Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

SỰ LỰA CHỌN CỦA ÂN ĐIỂN


Kết quả hình ảnh cho photo of the choose of the Lord

                      
Trong La mã 1: 9 Phao lô nói rằng ông đã phụng sự Đức Chúa Trời trong Phúc âm của Con Ngài. Phúc âm này bao gồm nhiều chi tiết diệu kỳ: danh phận con cái, sự chứng minh, sự phục sinh, sự xưng nghĩa, sự thánh hoá, sự biến đổi, sự đồng hóa, sự vinh hóa và sự biểu lộ. Trong sứ điệp này chúng ta sẽ suy nghĩ một chi tiết thêm nữa: sự lựa chọn của ân điển. Nếu chúng ta muốn biết Phúc âm của Con Đức Chúa Trời cách hoàn toàn, chúng ta cần thấy rằng sự lựa chọn của Đức Chúa Trời được bao hàm trong đó. Sự lựa chọn của Ngài là sự lựa chọn của ân điển. Như La mã 11: 5 chép: “Hiện nay cũng vậy theo sự lựa chọn của ân điển thì có một số còn sót lại.”

VINH QUANG – SỰ NỞ HOA CỦA SỰ SỐNG THẦN THƯỢNG

 Kết quả hình ảnh cho photo of the flowers blossoming

Vinh quang của Đức Chúa Trời là một điều rất khó cho bất cứ ai định nghĩa hay giải thích. Trong lời cầu nguyện của Chúa Jesus cùng Cha ở Giăng 17, Ngài nói, “Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con” (Giăng 17: 22). Vinh quang  này là gì? Vinh quang mà nguyên soái của chúng ta đang hướng dẫn chúng ta bước vào là vinh quang mà Ngài đã ban cho chúng ta. Dù vinh quang đã được ban cho chúng ta rồi, chúng ta vẫn cần bước vào đó. Khó điễn giảng về vinh quang này là dường nào! Một số người nói vinh quang này là tình trạng lộng lẫy mà chúng ta sẽ bước vào trong tương lai và điều đó sẽ làm cho chúng ta xao xuyến cùng hồi hộp rất nhiều. Khi tôi có nghe loại nói năng này trong quá khứ, tôi đã không hài lòng về điều đó. Thâm sâu bên trong, tôi cảm thấy rằng điều đó quá kém cỏi. Nếu anh em quay lại hỏi tôi, tôi sẽ phải nói rằng thật hết sức khó khăn để định nghĩa vinh quang thần thượng là gì mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng ta.

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Niềm Vui thích Của Ha-man

Kết quả hình ảnh cho photo of haman in the bible

Mạc-đô-chê ở Su-sơ,
Có người dưỡng nữ cứu phò lạ thay;
Ê-xơ-tê được lên ngai,
Làm hoàng hậu tốt giải vây dân mình.
Ha-man thăng chức triều đình,
Thích người người phải cung nghinh hắn nhiều;
Mạc-đô-chê chẳng lạy đâu,
Vì ông chỉ muốn cúi chào Chúa thôi.
Ha-man tức giận điên người,
Manh tâm tiêu diệt giống nòi Giu-đa,
Mười ba trong tháng A-đa,
Lệnh vua giết sạch người nhà Si-ôn,
Trong giờ nguy biến kinh hồn,
Vợ vua liều chết cứu toàn chúng dân,
Chuyển xoay tình thế lạ lùng,
Ha-man treo cổ, tin mừng Giu-đa!
Thật Ha-man sống quá đà,
Hưởng bao bổng lộc, lòng mà chưa vui,
Giận người gác cổng không lùi,
Không khom, không lạy trước ngôi của mình!
Satan cũng giống như in,
Muốn Jesus lạy một mình hắn thôi,
Cõi trần vinh hiển tuyệt vời,
Hắn cho Chúa thấy, còn mời đổi trao!
Hôm nay còn bạn thể nào?
Có thờ, có lạy người nào trần gian?
Tiền tài, địa vị cao sang,
Satan cho bạn hiên ngang trên đời;
Còn ai không nhận lời mời,
Satan khủng bố suốt đời không tha.
Bạn ơi, đừng sợ hắn nha,
Chúa luôn cứu bạn thật là cao siêu.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

