Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—35-


Cái Thang-
-“Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14).
Hôm nay tôi muốn tương giao với gia đình FB về vinh quang của Chúa qua hình ảnh cái thang thiên thượng.
Sáng 28:12-13-“Gia-cốp nằm mộng thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời và thấy các thiên sứ lên xuống trên thang ấy. CHÚA đứng trên đầu thang”,
Giăng 1:51 “Rồi Ngài tuyên bố: “Các anh sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!”

NHÂN VẬT THÁNH KINH-55-Anh-rê


Anh-rê- Tín Đồ Thích Giới Thiệu Chúa-
-
Giăng 1:38-42-Sáng ngày sau nữa Giăng cùng đứng với hai môn đồ mình, thấy Jêsus đi qua, bèn nói rằng: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!” Hai môn đồ nghe người nói, bèn theo Jêsus.Jêsus xây lại, thấy họ đi theo, thì phán rằng: “Các ngươi tìm chi?” Thưa rằng: “Ra-bi (dịch là thầy), thầy trú tại đâu?” Ngài phán rằng: “Hãy đến xem.” Vậy, họ đến thấy nơi Ngài trú, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; bấy giờ độ chừng giờ thứ mười. Một trong hai người nghe điều Giăng nói, và theo Jêsus đó, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: “Chúng ta đã gặp Mê-si” (dịch là Christ). Người bèn dẫn anh đến cùng Jêsus, Jêsus nhìn Si-môn, mà phán rằng: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha” (dịch là Phi-e-rơ).
Giăng 6:8-9- Một môn đồ là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: “Đây có một trai trẻ có năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ; nhưng đối với số đông dường ấy có thấm vào đâu?
Giăng 12:20-23-Vả, trong đám đã lên thờ lạy trong kỳ lễ có mấy người Hi-lạp. Họ đến cùng Phi-líp, là người ở Bết-sai-đa thuộc Ga-li-lê, mà xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn ra mắt Jêsus.” Phi-líp đi nói với Anh-rê, rồi Anh-rê và Phi-líp đến thưa cùng Jêsus.Jêsus bèn đáp rằng: “Giờ Con người được tôn vinh đã đến rồi. –
-

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—36-


Đền Tạm Đến Đền Thánh-
-
Giăng 1:14-Đạo (Ngôi Lời) đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha
Giăng 2: 14-20-Ngài thấy trong đền thờ có kẻ bán bò, chiên bồ câu, và người đổi bạc ngồi tại đó. Ngài bèn bện một cái roi bằng dây, đuổi hết thảy khỏi đền thờ, cả chiên và bò, vãi tiền người đổi bạc, và đổ bàn của họ. Lại phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp đồ nầy khỏi đây, đừng làm cho nhà (house) Cha ta thành ra nhà buôn bán.” Môn đồ Ngài bèn nhớ lại có chép rằng: “Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi.” Nhơn đó người Do thái cất tiếng nói cùng Ngài rằng: “Thầy cho chúng tôi xem dấu lạ gì, mà thầy làm các điều ấy?” Jêsus đáp rằng: “Hãy phá đền thờ (naos) nầy đi, rồi trong ba ngày ta sẽ dựng lại.” Người Do-thái lại nói: “Đền thờ (naos) nầy xây mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Ngài nói về đền thờ (naos) của thân thể Ngài. Vậy, đến khi Ngài đã từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ nhớ lại Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh thánh và lời Jêsus đã phán-

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 21


Những Người Sống Theo Luật Nước Trời-
-
"Đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hoặc lời tiên tri; ta đến không phải để phá đâu, bèn để làm trọn.Vì quả thật, ta nói cùng các ngươi, mãi đến khi trời đất qua đi, một chấm một nét trong luật pháp hẳn không qua đi cho đến khi mọi sự thành tựu rồi. Vậy, hễ ai trái bỏ một điều nhỏ hơn hết trong những điều răn nầy và dạy người ta như vậy, thì sẽ bị gọi là nhỏ hơn hết trong nước trời; còn hễ ai làm theo và dạy dỗ những điều răn ấy, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời.Vì ta nói cùng các ngươi rằng, nếu sự công nghĩa của các ngươi chẳng trổi hơn sự công nghĩa của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, thì các ngươi hẳn không vào nước trời được.