Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Chúng Tôi Đã Sai Lầm--5

PHẦN 2:


BÀN VỀ NHỮNG QUAN TÂM TRONG
BỨC THƯ NGÕ:
VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


            Những vấn đề nêu ra trong Thư Ngõ, ngoài quá khứ đã tiến hành những vụ kiện các Cơ đốc nhân theo Phúc Âm, còn bao gồm những giáo huấn của Hội Thánh Địa Phương về bản chất của Đức Chúa Trời, bản chất của nhân tính và tính hợp pháp của các hội thánh và giáo phái Tin lành.  Đề cập đến các giáo huấn đó, là thư đã nêu ra: “Do những phát biểu sau đây của Witness Lee có vẻ mâu thuẫn hoặc phương hại đến giáo lý nòng cốt về đức tin Cơ đốc, chúng tôi trân trọng kêu gọi ban lãnh đạo Living Stream Ministry và các ‘hội thánh địa phương’ phủ nhận và ngưng công bố những tuyên xưng này và những tuyên xưng tương tự.”

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Christmas Truths and Traditions


Every December I look forward to two things: enjoying special times with my family, the people that I love and cherish the most, and then receiving numerous, often passionate calls to the Bible Answer Man broadcast about Christmas. Others are asking questions which are theological in perspective such as "Was it a literal virgin birth? Are the Gospels really reliable?" Then there are whose who ask these cultural questions like "Is it right to have a Christmas tree this Christmas? What should we tell our children about Santa Claus?" Then a few people, perhaps misled by the claims of the Jehovah's Witnesses, have even called into question the practice of giving gifts.