VẺ ĐẸP CỦA CÔ DÂUKinh văn: Ê phê sô 1: 9 – 11, 13b – 14, 17 – 23; 3: 16 – 17a, 19b; 5: 25 – 27,
29 – 30, 32.
                                        Những Vết Nhơ Và Nếp Nhăn
Trong các sứ điệp trước chúng ta đã suy gẫm ba hạng loại điều tiêu cực mà gây tàn phá nếp sống Hội thánh: các điều lệ, giáo lý và người cũ. Bây giờ chúng ta đến hạng thứ loại thứ tư về các điều tiêu cực: các vết nhơ và nếp nhăn. Phao lô đã ám chỉ đến điều này trong Ê phê sô 5: 27, nơi đó ông nói rằng Đấng Christ sẽ “Trình diện cho chính mình Hội thánh vinh diệu, không có vết nhơ hay nếp nhăn hay bất cứ điều chi giống như vậy.” Trong sách Ê phê sô Phao lô xử lý với bốn hạng loại các điều tiêu cực theo sự tiếp nối tốt đẹp. Liên quan đến sự sáng tạo người mới chúng ta có các điều lệ. Liên hệ sự tăng trưởng của người mới chúng ta cho chức năng chúng ta có giáo lý. Hơn thế nữa, liên hệ đến sinh hoạt hằng ngày của người mới, chúng ta có người cũ với đường lối sinh hoạt cũ của nó. Vì sự sáng tạo người cũ, các điều lệ phải được phế bỏ và giết chết. Vì sự tăng trưởng của người mới, giáo lý phải được giảm giá. Vì sinh hoạt đúng đắn hằng ngày của người mới, người cũ phải được lột bỏ. Tuy nhiên, tiếp sau ba hạng loại các điều tiêu cực này đã được xử lý, chúng ta vẫn phải đối diện nan đề các vết nhơ và nếp nhăn.

Về Hôn Nhân Cơ Đốc


Kết quả hình ảnh cho photo of the bride and bridegroom

Chào Ông. Đây là một bài viết trên facebook cổ xuý cho nam, nữ trong Chúa kết hôn với người ngoại.
Ông nghĩ sao về vấn đề nầy? Xin ý kiến của Ông.
(Một con cái Chúa ở Quãng Nam)
-----
Về hôn nhân Cơ đốc, tôi xin nêu lên vài ý như sau:

TRỊ VÌ TRONG SỰ SỐNG TRÊN SA TANTrị vì trong sự sống là chế phục ba kẻ thù chủ yếu: Sa tan, tội lỗi và sự chết. Trong sứ điệp này chúng ta sẽ suy gẫm sự việc trị vì trong sự sống trên Sa tan.
                                Sa Tan, Tội Lỗi Và Xác Thịt
Sa tan là nguồn của tội lỗi. Như chúng tôi đã chỉ tỏ nhiều lần, tội lỗi là bản chất của Sa tan được tiêm vào con người. Theo sự khải thị của Kinh thánh, Sa tan như tội lỗi ở trong xác thịt chúng ta, trong thân thể sa ngã, vấy bẩn của chúng ta. La mã 7: 18 chép: “Và tôi biết rằng trong tôi, tức là ở trong xác thịt tôi chẳng có điều gì lương thiện.” Khi Đức Chúa Trời sáng tạo con người, Ngài sáng tạo anh ta với thân thể thanh khiết. Nhưng khi Sa tan tiêm chính mình hắn như tội lỗi vào thân thể con người, thân thể trở thành hư hoại. Do đó, trong Kinh thánh thân thể con người được xem là xác thịt.

