Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

GIA-CỐP VÀ NHỮNG THỬ NGHIỆM -Trong cuộc sống của Gia-Cốp, chúng ta thấy hai phần chính. Phần đầu tiên là thời gian kỷ luật của Chúa và phần thứ hai là thời gian cấu tạo của Chúa. Sáng thế kí 25 đến 27 là một mô tả về thời kỳ đầu tiên của cuộc đời ông. Bắt đầu từ chương hai mươi tám, chúng ta thấy giai đoạn thứ hai của cuộc đời. Trong thời kỳ này, Đức Chúa Trời bắt đầu kỉ luật ông ta. Trong thời kỳ thứ ba của cuộc đời, cuộc sống thiên nhiên của ông ta đã bị xử lý, và trong giai đoạn thứ tư của cuộc đời, anh ta đã sinh ra bông trái của sự công bình.

TÍNH TOÁN LAI-1Cor. 10:12 “Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng kẻo ngã”.
Tôi có một hệ thống định vị hành trình gắn trong xe của tôi. Tôi chỉ cần đặt địa chỉ vào và đi theo đường màu xanh và chắc chắn tôi sẽ đến đích. Tuy nhiên, ngay cả khi có hệ thống này, bạn có thể rẽ vào đường sai và hệ thống sẽ tự động tính toán lại, và đưa ra cho bạn những hướng đi mới để đưa bạn trở lại đúng hướng. Điều này hầu như luôn luôn liên quan đến “việc đi theo lối thoát tiếp theo”, hay trực tiếp hoặc thực hiện “một bước quay đầu xe cách hợp pháp” khi có thể. Đôi khi bạn đang đi trên đường sai lầm, nhưng lại chạy song song với con đường đúng, lúc đó hệ thống định vị lại tin bạn đang đi đúng đường.

Một Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời -2--
--Một Sự Từ Bỏ Xác Thịt Cách Hoàn Toàn
Có một cách khác, mà trong đó David nổi bật như là con người vừa lòng của Đức Chúa Trời, và với điều này chúng ta đặc biệt quan tâm, mà chúng ta sẽ kết luận bài suy gẫm này. Đó là điều cần lưu ý trong hành động công khai đầu tiên của David ở thung lũng Elah. Chúng ta ám chỉ, tất nhiên, đến cuộc tranh chiến của ông với Goliath. Hành động công khai đầu tiên này của David là một trong những điều đại diện và bao hàm, cũng giống như cuộc chinh phục Jericho với Israel. Giê-ri-cô, như chúng ta biết, là sự đại diện, bao gồm các cuộc chinh phục toàn bộ miền đất. Có bảy quốc gia sẽ được lật đổ. Họ diễu hành quanh Jericho bảy lần. Jericho, về nguyên tắc thuộc linh và đạo đức, là hiện thân của toàn bộ miền đất. Đức Chúa Trời định ý rằng những gì là sự thật với Jericho là sự thật của tất cả các cuộc chinh phục khác, rằng cơ sở phải là một đức tin tuyệt đối, chiến thắng thông qua đức tin, chiếm hữu cũng thông qua đức tin.

Một Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời -1--
Thi thiên 89:19,20, “Bấy giờ, trong dị tượng, Chúa có phán cùng người thánh của Chúa, Mà rằng: Ta đã đặt một người hùng mạnh làm kẻ tiếp trợ, Nhắc cao lên một Đấng lựa chọn từ trong dân chúng. Ta đã gặp Đa-vít, là kẻ tôi tớ Ta, Xức cho người bằng dầu thánh Ta”.
Công 13:22, “'Ta đã tìm được Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta”.
Heb. 1:9, “Ngài từng mến sự công nghĩa, ghét sự gian ác, Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã lấy dầu vui vẻ xức cho Chúa. Trổi hơn đồng bạn của Chúa.”
1 Sam. 13:14, “Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài,”
Kinh Thánh chứa rất nhiều chuyện con người. Kinh thánh chép rất nhiều thứ khác, như giáo lý, các nguyên tắc, nhưng nhiều hơn bất cứ điều gì khác nó chép về rất nhiều người. Đó là phương pháp của Đức Chúa Trời, phương pháp chọn lọc của Ngài, phương pháp chính yếu của Ngài để bày tỏ chính Ngài. Những con người nầy trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời đã kết hợp, mang lại những nét đặc biệt cho người ta xem. Không có bất kỳ một con người nào là con người được chấp nhận hoàn toàn. Tất cả các nét đặc trưng được ca ngợi, nhưng trong mỗi con người có một hoặc nhiều nét đặc trưng nổi bật và phân biệt anh ta với tất cả những người khác, tồn tại như các nét đặc trưng dễ thấy trong cuộc sống con người đó. Những nét đặc trưng đặc biệt xuất sắc đại diện cho tư tưởng của Đức Chúa Trời, các nét đặc trưng mà Đức Chúa Trời đã dùng nhiều sự đau đớn để phát triển, vì chúng mà Đức Chúa Trời đặt tay của Ngài trên những con người như vậy, trong suốt lịch sử, hầu họ sẽ là biểu hiện các đặc điểm nhất định đặc biệt.

