Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Nehemiah - Thông điệp sống cho dân Đức Chúa Trời hôm nay--1


Phần 1 - Điều kiện của thời kỳ cuối cùng

Trải thời gian qua Chúa đã đặt thông điệp sách này trên tấm lòng tôi, và tôi tin rằng đã đến lúc thông điệp đó được đưa ra một lần nữa cho dân Ngài. Tôi tin rằng trong sách này có điều mà có thể chạm vào nhu cần thời điểm hiện tại này một cách rất thực tế, vì, thực sự, đây là thời kỳ khi dân Chúa cần được giúp đỡ để đáp ứng nhiều hoạt động có ngụ ý khi kẻ thù dẫn họ xa lìa, hoặc ngăn cản họ đến nơi mà Chúa có tất cả những gì mà tấm lòng của Ngài mong muốn trong và qua họ. Phần đầu tiên này sẽ bàn về một vài nguyên tắc chung chi phối cuốn sách.


Đầu tiên cuốn sách này giới thiệu hoạt động thời kỳ kết thúc. Bạn biết rằng đây là phần cuối cùng của lịch sử ghi lại trước khi bạn đến Tin Mừng Luca. Cho dù điều đó đã gây ấn tượng bạn đủ hay không, tôi không biết, nhưng nó thực sự là một sự kiện ấn tượng rằng phần tiếp theo của lịch sử được ghi lại trong kinh điển của Kinh Thánh, như chúng ta có nó, là Tin Mừng Luca. Vì vậy, những gì bạn có ở đây, cho đến nay là thời kỳ cũ có liên quan, là hoạt động thời kỳ kết thúc. Nội dung của sách này đại diện cho những gì Đức Chúa Trời đã làm vào thời kỳ cuối cùng đó, và do đó sẽ báo trước những gì trong hoạt động thời kỳ cuối cùng của Đức Chúa Trời phải có. Nó sẽ bày tỏ các loại sự việc mà Chúa sẽ làm trong thời kỳ cuối cùng sắp tới.

Và sau đó là điều khác, mà cùng với nó, là điều sách Nehemiah có liên quan trải suốt đến sự hiện ra của Chúa. Luke đưa Chúa Giê-su đến trong một cách rất tức thì, chúng ta tìm thấy Ngài trong đền thờ bao quanh bởi những người đại diện cho phần dân sót đã đi qua từ thời kỳ cũ và tiếp lấy chứng cớ trong thời kỳ mới: - Vì sự làm chứng thực sự đại diện bởi một số rất ít khi Chúa Giê-su đến, Simeon và Anna và một vài người khác đã tìm kiếm sự an ủi của Israel, cho Đấng Christ của Chúa. Họ được tìm thấy ở đó với Chúa trong nhà của Ngài, trong Tin Mừng Luca, và vì đó là đoạn tiếp theo của lịch sử, và như Nehemiah là người cuối cùng trước đó, bạn sẽ thấy rằng liên kết với Nehemiah là sự quang lâm của Chúa.

Đặt hai điều này lại với nhau, bạn có nền tảng của bạn đặt ra cho giá trị vĩnh cửu của cuốn sách này. Đó là hoạt động thời kỳ cuối cùng liên quan đến sự hiện ra của Chúa.


Bây giờ chúng ta đến cuốn sách, và trong một vài sự quan sát thêm, chúng ta lưu ý về những gì chúng ta gọi là tiêu biểu học của sách này, đó là, các yếu tố điển hình và nét đặc trưng của nó. Thật vậy, chúng ta phải liên kết cuốn sách khác với nó, vì hai là một. Đây là Ezra và Nehemiah, và trong Kinh Thánh tiếng Hê bơ rơ, chúng đã không được tách ra, nhưng được coi là một bộ hoàn toàn. Trong Ezra, như chúng ta biết, chúng ta có cái nhìn về Nhà Chúa, trong Nehemiah, chúng ta đã có hàng rào bao vây, bức tường thành Giêrusalem, và hai sách nầy nói với chúng ta về chứng cớ của Chúa ở đây trên trái đất.

Thứ tự thần thượng: Bàn Thờ; Ngôi Nhà; Vách Tường

Trong Ezra chúng ta tìm thấy thứ tự được giới thiệu. Nét đặc trưng đầu tiên của thứ tự  điều này là thiết lập bàn thờ, bàn thờ lớn, ở vị trí của nó: "Chúng sợ hãi dân của xứ, nên lập bàn thờ trên nền cũ nó" (Ezra 3:3). Sau đó, sau khi bàn thờ được đặt ở vị trí của nó, nhà của Đức Chúa Trời đã được xây dựng, sau đó khi nhà đã được xây dựng, tại một thời điểm sau đó, bức tường được xây dựng lại. Đây là thứ tự gấp ba lần. Đầu tiên chúng ta có bàn thờ, mà tiêu biểu thập giá, có tính cơ bản cho toàn bộ hoạt động thần thượng, và sau đó là ngôi nhà, mà tiêu biểu cho Hội thánh, như kết quả từ thập giá được ở trong vị trí của nó.


 Điều quan trọng là phải có khía cạnh của các sự việc cũng như thứ tự. Ngôi nhà ở đây được trình bày trong chiều hướng của nó về Đức Chúa Trời, đó là những gì về Đức Chúa Trời, và những gì trong chính mình. Và sau đó các bức tường là chứng cớ hướng về con người, đối với thế giới. Đó là thứ tự khía cạnh của các sự vật. Chúng ta hãy tóm tắt chúng lại rất ngắn gọn: Bàn Thờ - thập tự giá, cơ bản cho hoạt động thần thượng; Nhà - Hội thánh, kết quả từ thập tự giá, phát sinh từ đó, trong khía cạnh của nó hướng về Đức Chúa Trời và  những gì nó là trong chính mình, và sau đó các bức tường như chứng cớ của thập tự giá và Ngôi nhà, phía bên ngoài, đối với con người và thế giới.