NHỜ ÂN ĐIỂN TRỊ VÌ TRONG SỰ SỐNGTrong các sứ điệp trước chúng ta đã bàn về một số điều tiêu cực mà từ đó chúng ta cần được cứu trong sự sống của Đấng Christ: luật của tội lỗi, sự thế tục, sự thiên nhiên, cá nhân chủ nghĩa, sự chia rẽ và sự tự đồng hóa. Bây giờ chúng ta tiến đến sự việc trị vì trong sự sống.
                         Ân Điển Trị Vì Cho Sự Sống Đời Đời
La mã 5: 17 chép: “Vậy nếu bởi sự quá phạm của một người, sự chết đã nhơn một người ấy mà làm vua rồi, thì huống chi những kẻ nhận lãnh ân điển và sự ban tứ của sự công nghĩa cách dư dật, lại sẽ do một người là Jesus Đấng Christ mà trị vì trong sự sống càng hơn là dường nào.” Đây là câu chuyện duy nhất trong Kinh thánh diễn giảng về sự trị vì trong sự sống. Cặp theo câu 17, câu 21 chép, “Hầu cho như tội lỗi đã nhơn sự chết mà làm vua thể nào, thì ân điển cũng phải nhơn sự công nghĩa mà làm vua thể ấy, để dẫn đến sự sống đời đời bởi Jesus Đấng Christ Chúa chúng ta.” Có lẽ anh em đã nghe rằng ân điển dư dật, nhưng có thể anh em không có quan niệm về ân điển trị vì. Nhưng ân điển là vị vua trị vì trên mọi sự. Dù theo văn mạch câu 21 đến sau câu 17, nhưng theo kinh nghiệm nó đi trước câu 17. Theo câu 21, ân điển trị vì đến sự sống đời đời, ngụ ý sự trị vì của ân điển xuất phát từ sự sống đời đời. Trong sự sống đời đời này, chúng ta sẽ trị vì.

CHIẾN LƯỢC CỦA SA TAN CHỐNG NGHỊCH HỘI THÁNH


Khát vọng của lòng Đức Chúa Trời là truyền đạt Đấng Christ vào trong một dân, trộn lẫn Đấng Christ với các dân này, và làm cho các dân này trở nên Thân Thể sinh động của Đấng Christ. Đây là chủ tâm và mục đích của Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa phục sinh và thăng thiên, Đức Chúa Trời đã bắt đầu công tác này, hầu cho ở đây và đó, trong tất cả các cộng động xã hội loài người đều có thể có được một biểu hiện sinh động của Đấng Christ. Đây là mục đích vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, và điều đó phải được thực hiện trên đất này, trong thời đại này. Nếu chúng ta đã không bị in trí bởi một điều nào khác, khải tượng này của Kinh thánh phải được sáng tỏ cho chúng ta.

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA SỰ PHỤC SINH

                            

“Chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức, đến nỗi cũng hết mong sống được. Thật chúng tôi đã tự đoán định rằng chắc phải chết, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại” (II Cô 1: 8 – 9).
  “Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ càng ngày càng đổi mới. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (II Cô 4: 16 – 17).
  “Họ… theo ý mình mà sửa trị chúng ta ít lâu, nhưng Ngài vì ích lợi chúng ta mà sửa trị, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài” (Hê 12: 10).
  “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ thương yêu Đức Chúa Trời, tức là những kẻ được gọi theo mục đích của Ngài. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã dự định để trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài, hầu cho Con ấy làm Con sanh đầu nhất giữa nhiều anh em” (La-mã 8: 28 -29).
“Đức Chúa Trời là Đấng làm cho kẻ chết được sống động...” (La mã 4: 17b).
“Ta... là Đấng sống, Ta đã chết, nầy ta sống cho đến đời đời vô cùng...” (Khải 1: 17, 18).

Tử Vong Và Bất TửTrước khi kết thúc thiên trình,
Sức con suy giảm, tuổi mình càng tăng,
Chúa ơi, ngày tháng con dâng,
Thuộc quyền của Chúa định phần ra sao.