XỬ LÝ VỚI NHỮNG TƯ TƯỞNG BẢN THÂN-Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng những tư tưởng của mình?
Trả lời: Sa-tan biết chúng ta nhiều hơn chúng ta biết chính mình. Những lời nói và hành động của chúng ta bắt nguồn từ những suy nghĩ của chúng ta. Nhiều người nói rằng lời nói của họ là vô ý. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả mọi thứ chúng ta nói ra đều là do cố ý, nhưng ý định có thể được ẩn giấu trong trái tim. Những ý nghĩ tồn tại bên trong cuối cùng sẽ được diễn tả bằng lời. Ma-thi-ơ 12: 34-35: “Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.  Người thiện do chứa thiện mà phát ra điều thiện, kẻ ác do chứa ác mà phát ra điều ác”. Nếu một Cơ đốc nhân không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, anh ta đã thất bại rồi. Có rất ít tín đồ đã chiến thắng suy nghĩ của họ. Mọi cám dỗ trước tiên phải được chuyển thành một ý nghĩ trước khi nó sẽ nằm trong một người. Để từ chối những cám dỗ, trước tiên chúng ta phải từ chối những suy nghĩ.

Sách Châm ngôn-- Lời Của Người Khôn Ngoan Dạy Cách Xử Thế--
Trong Giăng 6:45, Chúa Giê-su phán, “Ai nấy đều được Đức Chúa Trời dạy dỗ”. Cho nên sách Châm Ngôn là bản sưu tập những lời dạy dỗ khôn ngoan của những người tiếp xúc với Đức Chúa Trời nhận lãnh được.
Tác giả là hai vị vua Giu đa là Sa-lô-môn (1:1; 10:1; 25:1, 1 Các Vua 4:32…) và Ê-xê-chia (25;1). Còn một số Châm ngôn của các tổ phụ ẩn danh (25-29), và chương 30 của vua A-gu-rơ.
Sách Châm ngôm ghi lại lời khôn ngoan dạy dỗ chúng ta cách cư xử, cách xây dựng tính cách của mình trong nhân sinh. Sách giới thiệu các nguyên tắc cho con người sống cuộc đời đúng đắn.
Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Israel qua Môi-se có 613 điều khoản (bao gồm cả 10 điều răn). Có người phân chia bài giảng trên núi của Chúa Giê-su thành 10 phân đoạn, đó là hiến pháp của vương quốc Đức Chúa Trời.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

HỎI ĐÁP KINH NGHIỆM - 5-- Hỏi: Xin ông giải bày về báp-têm Thánh Linh trong Công vụ 19: 1-7
 -Đáp:  Liên quan đến câu hỏi về Công vụ 19: 1-7, trước tiên chúng ta nên xem đoạn văn này có ý nghĩa gì khi nói đến Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh được đề cập ở đây không có liên quan đến sự tái sinh hoặc việc Ngài cư ngụ trong long tín đồ. Sự tái sinh và sự ngự trị của Đức Thánh Linh không có được qua việc đặt tay của các sứ đồ. Từ phần kinh thánh sau đây, nói về tiếng lạ và lời tiên tri, v.v., chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh được nói đến ở đây là để đề cập đến món quà (Ban tứ) của Đức Thánh Linh. Các môn đệ tại Ê-phê-sô đã được tái sinh và đã có Đức Thánh Linh ngự trong họ. Họ chỉ thiếu món quà của Đức Thánh Linh. Quà tặng có liên quan đến Thân  Thể (1 Cô. 12). Phép báp-têm ăn năn khiến chúng ta có liên quan đến Chúa Jesus. Phép báp têm vào Chúa Jêsus khiến chúng ta có một phần trong Thân Thể của Ngài. Do đó, không đủ khi họ nhận được phép báp-têm ăn năn; họ vẫn cần phải được chịu báp-têm nhân danh Chúa trước khi họ có thể nhận được món quà của Đức Thánh Linh.
-