Thập tự giá – chiến thắng cơ bản

Bạn sẽ phải lưu ý rằng thập giá ở đây được xem thấy như là một sự giải thoát cơ bản thoát ra khỏi tất cả các thế lực thù địch. Điều đó không có nghĩa các thế lực thù địch ngừng hiện hữu, hoặc ngừng gây rắc rối. Chúng không bị thập tự giá tiêu diệt, chúng rất hiện thực sau đó. Nhưng có một yếu tố về thập tự giá ở đây, đại diện cho sự giải thoát cơ bản, ra khỏi các thế lực thù địch. Ezra 3:3, nói với chúng ta rằng họ đặt bàn thờ ở vị trí của nó: "Chúng sợ hãi dân của xứ, nên lập bàn thờ trên nền cũ nó". Vì vậy, việc họ sợ hãi các dân tộc đã dẫn họ đến bước đó. Nói cách khác, nó có nghĩa là, hay ngụ ý, thập tự giá - bàn thờ - là nền tảng của an ninh, an toàn của họ, và giải thoát khỏi các dân tộc thù địch chung quanh. Thập tự giá có tính cơ bản để giải thoát. Các lực lượng sẽ không ngừng gây rắc rối, sự phản kháng của kẻ thù sẽ không trở thành một vấn đề vô ích, có thể có một lượng thách thức, sức ép và tấn công, nhưng có điều cơ bản đó trong thập tự giá mà nói về an ninh, an toàn và giải thoát. Bởi thập tự giá, vị sứ đồ nói, Ngài đã chiến thắng: "Ngài cũng triệt nó đi mà đóng đinh trên thập tự giá, truất bỏ các chấp chánh, các quyền bính, đem phơi chúng ra tỏ tường, và toàn thắng chúng tại đó" (Col 2:15 ). Bạn có điều cơ bản trong thập tự giá.

Ngôi nhà – Trật tự thuộc thiên

Ngôi nhà cho thấy một trật tự thuộc thiên thiết lập trong dân của Chúa. Đó là công việc kết quả của Thập Giá, xuất phát của thập giá, bởi vì cho đến khi thập giá đã chưa làm xong công việc của mình, không có gì là thuộc thiên có thể được đưa vào. Thư gửi tín hữu Êphêsô cho thấy chúng ta ở các nơi trên trời, nơi đó chúng ta đã được sinh động hóa   cùng với Ngài, sống lại, và ngồi, nhưng việc sinh động hóa đã không làm với ai trừ  những người đã chết. Đến nỗi nhìn thấy một thứ tự của trái đất và của con người bị loại ra, và, do đó, nhà của Đức Chúa Trời, bước vào sau thập tự giá, đại diện cho một trật tự thuộc thiên, không phải của con người, được thiết lập trong dân của Chúa.


Bức tường -  chứng cớ hướng về bên ngoài

Sau đó bức tường xác định chứng cớ của Chúa, sự phân chia đối với thế giới, và với các giáo sư suông. Nếu tôi được hỏi để xác định chứng cớ ở đây, tôi phải nói rằng đó là chứng cớ của những gì có trong sự sống lại. Những bức tường được "sống lại". Chúng nói lên những gì được đưa trở lại khỏi sự hủy diệt, tan rã và cái chết, và được hoàn nguyên. Nhưng chúng gắn kết với trời một cách đáng kể, và nét đặc trưng mà chúng đại diện cách ưu việt là tính khác biệt. Đây là một sự khác biệt của chứng cớ như đại diện bởi những gì được sống lại, những gì ở trong sự sống lại. Có một sự khác biệt to lớn giữa điều đó và những gì đã qua đời, những gì đã hiện hữu và không còn nữa. Chứng cớ của sự sống phục sinh và sự sống thiên nhiên là một cái gì đó rất khác biệt. Vì vậy, bức tường đại diện tính khác biệt của chứng cớ như được định tính chất bởi những gì đã sống lại và của các tầng trời.

Bây giờ nói rằng tất cả những điều đó cách tổng quát như lời giới thiệu, chúng ta có thể tiếp tục với cuốn sách cách đầy đủ hơn, và chúng ta  phải tiếp lấy như vấn đề suy xét đầu tiên của chúng ta như chúng là gì khi Nehemiah đến Jerusalem. Chúng ta sẽ theo sau  Nehemiah là chiếc bình sự phục hồi, và sau đó với con đường phục hồi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể không nhận được nhiều hơn những lời tóm tắt về "những điều hiện có". Mỗi nét đặc trưng, tôi chắc chắn, sẽ là sự thách thức đối vối tấm lòng chúng ta, và cho thời kỳ của chúng ta.

Tôi muốn nói ở đây, bằng cách đặt dấu ngoặc đơn, rằng nó không vì một khoảnh khắc khi mong muốn của tôi chỉ đơn thuần tích lũy lẽ thật hoặc sự việc Kinh Thánh, vì lợi ích của một địa chỉ, một chủ đề, nhưng thật sự rằng Chúa có thể bước vào thởi kỳ cuối cùng này để có được điều mà Ngài theo theo đuổi, và khi chúng ta nói về những điều Đức Thánh Linh có thể đánh động chúng cho chúng ta liên quan đến mục đích của Ngài.

