Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Ganh Ghét Hội Thánh Chúa Chọn—Gia cơ 3:14-16, “Nhưng nếu anh em có sự ganh ghét cay đắng và tật hay cãi cọ trong lòng mình, thì chớ khoe khoang và chớ nói dối trái với lẽ thật.  Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc đất, thuộc huyết khí, thuộc ma quỉ.  Vì đâu có sự ganh ghét cãi cọ, thì đấy có sự lộn xộn và mọi việc ác.”
Thi thiên 68:15-16, “Hỡi rặng núi Ba-san là núi của Đức Chúa Trời, Rặng núi có nhiều đỉnh cao chót vót! Hỡi các núi có nhiều đỉnh cao kia, sao các ngươi nhìn một cách ganh ghét Núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài? Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời”.
Thi thiên nói núi Ba san là núi của Đức Chúa Trời, nhưng núi Ba san lại ganh ghét núi mà Chúa chọn làm nơi ở của Ngài.
Lịch sử ghi chép rằng hội chúng Israel trong cựu ước đã giết Đấng Mê sia, đã ném đá Ê tiên, là người của hội thánh đầu tiên.
Hội thánh đầu tiên, sau 600 năm, đã trở thành hội thánh công giáo. Công giáo đã ganh ghét và tàn sát hội thánh cải chánh nhiều thế kỉ.
Hội thánh cải chánh sau đó lại bức hại hội thánh thanh giáo, hội baptist,… hà khắc hội giám lí, bắt bớ hội anh em…v.v.
Tại Việt nam ngày nay Công giáo thương yêu hội tin lành, hội tin lành cũng không còn bắt bớ các lọai hội thánh tư gia nữa..
Nhưng có hệ phái khôi phục, vẫn tự xưng là hội tháh Philadenphi (tình yêu thương anh em) nhưng lại muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ yếu thế - là những người không muốn theo tôn giáo nhưng theo lời tinh ròng của kinh thánh.
Hệ phái khôi phục là núi Ba san của Chúa trong thời hiện tại, đang tìm đủ mọi thủ đoạn để tiêu diệt , hãm hại, nộp anh em mình cho thế quyền…
Anh em là hội thánh núi Basan hay hội thánh Chúa chọn?

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Đánh giá Các Vua Cựu Ước—66. Vua A-bi-gia nước Giu-đa
Có ba vua cai trị quốc gia Israel thống nhất là Sau-lơ, David và Salomon. Bắc quốc Israel có 19 vị vua, cai trị ở Samari, rồi sau đó bị lưu đày sang Asiri. Còn Nam quốc Giu đa có 20 vị vua, cai trị tại Jerusalem, rồi bị lưu đày sang Babylon. Dù là tiêu cực hay tích cực thì tất cả các vua nầy cũng là tín đồ, là tổ phụ đức tin của chúng ta.
Abigia, có sách gọi là Abigiam, là vị vua thứ 6, là con trai vua Rô-bô am, cai trị tại nam quốc.
Chỉ có hai khúc kinh thánh chép về đời sống của Abigia là 1 Các vua 15:1-8 và 2 Sử kí 13: 1-22

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Người Đầy Tớ Gian Ác Và Lười Biếng-Matthew 25:24-30, “Kẻ đã nhận một ta lâng cũng đến mà trình rằng: 'Thưa chủ, tôi biết chủ là người cứng, gặt trong chỗ không gieo, lượm trong chỗ không rải; nên tôi sợ mà đi giấu ta lâng của chủ dưới đất; và nầy, của chủ còn đây.'  Song chủ đáp rằng: 'Ớ đầy tớ gian ác và biếng nhác kia! Ngươi biết ta gặt trong chỗ không gieo, lượm trong chỗ không rải;  vậy, đáng lẽ ngươi phải đưa bạc ta cho hàng buôn bạc, để khi ta trở về thì thâu được cả vốn lẫn lời.  Vậy, hãy lấy ta lâng nó đi mà cho kẻ có mười ta lâng.  Vì ai có, sẽ cho thêm, hầu họ được dư dật; nhưng với ai không có, dẫu điều họ đã có cũng sẽ bị cất luôn nữa.  Còn tên đầy tớ vô ích nầy, hãy quăng nó ra nơi tối tăm ở ngoài; tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng”

Kẻ Được Xức Dầu Của Đức Jehovah-Thi thiên 105:14-15, “Ngài không cho ai áp bức họ; Vì cớ họ, Ngài cảnh cáo các vua của chúng: “Đừng đụng đến những người được xức dầu của Ta, Chớ làm hại các nhà tiên tri Ta!”
1 Samuel 24:7, “Ông nói với các thuộc hạ: “Xin Đức Giê-hô-va đừng để ta phạm tội với chúa ta, là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì Sau-lơ là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.”
Công vụ 11:26, “Ấy cũng ở An-ti-ốt mà môn đồ được gọi là Cơ-đốc đồ trước nhứt”
Hebrew 1:9, “Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã lấy dầu vui vẻ xức cho Chúa. Trổi hơn đồng bạn của Chúa.”
Thi thiên 45:6-7. “Vì vậy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ngài, Đã xức dầu vui vẻ cho Ngài trội hơn đồng bạn” (BDM).