NHÌN XEM CHÚA GIÊ-SU-Hê-bơ-rơ 12: 2 -nhìn xem Jêsus là Khởi Nguyên và sự Kiện toàn của đức tin chúng ta, ..
Chúa nói rằng “Hãy nhìn Ta, Ta là tác giả và là người hoàn thiện đức tin của con”. Chúng ta sẽ bắt đầu trong Thánh Linh và cố gắng kết thúc hành trình này trong xác thịt chăng? Anh chị em ơi, nếu anh gia nhập đội quân cổ xưa này, vương quốc này đã có, đang có và sẽ đến. Nếu anh muốn hành quân với Ghi-đê-ôn, với Đa-vít hay Giô-suê, nếu anh muốn chạy đón đầu Gô-li-át, nếu anh muốn đối đầu mười ngàn và giết tất cả bọn chúng, nếu bạn quỳ xuống trên đấu trường cuộc sống khi sư tử đến gần, nếu bạn muốn thay thế vị trí của những anh hùng đức tin thì đã đến lúc chúng ta phải hướng mắt và nhìn lên, nhìn lên lên đến thập giá của Gô-gô-tha.

Đấng Christ Là Miền Đất Tốt Của Đức Chúa Trời--
Col. 2: 6-7, “Vậy, anh em đã tiếp nhận Christ Jêsus là Chúa thể nào, thì hãy ăn ở trong Ngài thể ấy,  châm rễ và gây dựng trong Ngài, vững vền trong đức tin, chánh như anh em đã được dạy dỗ, cũng hãy dư dật trong sự cảm tạ”.
Khi Phao-lô đang viết chương này của thơ Cô-lô-se, ông đang xem bức tranh về vùng đất tốt trong Cựu Ước như một tiêu biểu của Đấng Christ bao gồm tất cả. Có một gợi ý về điều này trong 1:12, nơi Phao-lô nói rằng Đấng Christ là phần hưởng của các thánh đồ. Sau đó, trong 2: 6 Phao-lô bảo chúng ta bước đi trong Đấng Christ. Điều này ngụ ý rằng Đấng Christ là vùng đất, lãnh thổ, miền, nơi chúng ta có thể bước đi. Hơn nữa, tham chiếu của ông về việc châm rễ trong Đấng Christ trong 2: 7 cũng cho thấy rằng ông đang nghĩ về vùng đất tốt. Để được châm rễ trong Đấng Christ, Ngài phải là miền đất của chúng ta, là đất của chúng ta. Tất cả những điều này là dấu hiệu cho thấy Đấng Christ được mặc khải ở thơ Cô-lô-se là vùng đất tốt của chúng ta.

HỎI ĐÁP KINH NGHIỆM - 4--
-Hỏi: Tôi đã tin Chúa và thực sự là con của Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi tin, tôi nhận ra rằng những đau khổ thường đến với các cá nhân, những bất hạnh thường đến với các gia đình, và những cám dỗ cùng bắt bớ thường xuất hiện. Tôi không biết liệu tất cả những điều này là kỉ luật của Đức Chúa Trời hay các cuộc tấn công của Satan. Kỉ luật của Đức Chúa Trời như thế nào? Công việc của Satan như thế nào? Tôi chưa hiểu. Xin thưa ông, hãy cho tôi những chỉ dẫn rõ ràng và chi tiết trong Chúa.
-
-Đáp: Kỉ luật của Đức Chúa Trời và các cuộc tấn công của Sa-tan trông không mấy khác nhau theo vẻ bên ngoài. Điều này có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào xảy ra với chúng ta đều không có vẻ khác biệt ở bên ngoài. Điều đó có nghĩa là những đau khổ, khó khăn, cám dỗ và tấn công xảy ra do kỉ luật của Đức Chúa Trời không khác với những đau khổ, khó khăn, cám dỗ và tấn công đến từ các cuộc tấn công của Sa-tan. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phân biệt chúng? Để phân biệt chúng, chúng ta phải hỏi ai đứng đằng sau những đau khổ, khó khăn, cám dỗ và tấn công này. Từ Kinh thánh, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không trao những thứ này trực tiếp cho con người. Sa-tan là kẻ đưa chúng trực tiếp cho mọi người. Do đó, khi Đức Chúa Trời kỉ luật con người, Ngài lợi dụng công việc của Satan. Do đó, trong công việc của Sa-tan, chúng ta thấy kỷ luật của Đức Chúa Trời và trong kỉ luật của Đức Chúa Trời, không khó để tìm thấy công việc của Sa-tan. Coi lại trường hợp ông Gióp sẽ thấy điều đó.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