Những điều họ đang có


Bây giờ, trở lại với cuốn sách này, đọc qua nó và đánh dấu những điều đại diện các điều kiện trong thời kỳ Nehemiah, bạn sẽ thấy rằng có trình bày một tình trạng rất tồi tệ của các sự việc. Ở nơi đầu tiên, chứng cớ rõ ràng của Nhà Đức Chúa Trời đã bị phá đổ. Những điều Ezra từng chống lại đã tái phát và phục hồi. Chuyển động đẹp đẽ được trình bày trong văn kiện của Ezra, sự phục hồi của chân lý đối với nhà Đức Chúa Trời, loại bỏ những điều đi ngược với chứng cớ và Nhà đó, tất cả đã sụp đổ và các tệ nạn cũ đã cất đầu lên một lần nữa, chứng cớ ở trong tình trạng yếu kém và thiếu hiệu quả.

Khi chúng ta đọc qua sách Nehemiah với Ezra trong bối cảnh, có Ezra tươi mới trong tâm trí với tất cả những gì ở đó, chúng ta sẽ giật mình và ngạc nhiên khi thấy ở đây trong thời của Nehemiah những điều đó đã không được công nhận, chỉ đưa ra ánh sáng khi Nehemiah đến trên hiện trường để làm một cái gì đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó luôn luôn là như thế. Bạn không bao giờ biết có những gì gian ác và những gì trái với Chúa cho đến khi bạn đi ra trong mục đích tận tình cho Đức Chúa Trời, và sau đó bạn phát hiện ra những điều mà bạn sẽ không tin là đã tồn tại trước đây. Những điều này im lìm, chúng đang ẩn giấu, chúng tiến lên lặng lẽ, nắm giữ và nắm chặt lấy cuộc sống của người dân, phá hủy chứng cớ của Chúa, và họ chỉ có sự tuôn chảy sự biểu hiện sự sống và hoạt động khi một cái gì đó tích cực cho Đức Chúa Trời bước vào giữa họ.

Áp bức

Xem xét một số những điều này. Nhiều người trong dân của Chúa (nói về mặt lịch sử ở đây, chúng ta nên nói là người Do thái) đã bị bán làm nô lệ giữa các anh em của mình. Dân của Chúa đã làm cho anh em mình trở thành hàng hóa của nhau, đang tìm kiếm của cải và lợi riêng của họ bằng phí tổn của anh em mình, duy trì vị trí của mình bằng cách làm sỉ nhục và làm các anh em của mình xuống cấp, và tôi rất chắc chắn rằng điều đó không có một đối tác thuộc linh. Tôi không biết những gì một số người sẽ làm nếu họ không có những người khác để họ có thể làm chúa trên những người đó, và không thể chuyển ngay cả tài sản của Đức Chúa Trời thành của cải và tài khoản riêng của họ. Điều này làm cho các hình thức đơn giản thành các hình thức khắc nghiệt. Nó tạo ra hình thức đơn giản của sự bất khiết, sự chỉ trích không yêu thương giữa dân Chúa, mà sau tất cả mọi sự chỉ có nghĩa là chúng ta tốt hơn họ, và bênh vực chúng ta dù làm thiệt hại họ. Tôi tự hỏi bao nhiêu lời chỉ trích của chúng ta  có với nhau mà không có động cơ bí mật đó.

Ô, điều đó vĩnh cửu, tồn tại "nhưng", luôn luôn là sự dự phòng! "Bạn biết họ yêu mến Chúa, nhưng ... ': 'Họ rất nhiệt thành cho Chúa, nhưng ... ': 'Có ​​tất cả những điều tốt về họ, nhưng', và rằng 'nhưng' lờ mờ hiện ra lớn hơn tất cả các cái tốt, và làm suy yếu tất cả các cái tốt.

Vì vậy, nhiều người trong chúng ta sử dụng chữ "nhưng" đó, chỉ được thúc đẩy làm như vậy bởi phán đoán thượng hạng của chúng ta, bởi niềm tự hào của chúng ta. Tôi có ngụ ý này, chúng ta thường được lên trên đỉnh bằng cách làm cho những người khác trở nên nhỏ bé, chúng ta đạt được, hoặc tìm cách đạt được, sự nổi bật của chúng ta, vị trí của chúng ta, ảnh hưởng của chúng ta bởi hình thức kiêu ngạo đó mà gây nguy hại cho con cái Đức Chúa Trời. Điều đó có thể là một minh họa đơn giản của điều này cách thuộc linh.

Toàn bộ những lời khuyên của Tân Ước đều theo một hướng khác. Tân ước nhấn mạnh là chúng ta nên đáng giá những người khác trên mình, chúng ta phải luôn luôn đáng giá người khác tốt hơn so với chính mình. Đó là hướng ngược lại. Điều đó rất khó cho xác thịt làm, và bạn thấy lý do tại sao chúng ta phải nhấn mạnh thực tế là nếu chứng cớ của một điều thuộc thiên trong nhà của Đức Chúa Trời được duy trì một cách trọn vẹn, rõ ràng, thập giá phải đến trước tiên và đi đúng vào gốc rễ của sự kiêu ngạo này, ngạo mạn này, sự tự cung tự cấp quỉ quyệt này, tự coi trọng nầy, chỉ trích "khiêm tốn" nầy của chúng ta mà, sau tất cả, là thể yếu của sự kiêu ngạo (?), và nó có thể hiển thị chính nó trong nhiều cách khác, như thực sự nó; làm chúa trên tài sản của Đức Chúa Trời; lấy vị trí và tạo ra các đặc quyền cùng cơ hội của phụng sự, dựa theo chính vị trí của chúng ta.

