Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Sinh Nhật Tammuz 25-12

Kết quả hình ảnh cho photo of sun god of Babylon

Học giả Cơ Đốc, người Do thái là Michael J.Rood, trong tác pẩm của mình “The Pagan_Christian Connection Exposed” trang 61-62 có viết:

“Ngày sinh 25-12 của Tammuz (Exech. 8:14), thần mặt trời của Babylon như cú sốc cho một số người ở Tây Phương, nhưng là sự hiểu biết thông thường giữa các học giả và sử gia Do thái. Người Do thái bị lưu đày đến Babylon vì họ vâng phục sự thờ lạy thần mặt trời cách trung thành.

Con Sông Và Cái Ngai


 Autumn bouquet of flowers Stock Photography

“Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng tư, khi ta đương ở giữa phu tù, trên bờ sông Kê-ba, các từng trời mở ra, và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời”.

“Từ giữa nó, thấy giống như bốn vật sống, hình dạng như vầy: bộ giống người,  mỗi con có bốn mặt và bốn cánh.  Chân nó thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực; sáng ngời như đồng bóng nhoáng.  Dưới những cánh nó, bốn bên đều có tay người; bốn con có mặt và có cánh mình như sau nầy:..”
“Tôi nhìn các sinh vật, thì này bên cạnh mỗi sinh vật có bốn bộ mặt có một bánh xe ở dưới đất.  Hình thù và cấu trúc của các bánh xe lấp lánh như mã não. Đó là hình thù của chúng. Còn cấu trúc của chúng giống như một bánh xe ở giữa một bánh xe.  Lúc di chuyển, bốn bánh xe đi về bốn phía ; lúc đi, chúng không quay vào nhau.  Các vành bánh xe rất lớn. Tôi nhìn, thì này cả bốn vành bánh xe đầy những mắt ở chung quanh.  Khi các sinh vật đi, các bánh xe bên cạnh chúng cũng đi ; và khi các sinh vật cất mình lên khỏi mặt đất, thì các bánh xe cũng lên theo. Thần khí đẩy đi đâu, các sinh vật đi tới đó và các bánh xe cũng cất lên theo, vì thần khí của sinh vật ở trong các bánh xe”

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Hai Loại Hội Thánh

Image result for photo of the plan of tabernacle

Hê-bơ-rơ 12:22-24, “Nhưng anh em đã đến núi Si-ôn, đến thành của Đức Chúa Trời hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, đến muôn vàn thiên sứ,  đến tổng hội và Hội thánh của những con đầu lòng được ghi tên trên trời, đến Đức Chúa Trời là Quan án của mọi người, đến các linh của người nghĩa được trọn vẹn,  đến Jêsus là Đấng trung bảo của giao ước mới, và đến huyết rảy ra, là huyết nói tốt hơn huyết của A-bên vậy”.