BÊ-TÊN NGÀY NAY-Có hai địa điểm có tên là Bê-tên xuất hiện trong Kinh thánh. Bê-tên có tầm quan trọng thấp hơn, là một ngôi làng ở vùng Nê- ghép, được nhắc đến như một trong những nơi mà Đa-vít đã gửi chiến lợi phẩm cho bạn bè của mình, những trưởng lão của Giu-đa (1 Samuen 30: 26 -27). Một Bê-tên khác, một thành phố có tầm quan trọng hàng đầu trong Kinh Thánh, nằm khoảng 11 dặm về phía bắc Jerusalem gần A-hi. Một trung tâm thương mại lớn, Bê-tên đứng ở ngã tư đường, với con đường bắc-nam xuyên qua đất nước. Bê-tên ở trung tâm, có đường đến Hếp-rôn ở phía nam, và  đến Si-chem ở phía bắc, và tại Bê-tên còn có tuyến đường đông-tây chính dẫn từ Giê-ri-cô, phía đông đến biển Địa Trung Hải, ở phía tây. Trong Cựu Ước, chỉ có Jerusalem được nhắc đến thường xuyên hơn Bê-tên.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

HỎI ĐÁP KINH NGHIỆM -3--
Hỏi: Nếu một người cảm thấy chán nản, nản lòng và bị trói buộc, có phải vì người bề ngoài của anh ta không bị phá vỡ phải không? Làm thế nào một người như vậy vượt qua tình trạng của mình?
-
Đáp: Hai điều có thể xảy ra khi một người bị chán nản trong tâm linh. Thứ nhất, khi một người hành động theo người bề ngoài của mình, anh ta không cần phải vận dụng tâm linh của mình. Như vậy, đây sẽ không phải là lúc anh cảm thấy bất kỳ sự chán nản nào trong tâm linh. Anh ta có thể cảm thấy chán nản trong tâm linh khi anh đến cuộc nhóm họp, cầu nguyện hoặc đọc Kinh thánh mà thôi. Điều này là do có đòi hỏi phải thuộc linh khi làm những việc như vậy. Lý do sâu xa khiến nhiều người chán nản và bị trói buộc trong các cuộc nhóm họp là họ phải đối mặt với những đòi hỏi thuộc linh. Nếu không có đòi hỏi thuộc linh, sẽ không có bất kỳ áp lực thuộc linh nào.

HỎI ĐÁP KINH NGHIỆM -2--
Hỏi: Những gì được yêu cầu trong chức vụ rao lời Chúa?
Đáp: Công việc của chúng ta không chỉ là những người giảng đạo, mà còn là những người học việc. Chúng ta phải tự học những bài học trước khi có thể dẫn người khác đến cùng một cách. Có lẽ khả năng của chúng ta chừng 36 ki lô, nên chúng ta chỉ có thể mang theo một hoặc hai kilo nữa, chứ không thể vác 50 hay 60 kilo. Chúng ta phải nhận được nhiều từ Chúa trước khi chúng ta có thể được cấu tạo thành chức vụ. Trừ khi chúng ta đáp ứng nhu cầu này, chúng ta có thể tặng gì cho Chúa hay cho người khác? Phi-e-rơ nói rằng “Hỡi kẻ yêu dấu, về cơn lửa thử thách đến giữa anh em để thử nghiệm anh em, thì chớ lấy làm lạ như một việc khác thường xảy đến cho anh em đó”(1 Phi. 4:12).
Chúng ta không nên ngạc nhiên bởi bất kỳ kinh nghiệm nào chúng ta gặp phải. Chúng ta càng gặp nhiều rắc rối, chúng ta càng được trang bị để phục vụ. Chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm, chúng ta càng có thể đáp ứng nhu cầu. Các thử thách mà chúng ta phải chịu trang bị cho chúng ta về chức vụ lời. Chúng ta phải cho phép nhiều rắc rối đến với chúng ta. Chúng ta nên từ chối chuyển tải hay rao giảng bất kỳ bài giảng nào chỉ là giáo lí suông. Chúng ta phải nói những gì chúng ta đã trải qua. Nếu một người từ chối tất cả các giao dịch, xử lí nhỏ xảy ra theo cách của anh ta, anh ta bị loại khỏi việc phục vụ Chúa.