Nói một cách khác, dưới hình thức Tân Ước, đó là: các môn đệ, trước khi họ được báp  têm với Thánh Linh, họ là những con người đã luôn luôn tìm cơ hội được ở trên đầu các anh em mình, có lợi thế trên người khác, có vị trí đầu nhất, và Chúa Giê-su đã nói với họ những lời mạnh mẽ: "Ta ở giữa các ngươi như là người hầu việc", "... Vì Con người đã đến không phải để được người ta phục sự, bèn để phục sự người ta". Đó là linh của thập tự giá. Bây giờ tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy chắc chắn có một đối tác thuộc linh này, nơi những người khác tạo ra phương cách chiếm lấy chúng ta, nơi chúng ta ở trong một ý nghĩa thuộc linh, bán anh em chúng ta làm nô lệ cho lợi ích riêng của chúng ta. Bạn có thể theo đó mà tiếp tục nếu bạn mong muốn.

Không trả nợ được

Một điều khác tỏ ra trong cuốn sách này là nhiều người trong dân của Chúa, người Do thái, đã sống trong nợ nần không có khả năng thanh toán, một phần vì lý do thế chấp, hoặc bán con trai và con gái của họ làm nô lệ. Đó là nói, họ đã không sống trong quyền riêng của họ. Họ đã giảm xuống tình trạng nghèo nàn và họ không có các nguồn lực của riêng mình, do đó đã thiếu vắng nhân phẩm và danh dự, và họ là một dân mắc nợ.


Điều đó cũng có một đối tác thuộc linh. Tôi tự hỏi, người yêu dấu ơi, điều nầy đúng với chúng ta đến bao nhiêu, và của nhiều người dân của Chúa hôm nay, rằng họ không đang sống trong danh hiệu riêng của họ, có nghĩa, là điều mang đến sự cân bằng, họ sẽ tìm thấy không có khả năng chi trả. Nói đơn giản hơn, biết bao người chúng ta đã biết sự phong phú của Đấng Christ, biết bao nhiêu người trong chúng ta ở vị trí sai lầm là đang sống dựa vào sự giàu có của người khác? Tôi có ngụ ý này, nếu tất cả những điều bên ngoài của sự giúp đỡ thuộc linh đã bị tước đi, các cuộc nhóm họp, và sự tương giao, và tất cả những điều này đã được lấy đi, bao nhiêu người trong chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta đang sống trong danh hiệu của chúng ta, trong sự phân tích cuối cùng, hoàn toàn độc lập với tất cả những điều đó? Trong khi chúng ta có thể thưởng thức chúng, lợi nhuận của chúng, cảm ơn Đức Chúa Trời về chúng, nhưng nó không phải là thứ ở trên người bên ngoài, tạo nên cuộc sống của chúng ta, đó là kiến ​​thức của chúng ta về sự quý báu của Chúa, và, mặc dù tất cả mọi thứ của bên ngoài đã được tước bỏ khỏi chúng ta, chúng ta có khả năng trả nợ, chúng ta có thể đứng lên và nói: "Vâng, nhưng bạn không thể lấy đi di sản của riêng tôi, tôi có một di sản trong Đấng Christ mà không phụ thuộc vào các cuộc nhóm họp, hội nghị, địa chỉ nhóm họp, hoặc trên bất cứ điều gì ở bên ngoài, nhưng đó là sự sống bên trong của riêng tôi với Chúa, tôi biết Ngài.


Đây có thể là trường hợp trong thời kỳ cuối cùng, bạn yêu dấu ơi, rằng Chúa sẽ kêu gọi nhiều người từ trong dân của Ngài phải đối mặt với tình huống như thế nầy để tự phát hiện, họ phải tìm ra sự việc. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ đòi hỏi vào cuối thời kỳ nầy, mỗi  con cái của Ngài sẽ biết Ngài một cách cá nhân cho sự đầy đủ và thỏa mãn của mình trong Đấng Christ. Mặc dù những thứ bên ngoài có thể được gỡ bỏ, có thể sụp đổ, có thể thất vọng, chúng ta tìm thấy sự viên mãn trong Đấng Christ cho chúng ta.


Bạn có nợ nần không? Bạn có thế chấp không? Bạn đang sống hoàn toàn vào những gì người khác cung cấp cho bạn sao? Đó là sự nuôi dưỡng của bạn? Hoặc, bạn sống theo những gì bạn nhận được từ Chúa? Nếu như vậy, nếu bạn có một cái gì đó như là của riêng của bạn, bạn sẽ có một cái gì đó để cung cấp cho, và bạn không ở trong tình trạng ăn xin, nghèo đói, chẳng hạn như những người này. Tôi rất vui vì Nehemiah cứu những người đã bị bán làm nô lệ, và đem họ trở lại quyền lợi của mình. Tôi rất vui mừng vì Nehemiah đã chận đứng kinh doanh thế chấp này và việc bán trẻ em của họ để duy trì cuộc sống của họ, và nhìn thấy mỗi con người có thể đứng trên đôi chân của chính mình trước mặt Đức Chúa Trời, và trả tiền theo cách riêng của mình. Đó là một sự phản ánh thuộc linh quan trọng cho dân của Chúa, và đại diện cho chuyển động thời kỳ cuối cùng, cho chúng ta, khi chúng ta đã sống quá lâu trên những việc bề ngoài của ân sủng, và quá ít trên những gì chính Chúa đối với chúng ta.

