáng của sự sống và chứng cớ.

 Rev 21:10-11,18,21; 22:1 “Tôi bèn cảm Thánh Linh, được người đem tôi đến một núi lớn và cao, chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, 11 có sự vinh quang của Đức Chúa Trời, vị sáng của thành giống như bửu thạch rất quí, dường như bích ngọc, trong như thuỷ tinh- Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì bằng vàng ròng, giống như pha ly trong vắt- Mười hai cửa bằng mười hai ngọc châu, mỗi cửa bằng một ngọc châu. Đường của thành bằng vàng ròng, giống như Pha ly trong suốt- Thiên sứ lại chỉ cho tôi xem sông nước sự sống ở giữa đường của thành, trong như thuỷ tinh, từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra”.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Đức Chúa Trời trong tiếng Trung Quốc


                        
Có một vài từ ngữ khác nhau được sử dụng trong ngôn ngữ Trung Quốc nói về Đức Chúa Trời và thiên đường. Mỗi từ ngữ, bởi nó là từ nguyên cho chúng ta biết điều gì đó về Đấng Tối Thượng thuộc linh mà là phổ biến với người Trung Quốc cổ đại và Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ.


Đức Chúa Trời - El Shaddai-
Chữ Thượng Đế


Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Thành Phố Có Các Nền Tảng--7

Peter giảng ngày Ngũ Tuần

Chương 7 - Jerusalem trong quan hệ với tính phổ quát

Isa. 52:1, 7-8, 14-15, “Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, thức dậy, mặc lấy sức mạnh ngươi! Hỡi Giê-ru-sa-lem, là thành thánh, hãy mặc lấy áo đẹp! Vì rày về sau kẻ không chịu phép cắt bì và kẻ ô uế sẽ không vào nơi ngươi nữa- Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! Tiếng những kẻ canh của ngươi! Họ cất tiếng, cùng nhau hát xướng; vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Si-ôn.-- Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ (mặt mày người xài xể lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xể hơn con trai loài người), thì cũng vậy người sẽ vảy rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người; vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe”.