Châm Rễ Đầy Đủ Trong Đấng Christ-Col 2: 7 “châm rễ và gây dựng trong Ngài, vững vền trong đức tin”, Ê-phê-sô 3:17; 4:16 “hầu cho Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em, cốt để sau khi anh em đã châm rễ lập nền trong sự thương – nhờ Ngài (Christ) mà cả Thân Thể đều kết cấu liên lạc bởi sự tương trợ của các lắt léo, tuỳ theo công dụng đã lượng cho từng phần, khiến thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự thương yêu”
-

Nhờ Mặc Khải Trở thành Cơ Đốc Nhân---
Mathio 16:13-17, “Khi Jêsus đến trong địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ rằng: "Người ta nói Con người là ai?"  Họ thưa rằng: "Người thì nói Giăng Báp-tít, kẻ thì nói Ê-li, kẻ khác lại nói Giê-rê-mi hay là một tiên tri nào đó."  Ngài phán rằng: "Còn các ngươi thì nói ta là ai?"  Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: "Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống."  Jêsus phán cùng người rằng: "Si-môn, con Giô-na ơi, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ (mặc khải) điều ấy cho ngươi đâu; bèn là Cha ta ở trên trời vậy “.

HỎI ĐÁP KINH NGHIỆM -1-Hỏi: Được soi sáng có nghĩa là gì?

Đáp: E-phe-so 5 là nơi duy nhất trong Kinh thánh định nghĩa ánh sáng. Theo chương đó, ánh sáng là "điều gì được tỏ ra" (câu 13). Sự mặc khải trong tiếng Hi Lạp là apokalupsis. Apo là mở, và kalupsis là một bức màn. Do đó, mặc khải đơn giản có nghĩa là loại bỏ một tấm màn che. Ánh sáng có liên quan đến sự mặc khải. Được soi sáng có nghĩa là nhận được một sự mặc khải. Một khi ánh sáng đến, sự mặc khải đến. Sự mặc khải được xác định bởi lượng ánh sáng nhận được. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời là những gì chúng ta nhận được qua ánh sáng của Ngài; đó là hiệu ứng của ánh sáng này trong chúng ta. Khi ánh sáng đến từ Đức Chúa Trời và đến với chúng ta, chúng ta có sự mặc khải. Kết quả cuối cùng của ánh sáng là sự mặc khải.

SAO MAI-


1. Lucifer- Ê-sai 14: 12-15
“Ngươi đã sa xuống từ trời như thế nào, Sao mai ôi, con trai của hừng đông! Ngươi đã bị đốn xuống tới trái đất, Ngươi, kẻ đã làm yếu các quốc-gia!Nhưng ngươi đã nói trong tâm ngươi:'Ta sẽ thăng lên trời;Ta sẽ nâng ngai ta ở trên các sao của Đức ChúaTRỜI,Và ta sẽ ngồi trên núi hội-đồngTrong các chỗ trũng vào ở phương bắc.Ta sẽ thăng lên trên các nơi cao những đám mây;Ta sẽ làm cho chính ta như Đấng Tối Cao.'Tuy nhiên ngươi sẽ bị tống xuống Âm-phủ,Tới những trũng của hố ấy
Chữ “sao mai” ở đây theo tiếng Hê-bơ-rơ là hêylêl (hay-lale'), có nghĩa là brightness (chói sáng) ; the morning star: Chữ La tin dịch là - lucifer.—người mang ánh sáng. Lucifer hồi ban đầu đứng hầu hạ bên Chúa, sau hắn kiêu ngạo trở thành sa-tan.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