Nhà của Đức Chúa Trời bị ô nhiễm

Sau đó, đền thờ đã bị ô nhiễm bởi dân ngoại và đã bị sử dụng cho các mục đích thế tục. Tôi nghĩ rằng hầu như không cần áp dụng, hai điều đi cùng nhau. Khi những người do huyết tinh khiết được sinh lại trực tiếp từ bên trên, người ngoại trong ý nghĩa này là họ không được sinh ra làm con cái Đức Chúa Trời, đi vào nhà của Đức Chúa Trời, và có một vị trí giữa dân Chúa, bạn sớm thấy rằng Nhà Chúa đã bị chuyển qua chiều hướng sở thích và mục đích sử dụng hoàn toàn trái với tâm trí của Chúa. Nó được kéo xuống trái đất; Nhà Đức Chúa Trời trở thành một điều trần gian, kéo ra khỏi vị trí của nó. Kẻ thù luôn luôn cố gắng để làm điều này. Đó là chiến lược bền bỉ của hắn luồn lách giữa dân của Chúa, những người không thực sự sinh ra một lần nữa, những người giả định, ai sẽ đến trong khi dân của Chúa, nhưng không phải là dân của Chúa, và vấn đề sự hiện diện của họ đem sự phán đoán của thế giới, phương pháp thế giới, cách con người, suy nghĩ của con người vào Nhà Đức Chúa Trời, và do đó kéo nó xuống thấp hơn, mức độ xác thịt của cuộc sống. Điều đó liên tục, và thường xuyên thành công, cố gắng làm một trong những cú đấm bậc thầy của Ma quỉ. Chắc chắn chúng ta thấy ở ngày hôm nay, vì nó rất phổ biến. Bạn hầu như không cần phải nói, chúng ta nhận thức được nó quanh đây.

Nhưng Nehemiah, là đại diện cho chuyển động thời kỳ cuối cùng của Đức Chúa Trời,  chấm dứt điều đó. Ông tẩy sạch Nhà Đức Chúa Trời khỏi dân ngoại, và nhìn thấy Nhà  Đức Chúa Trời đã được duy trì theo tư tưởng của Đức Chúa Trời, rằng suy nghĩ của con người và cách con người đã bị loại trừ. Không ai nghĩ rằng, tất nhiên, tôi đang nói về Nhà Đức Chúa Trời trong bất kỳ ý nghĩa vật chất nào, các hội thánh và những nơi mọi người tụ tập. Điều đó có thể là một ứng dụng về điều này, nhưng tôi đang suy nghĩ về dân của Đức Chúa Trời, những người được kêu gọi làm một dân thuộc thiên cho Ngài, vào giữa những người mà kẻ thù liên tục cố gắng có được các nguyên tắc xác thịt, các hoạt động và năng lượng thiên nhiên để kéo chứng cớ này xuống từ các nơi trên trời và làm cho nó thành một điều trần gian do con người điều động. Nehemiah không có điều đó, ông phản bác điều đó, và vì vậy, đại diện cho những gì Đức Chúa Trời sẽ có vào thời kỳ cuối cùng.

Ngày Sa-bát bị vi phạm

Sau đó, một lần nữa, ngày Sa-bát đã bị bỏ quên. Đây là một điều bất thường tiếp sau  Ezra, vì lúc đó không có như vậy, ngày Sa-bát đã rơi khỏi vị trí của nó, bị bỏ qua, đặt sang một bên, bỏ quên. Chúng ta hãy nhanh chóng nói rằng chúng ta đang suy nghĩ bây giờ về đối tác Tân Ước và thuộc linh này, không phải về một ngày. Trong khi chúng ta   vẫn tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngày Sa-bát như một điểm thời gian ở đây, và trong khi chúng ta  bám vào nó và không để cho nó ra đi dễ dàng, chúng ta đã được nâng lên trong sự hiểu biết của chúng ta về điều này đến một mức độ cao hơn nhiều, và chúng ta đã đi đến chỗ thấy rằng ngày Sa-bát là tiêu biểu lịch sử về kết cuộc công trình của Đức Chúa Trời khi Ngài vào sự an nghỉ của Ngài trong Chúa Giê-su, đó là ngày Sa-bát, nói về một thành tựu đầy đủ của tất cả các công việc của Đức Chúa Trời trong Thân vị Con Ngài. Đặt sang một bên, bỏ qua, bỏ lơ các sự dứt khoát hoạt động thần thượng trong Đấng Christ, bạn đã mất sự an nghỉ của bạn, bạn đã mất đi sự bình an của bạn, bạn vẫn còn đang lang thang theo vòng tròn trong vùng hoang dã, bạn vẫn còn trong lĩnh vực không hoàn hảo và chưa thực hiện; bạn chưa bước đến định cư trên lập trường mà tuyên bố rằng "Xong rồi".