Lễ Hội Nô-ên

Mery Christmas balls Stock Photography

Hăm lăm tháng chạp mỗi năm,
Có ngày lễ hội trong tầm cở cao,
Tín đồ khắp chốn, nơi nao,
Cũng đều nô nức dự vào ngày vui;
Thế gian cũng giống thế thôi,
Ăn chơi, mua sắm hết lời diễn ra,
Pháo hoa, tiệc yến sa đà,
Quây quần nhóm họp nhà nhà vui chơi:
Gọi là: “mừng Chúa ra đời”,
Cứu dân, độ thế tuyệt vời vinh quang.
Nào ngờ lễ hội Satan,
Bốn ngàn năm trước còn mang nhiệm mầu:
Ngày sinh thần mặt trời cao,
Có từ tháp cũ ban đầu, Ba-bên;
Tên con Nim-rốt lan truyền,
Muôn dân mặt đất đều quen lễ nầy;
Hăm lăm sinh nhật xưa nay,
Lan vào Hội thánh những ngày hoang mang;
Dán cho nhãn hiệu huy hoàng,
Ngày sinh của Chúa thiên đàng cứu dân.
Lắm người biết rõ nguyên nhân,
Gượng cười là dịp phát phân Tin Lành,
Bất tuân Lời Chúa phán rành:
“Lễ vui ngươi đó để dành chi đâu?
Nặng nề Ta lắm từ lâu,
Ta ghê, Ta ghét, Ta nào thỏa vui;
Tránh đi việc ác bao đời,
Rửa tay cho sạch, vâng lời kim ngôn”.
Bạn ơi, kỳ cuối gần tròn,
Hãy chào lễ cưới Chiên Con quá gần,
Nê-ên, lễ hội thế nhân,
Ta nên dứt bỏ toàn phần hôm nay;
Giáng sinh như rượu dễ say,
Bạn mau giả rượu chờ Ngài tái lâm./.

Minh Khải—mùa Nô-ên 2014

“Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu.  Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể.  Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy” (Ê-sai 1:11-14).


Quì Trước Ngai ChúaTội ô, nhục nhã, Chúa ôi,
Xin quì xuống đất trước ngôi của Ngài,
Danh nhơ tôi có đời nầy,
Là do bản chất xưa nay đê tồi!

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Lời Của Đức Chúa Trời

Image result for photo of the bible

Dầu khi lòng nặng, linh suy,
Gió hoài nghi thổi kéo trì tâm trung,
Đức tin suy yếu, bôn chôn,
Tôi nương lời Chúa trường tồn, vững an.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Khi Con Suy Nghĩ Về Ngài, Chúa Ơi

A man in sorrow. Stock Photos

Khi tôi suy nghĩ về mình,
Về bao lo lắng đang rình rập tôi;
Bao vây, án ngữ không thôi,
Sinh ra chán nản, ngăn lời khẩn xin,
Tâm tư nặng trĩu, bất bình,
Tôi nào an nghỉ, lòng mình ngổn ngang!

Hài Lòng Với Điều Chúa Ban Cho
Phi líp 4: 11-13, “Tôi nói vậy, không phải vì cớ thiếu thốn; vì tôi đã học hễ gặp sao, tôi cũng hài lòng vậy. Tôi biết xử nghèo hèn, cũng biết xử dư dật; trong mọi sự mọi nơi, hoặc no hay đói, hoặc dư hay thiếu, tôi đều đã nắm được bí quyết rồi cả. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng thêm sức cho tôi”.

Giá Trị Của Đấng Christ-Khoe khoang chi nữa, Chúa ôi,
Về bao bổn phận mà tôi phải làm;
Giả từ ảo vọng từng ham,
Chỉ tin giá trị siêu phàm Chúa thôi.

Con Rắn Bằng Đồng


 Kết quả hình ảnh cho photo of the brass serpent

Môi-se treo rắn đồng hung,
Trên cây vòi vọi lạ lùng biết bao;
Đoàn dân bị rắn cắn đau,
Thoát cơn khổ nạn kêu gào thảm thay.