CHỨC NĂNG VÀ SỰ HÒA HỢP CỦA CÁC CHI THỂ-Đọc kinh thánh: Êph. 4: 12-13, 15-16
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong bước đi của một người sống vì Chúa và tự do khỏi bản ngã là chức năng của anh ta trong Thân thể Đấng Christ. Trong Thân thể Đấng Christ, mọi chi thể đều có chức năng. Đây là sự thật. Nếu bạn không hoạt động như một chi thể, điều này chứng tỏ rằng bạn không sống vì Chúa và bạn chưa thoát khỏi chính bản ngã mình. Nếu bạn thoát khỏi bản ngã của mình ở bên trong, sự sống của bạn sẽ tự nhiên biểu lộ chức năng đặc biệt mà bạn có với tư cách là một chi thể của Thân thể Đấng Christ.
-
Cho dù bạn là anh em hay chị em, bạn có một chức năng trong hội thánh. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn đang sống cho Chúa và bạn thoát khỏi chính bản ngã mình, nhưng cảm giác của bạn không đáng tin khi bạn không hoạt động như một chi thể trong Thân thể. Nếu bạn thực sự thoát khỏi bản ngã của mình và thực sự sống cho Chúa, bạn chắc chắn sẽ có chức năng như một người anh em hay chị em trong hội thánh. Thưa các anh chị em, chúng ta không nên tự lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng chúng ta thoát khỏi bản ngã và chúng ta đang sống cho Chúa.

PHỤC VỤ NHƯ LÀ CHI THỂ-2---HAI
Mỗi chi thể đều có một phần trong sự phục vụ  Thân thể Đấng Christ. Mọi người thuộc về Chúa đều có phần của mình và có Đấng Christ sống bên trong. Mọi người đã nhận được một cái gì đó đặc biệt, và điều này trở thành một phần đặc biệt trong phụng sự của anh ấy. Chúng ta phục vụ Thân Thể với những gì chúng ta đã nhận được từ Đấng Christ.
Phần phục vụ của chúng ta trong Thân thể Đấng Christ dựa trên kiến ​​thức của chúng ta về Đấng Christ. Kiến thức này không phải là kiến ​​thức phổ biến; kiến thức chung là không đủ. Chỉ khi có kiến ​​thức đặc biệt về Đấng Christ, chúng ta mới có thể có một chức vụ đặc biệt để phục vụ Thân Thể Đấng Christ. Phụng sự đặc biệt của chúng ta dựa trên kiến ​​thức đặc biệt của chúng ta về Đấng Christ. Chúng ta chỉ có thể phục vụ sau khi chúng ta đã học được điều gì đó mà người khác chưa học được, điều gì đó đặc biệt từ Chúa, một số kiến ​​thức đặc biệt về Đấng Christ. Mắt thấy, tai nghe và mũi ngửi.

PHỤC VỤ NHƯ LÀ CHI THỂ-1-
Đọc kinh thánh: Rom. 12: 4-5
-MỘT
Anh chị em, chúng ta biết rằng mình là những người tin. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ là tín đồ mà còn là chi thể? Chúng ta biết rằng một phần của cuộc sống A-đam là tội lỗi và thiên nhiên, và chúng ta phải đối phó với cả hai điều này. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối phó với cuộc sống cá nhân. Cuộc sống cá nhân là gì? Đó là cuộc sống tồn tại độc lập, sống độc lập và hành động độc lập. Đó là cuộc sống sống như thể là cuộc sống duy nhất trên trái đất này. Cuộc sống cá nhân này làm cho chúng ta hư hỏng khi được hòa mình vào Thân thể Đấng Christ. Chúng ta phải nhận ra rằng sự đối lập của Thân Thể là chủ nghĩa cá nhân. Để được hòa trộn vào Thân thể, chúng ta phải được giải thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân.
Thân thể của Đấng Christ không phải là một giáo lí; đó là một cái gì đó mà chúng ta phải bước vào. Nếu chúng ta không bước vào Thân thể, chúng ta sẽ không biết Thân thể. Những người đã được cứu có thể dễ dàng phát hiện ra những người chưa được cứu. Theo cách tương tự, những người ở trong Thân thể có thể dễ dàng phát hiện ra những người không ở trong Thân thể. Vào thời điểm bạn được cứu, bạn không chỉ nghe thấy giáo lý về sự cứu rỗi; bạn đã thấy Đấng Christ như một cuộc sống sôi động. Một số đã ở trong Thân thể Đấng Christ, trong khi những người khác không ở trong đó. Anh chị em, khi bạn được cứu, bạn được đưa vào một lãnh vực mới.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Hai Lần Sinh Ra Của Đấng Christ –-