Hồn thực sự am hiểu cách thuộc linh công việc đã hoàn thành của Đấng Christ, là một hồn ở trong sự an nghỉ, nó đã vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời. Nó được giải thoát khỏi sự chuyên chế của Ma quỉ, là kẻ luôn luôn tìm cách tố cáo và lên án, mặc dù thực tế công việc đã hoàn thành của Đấng Christ nói rằng không có sự định tội. Tất cả điều gì bồn chồn, nội quan, tự phân tích, tự bao quát, không bao giờ yên nghỉ, không bao giờ ổn định, không bao giờ chắc chắn, không bao giờ nhất định bất cứ điều gì, tất cả điều này là vì ngày Sa-bát đã bị bỏ qua. Đối với chúng ta, ngày Sa-bát là một Thân Vị, không phải là một ngày, và do đó mỗi ngày đối với chúng ta đều là một ngày Sa-bát. Đó là ý nghĩa sâu xa nhất, tôi chắc chắn, lời này tuyệt vời mà tất cả chúng ta đã trích dẫn một đoạn Kinh Thánh, một văn bản, "vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi". Nê,8:10.

Niềm vui của Chúa là gì? "Bởi chưng ai vào sự nghỉ ngơi của Ngài, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy", "Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành Đức Chúa ", và rằng tất cả tính bao hàm là Đấng Christ trong công việc đầy đủ của Ngài bởi thập tự giá Ngài. Đức Chúa Trời đã nhìn việc sáng tạo mới trong Đấng Christ và nói: "Thật là tốt". "Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi". Tính dứt khoát của sự hài lòng của Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ. Bỏ qua, bỏ lơ điều đó, bạn đã mất đi sự an nghỉ ngày Sa-bát của bạn, sự an nghỉ của tấm lòng. Đó là cách nó đã ở đây. Nhưng Nehemiah đưa nó trở lại, và một chuyển động thời kỳ cuối cùng đại diện cho sự phục hồi tính dứt khoát công việc của Đấng Christ, sự viên mãn sự hài lòng của Ngài với Chúa Cha, và dân Đức Chúa Trời được đưa vào đó. Ô, bạn yêu quý, tầm quan trọng của điều đó không bao giờ có thể được đánh giá quá đáng, bởi vì so với kẻ thù là một tập hợp chết.


Tôi thấy có hai chuyển động đánh dấu thời kỳ kết thúc, và chúng là những điều nầy. Một mặt, kẻ thù đang cố gắng cướp dân của Đức Chúa Trời về sự an nghỉ của họ, gồm có đảm bảo, hòa bình, chắc chắn, tự tin, --và bao quanh họ những nghi ngờ, sợ hãi, nhận thức các sự vật, cắt bỏ lập trường của sự tự tin từ dưới chân của họ - kẻ kiện cáo anh em bước ra theo cách đó vào thời kỳ cuối cùng trong một hình thức tăng cường. Chống với điều đó, Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự sung mãn và dứt khoát công việc của Ngài trong Đấng Christ, đặt dân Ngài trong sự an nghỉ Sa-bát của họ, chỉ đạo tấm lòng họ hướng về Ngài rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng": "Bạn được chấp nhận trong Ngài,". Đó là tất cả trong Ngài. Mang chứng cớ đó của Chúa Giêsu vào thời kỳ cuối cùng, và đó là một yếu tố chống lại tuyệt vời. "Nehemiah", một con người hoặc là một công cụ tập thể cho sự phục hồi vào thời kỳ cuối cùng, phải có một phần, một phần quan trọng, chức vụ của mình trong việc thiết lập ngày Sa-bát trong ý nghĩa này.

Sự pha trộn và tính chất phân biệt bị mất

Sau đó, một lần nữa, chúng ta tìm thấy ở đây nhiều người trong dân của Chúa đã kết hôn với vợ ngoại bang và do đó tính chất khác biệt của họ đã bị mất. Nehemiah phá hủy những sự liên hiệp đó, bắt buộc những người đã vi phạm đuổi vợ của họ về gia đình và đất nước của họ, do đó duy trì một nguyên tắc thần thượng. Bây giờ đối tác thuộc linh mà không phải là những người có chồng hoặc vợ chưa hoán cải nên để lại cho họ, hoặc bỏ qua chúng, mặc dù tôi sợ rằng nhiều người đang làm điều đó. Bởi vì người chồng hoặc người vợ đã không có những việc của Chúa, vì lợi ích của Chúa trong thâm tâm, họ đi ra ngoài nhiều cuộc nhóm họp và để lại cho họ một mình. Đừng rơi vào cái bẫy đó. Không, đối tác thuộc linh là những người vợ trong Cựu Ước luôn luôn đại diện cho các nguyên tắc này. Phụ nữ, như chúng ta biết, trong Kinh Thánh là những tiêu biểu cùa các nguyên tắc, và những gì được tiêu biểu ở đây là liên minh, và mối quan hệ, liên kết với các nguyên tắc ngoại bang cho những gì hoàn toàn của Đức Chúa Trời, và bất cứ kết hợp tự nguyện nào với những nguyên tắc đó đều tiêu hủy tính chất khác biệt thuộc linh mà bao giờ cũng định tính chất dân của Chúa.


Điều đó bao gồm một khu vực rất rộng và bao gồm vô số điều, nhưng đó là ứng dụng bao gồm của điều này. Điều chúng ta có ở đây là một phần tử, nét đặc trưng, nguyên tắc, pháp luật trái với ý muốn tiết lộ của Đức Chúa Trời, là điều khác lạ, ngoại bang đối với tâm trí của Chúa, với Lời Đức Chúa Trời, với con đường của Thánh Linh; những gì chúng ta   thấy ở đây là, một hiệp hội tự nguyện với điều đó, một sự cho phép điều đó đi vào mối quan hệ với chính chúng ta. Là kết quả của một tiến trình như vậy, sẽ có một hậu tự, là một hỗn hợp, trong đó có một hỗn hợp của những thứ của Đức Chúa Trời và những thứ của kẻ thù, và nếu có một điều ghê tởm tối quan trọng đối với Đức Chúa Trời như tiết lộ trong Lời Đức Chúa Trời, nó là hỗn hợp.

