Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Trích Yếu--2


Người Đắc Thắng

  • Là một người, tôi phải là một cơ đốc nhân; là một cơ đốc nhân, tôi phải ở trong hội thánh Ngài, và khi ở trong hội thánh Ngài, tôi phải là một người đắc thắng.

Trích Yếu -1

Nhưng chúng ta càng dò xem Kinh thánh, chúng ta càng nhận thức, trong giáo lí nầy, lẽ thật cơ bản của phúc âm—lẽ thật đó ban cho sự cứu chuộc tính chất của nó, và cho mọi lẽ thật khác quyền năng thiết thực của nó.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Một người công chính thất bại

Sáng nay tôi muốn kể lại câu chuyện của một người. Tiêu đề câu chuyện này là "Một người công nghĩa thất bại." Tiêu đề này có nghĩa là người đó bị đánh bại, nhưng ông cũng là người công chính. Có những người công nghĩa chiến thắng, và những người công chính thất bại. Chúng ta phải sử dụng người công chính thất bại nầy là một cảnh báo để làm những người công nghĩa chiến thắng. Một người công bình thất bại là ai? Chúng ta hãy đọc 2 Peter 2:6-8 trong Kinh Thánh:

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

LÀM MỘT VỚI CHỨC VỤ ĐỂ PHÁT NGÔN LỜI LÀNH MẠNH-9


Preacher Reading from Bible with Raised Finger Stock Photo - 12480096
Chương Chín

HỌC TẬP CÓ SỰ TRANG BỊ CỦA CHỨC VỤ (1)
           
Nhưng con hãy tiếp tục trong những điều mà con đã học tập và tin chắc, vì biết rằng con đã học được những điều đó từ ai. Và từ thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh, là điều có thể khiến cho con trở nên khôn ngoan để đạt đến sự cứu rỗi qua đức tin là điều ở trong Christ Jesus. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi và có ích cho sự dạy dỗ, thuyết phục, điều chỉnh, chỉ dẫn trong sự công nghĩa. Để người của Đức Chúa Trời có để được trọn vẹn, trang bị đầy đủ cho mọi công tác tốt lành – 2 Timothy 3: 14-17.
Hãy sáng tạo trong tôi một lòng trong sạch, ô! Đức Chúa Trời; hãy đổi mới một linh đúng đắn trong tôi – Thi Thiên 51: 10.