Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Có Uy Thế Với Đức Chúa Trời—5


Chương 5 – Có Quyền Lực Với ​​Đức Chúa Trời được minh họa trong Samuel

Kiến thức cá nhân về Chúa

"
Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt Ta, nhưng lòng Ta cũng chẳng hướng về dân nầy. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt Ta, cho chúng nó đi ra." (Jer. 15:1).

"
Trong vòng các thầy tế lễ, Ngài có Môi-se và A-rôn;Trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài, có Sa-mu-ên; Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va, và Ngài đáp lại cho." (Psa. 99:6).

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Hebron


Và họ đã  ban Hebron cho Caleb, như Moses đã nói. Sau đó ông đã trục
xuất ba người con trai của Anak khỏi đó”
Thẩm phán 1:20