Ở khắp mọi nơi, Đức Chúa Trời đều chống đối với hỗn hợp. Đức Chúa Trời sẽ có những điều hoàn toàn, đầy đủ, tuyệt đối, xác định rõ ràng, hoàn toàn của chính Ngài, và bức tường này của Nehemiah đại diện cho dấu hiệu phân chia giữa những gì hoàn toàn của Đức Chúa Trời, và những gì không phải của Đức Chúa Trời, nó không chỉ là một vấn đề sắc thái và mức độ khác nhau của những gì không phải của Đức Chúa Trời, nhưng những gì không phải là của Đức Chúa Trời đến mức độ tốt nhất. Những gì bên trong là của Đức Chúa Trời đến mức lượng cuối cùng, và bất cứ điều gì không phải của Đức Chúa Trời, không có chỗ đứng ở đó. Và do đó, những người vợ nầy phải bị trục xuất khỏi khu vực đó và gửi trả về. Đó là một nguyên tắc thuộc linh theo quan điểm. Đức Chúa Trời đối kháng với sự hỗn hợp. Có một số lượng hỗn hợp khủng khiếp giữa  dân của Chúa.

Cơ đốc nhân ngoại ô

Có lẽ, có hai thứ khác được đề cập. Phần lớn dân chúng, chúng ta tìm thấy ở đây, đang sống bên ngoài Jerusalem, trong vùng ngoại ô, và Nehemiah đã không đủ người sống ở trong Jerusalem cho công việc trong tay, và phải mời gọi họ, khuyến khích họ, khuyên nhủ họ, đi ra ngoài mang những người khác vào. Đó là một điều rất đơn giản trong sự giải nghĩa thuộc linh của nó, nhưng là một điều quan trọng. Có rất nhiều người tốt trong dân của Chúa sống ở vùng ngoại ô thuộc linh, họ không ở ngay trong chứng cớ của Ngài. Họ có thể là một cách đi ra nhỏ bé, nhưng họ ra ngoài, có thể là một chặng đường dài đi ra ngoài. Có thể có tất cả các cách thức - chúng ta sẽ nói – có lý do mà họ sẽ đưa ra. Một số sẽ nói rằng họ không muốn làm số ít, họ không muốn có vẻ không được cân bằng, họ muốn giữ sự cân bằng của sự vật. Vâng, tất cả các loại lý do (?) sẽ được nêu lên. Có thể là thành kiến, có thể là sự nghi ngờ, có thể được giữ ở bên an toàn của con đường, có thể là sợ trả giá, không sẵn sàng phải trả giá. Có thể là sợ Sanballat và Tô-bi-sẽ nhìn không thiện cảm với họ, nếu họ đến ở bên trong và hợp tác với Nehemiah. Có thể họ không hoàn toàn chắc chắn về điều này, Không có nguy cơ nếu điều này vững chắc, và do đó không có chủ nghĩa anh hùng và không có danh dự.


Bạn xem những gì tôi có ngụ ý. Khi Chúa làm một điều mới, và Chúa đang tìm kiếm để có chứng cớ hoàn toàn của Ngài với những gì hoàn toàn của chính Ngài và của thiên đường, nơi con người, trong xác thịt, trong tự nhiên, không có chỗ đứng, một điều hoàn toàn của Chúa, nó liên quan đến sự trả giá, mất sự yêu chuộng, mất bạn bè, nó liên quan đến sự hiểu lầm, xuyên tạc; nó liên quan đến những lời chỉ trích, trong lời lên án là cực đoan và thiểu số và khác lạ với những người khác, tất cả như vậy mà! Có không? Vâng, những gì của nó? Vấn đề này, thì bạn sẽ được hoàn toàn với Đức Chúa Trời, hoặc là bạn sẽ vẫn ở ngoại ô? Nehemiah đôn đốc, khuyên nhủ, nài xin, khuyến khích, tiếp cận, kêu  gọi và được Đức Chúa Trời chúc phước! Có một câu trả lời đầy đủ cho nhu cầu. Nó giữ cho chúng ta quyết định trong tấm lòng của chúng ta, hoặc chúng ta đang ở bên rìa của sự vật, ở vùng ngoại ô, vùng ven, hay là chúng ta đang ở ngay chính giữa, và tham gia các kết quả của một vị trí như vậy, và chúng ta sẽ phải ngay thẳng trong vấn đề này.


Một số người trong chúng ta đã phải làm điều đó. Chúng ta đã nhìn thấy những gì sẽ liên quan đến, những gì sẽ trả giá, ít nhất là chúng ta đã nhìn thấy một lượng lớn kết quả thực tế không thể tránh khỏi của việc tiếp lấy đường hướng với Đức Chúa Trời. Có, nhưng vấn đề này là đây: "Đó có phải là cách của Chúa không?" Nếu như vậy, để được ra khỏi đó mà không trả giá trong hành trình dài; bất cứ điều gì chúng ta có thể có trong thời gian này, nó phải bị mất sớm hay muộn.

Chắc chắn chúng ta không cần xem những thứ chỉ ở mức thấp - được và mất - nhưng sau  tất cả mọi sự, đó là những câu hỏi về những gì chúng ta đang ở đây là cho ai- cho Chúa, hoặc cho chính mình? Cho Chúa, hoặc cho người khác? Toàn bộ câu hỏi là, "Những gì Chúa muốn?" Sau đó, có thể là trả giá cao, có thể có nghĩa là nhiều, có thể có nghĩa là mất sự tương giao theo nhiều hướng, mất yêu chuộng, và chúng ta có thể mang lại cho mình sự cừu hận kinh khủng - sự thù địch - của kẻ thù, nhưng chúng ta có thể làm gì? Chúng ta phải tiến lên với Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta có mặt nơi đó không? Đó là mang lại những điều rất gần với tấm lòng của chúng ta, phải không?

Sư tắc nghẽn chính thức

Sau đó, để kết luận, tất cả những điều mà chúng ta đã đề cập đến như là những sai lầm, những điều xấu xa, mà Nehemiah gặp phải, chúng đã tồn tại từ trước, nhưng không có thông báo cho ai biết đến mãi cho đến khi ông đến hiện trường, tất cả những điều này đã được hỗ trợ bởi một giai cấp chính thức, quan trọng, có ảnh hưởng, các thấy tế lễ và giới quý tộc, và thậm chí thầy tế lễ cả đứng một bên với họ. Nehemiah đã chống lại điều đó. Vâng, đó là sự thật, khi chúng ta xác định tiến lên đúng đắn với Chúa, nó là yếu tố chính gây cản trở. Chúng ta gặp một lực lượng có ảnh hưởng, chúng ta phải chống lại những người có địa vị và vị trí và chúng ta thấy thường xuyên, như thấy tế lễ cả, ngay cả những người chính thức đại diện, và được chấp nhận như là đại diện lợi ích cao nhất của Đức Chúa Trời, mà không thuận lợi đối với toàn bộ nghị quyết của Đức Chúa Trời, toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời, nhưng họ bỏ qua điều hoàn toàn trái ngược với chứng cớ đầy đủ của Ngài. Điều đó rất đúng. Một số bạn đã chứng minh điều đó, và sẽ biết điều đó nếu bạn xác định tiến lên với Chúa.

Nhưng Nehemiah đối đầu tất cả, và ông đã đối đầu nó với lòng can đảm.  Ông nói "Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị các quan trưởng”. Ông đã không khúm núm trước giai cấp có ảnh hưởng, ông đã không cúi đầu trước các yếu tố chính thức, ông tranh luận với các nhà quý tộc. Ông biết rằng ông là một con người với một sự ủy nhiệm thần thượng, và đã ban cho ông phẩm cách  thuộc linh, không chỉ đơn thuần là tự nhiên, giữa mọi người, bởi vì khi đứng trên lập trường do Đức Chúa Trời ban cho mình, để hoàn thành sứ vụ do Đức Chúa Trời ban cho ông, ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đứng với ông.

Chúng ta sẽ thấy có những yếu tố khác trong bối cảnh mà khiến ông trở thành con người    của chính ông, nhưng đó là thái độ của ông. Đó là một điều lớn để biết bạn có đang ở trong mục đích của Đức Chúa Trời hay không. Bạn có sự tự tin tuyệt vời khi bạn biết bạn đang ở trong một hoạt động thần thượng, đó là điều không do bạn đề khởi, nhưng đến từ thiên đường, và bạn bước vào đó từ thiên đường, thuộc linh, một điều của Đức Chúa Trời. Nó đặt bạn ở vị trí đạo đức và thuộc linh vươn cao lên, và cung cấp cho bạn một phẩm giá cao hơn cả những con người có nhân phẩm chính thức, mà không thuộc linh.

Bây giờ bạn phải tự ứng dụng bài nầy cho bạn khi chúng ta đã đi quá xa. Chúng ta phải quay lại và nhìn thấy công cụ này của sự phục hồi, và phương pháp phục hồi đầy đủ hơn. Tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp bạn thấy rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng, liên quan đến sự tái lâm của Chúa, và đó là một hoạt động thời kỳ cuối cùng là dấy lên một chứng cớ về tính chất khác biệt, đó là trong cuộc sống và quyền năng phục sinh, một điều hoàn toàn của Đức Chúa Trời, không có gì của con người trong đó. Và chứng cớ đó  đòi hỏi một lượng trái ngược rất lớn với những điều phải được xử lý và loại ra ngoài.

T. Austin-Sparks

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Trở ngại trong phụng sự ChúaCông việc của Chúa có những tiến bộ không chỉ khi gặp khó khăn, nhưng thường xuyên là nhờ phương tiện của những khó khăn đó. Phụng sự cho Đức Chúa Trời được đưa ra trong một thế giới nơi mà kẻ thù có quyền năng và sử dụng nó cách không mệt mỏi cùng  sự tấn công đa dạng chống lại tất cả những gì được làm cho Đức Chúa Trời. Sự chống đối này không ngừng, nhằm chống lại vinh quang của Đấng Christ, có tác dụng có lợi. Nó nhắc nhở các tôi tớ Ngài về việc họ không có khả năng làm bất cứ điều gì bằng sức mạnh của mình, họ cần phụ thuộc vào Chúa, và giao thác mình vào Ngài để được sự giúp đỡ sẵn sàng của Ngài. Do đó nó chứng tỏ phương tiện tăng cường họ giúp họ tiếp tục lao động gian khổ với niềm vui của tấm lòng, và phải đối mặt cùng vượt qua mọi khó khăn, mạnh mẽ trong Chúa và sức toàn năng của Ngài, không nản lòng với bất kỳ trở ngại nào dù ghê gớm.