Cô-lô 1:18 “Ngài cũng là đầu của Thân Thể, tức là Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết, hầu cho trong mọi sự Ngài đứng đầu hang” Công vụ 13:30 “Song Đức Chúa Trời khiến Ngài từ kẻ chết sống lại; thể nào Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cái họ, mà khiến Jêsus sống lại y như đã chép trong Thi thiên thứ hai rằng: 'Ngươi là con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi.'

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

ĐI ĐÚNG HÀNG NGŨ-Giô-ên 1:4, 2:8, “Cái gì con châu-chấu đã nhai mà để lại, thì con cào-cào nhung nhúcăn; Và cái gì con cào-cào nhung nhúc vừa để lại, thì con châu-chấu đang bò ăn;Và cái gì con châu-chấu đang bò vừa để lại, thì con cào-cào lột vỏ ăn…Chúng không chen lấn lẫn nhau; Mọi người đều bước đều trong lối đi của mình.Khi chúng xông qua các hang phòng-thủ, Chúng chẳng bỏ hàng ngũ”.
1 Cor 14:33 “vì Đức Chúa TRỜI không là một Thầncó sự hỗn-loạn nhưng có sự hòa-bình, như trong tất cả các hội-thánh của các thánh-đồ”.

ĐÁ NỀN VÀ ĐÁ GÓC NHÀ--
“hãy ham thích sữa thuộc linh tinh khiết như con đỏ mới đẻ, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà đạt đến sự cứu rỗi 3 nếu anh em thật đã nếm Chúa là nhân từ. Hãy đến cùng Ngài là hòn đá sống, thật bị người ta loại ra, song đối với Đức Chúa Trời thì được lựa chọn và quí trọng;  anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh, để dâng linh tế nhờ Jêsus Christ được Đức Chúa Trời vui nhận. 6 Vì Kinh Thánh rằng: “Kìa, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá đầu góc nhà, được lựa chọn và quí trọng, Ai tin đến đá ấy, hẳn chẳng bị hổ thẹn.” Vậy nên, sự quí trọng ấy thuộc về anh em là kẻ đã tin; nhưng đối với những kẻ bội nghịch thì “Hòn đá bị thợ xây loại ra đó, Đã trở nên đá đầu góc nhà” (1 Phiero 2:3-7)
 -

Đấng Christ, một hòn đá sống--
1 Phi-e-rơ 2:4-6, “Và đến cùng Ngài như đến cùng một hòn đá sống, bị loài người loại bỏ, nhưng được chọn và quí-báu trước mắt củaĐức Chúa TRỜI, anh  em,  như các hòn đá sống, cũng đang được xây dựng dần dần lên như là một căn nhà thuộc-linh cho chức-vụ thầy tế-lễ thánh, để dâng lên các tế-vật thuộc-linh  chấp-nhận được đối với Đức Chúa TRỜI qua Giê-xu Christ. Bởi vì lời này có chứa trong Thánh-Kinh: “KÌA, TA ĐẶT TRONG SI-ÔN MỘT HÒN ĐÁ CHỌN-LỰA, MỘT hòn đá GÓC NHÀ QUÍ-BÁU;VÀ KẺ TIN NGÀI SẼ KHÔNG BỊ LÀM CHO THẤT VỌNG

Đức Chúa Trời toàn túc-Sáng 17: 1 ... Bấy giờ, khi Áp-ram được 99 tuổi, Đức GIA-VÊ đã hiện ra cùng Áp-ram và phán với  ông:"Ta là Chúa TRỜI Toàn-túc ;Hãy bước đi trước mặt Ta, và hãy trọn-vẹn. Phil 1:19- vì tôi biết rằng điều này có ích cho sự giải-thoát của tôi qua sự cầu thay của anh em và sự chu cấp của Linh của Giê-xu Christ.

Chúng ta cần học ý nghĩa  danh hiệu của Đức Chúa Trời trong Sáng 17: 1, Đức Chúa Trời toàn túc (the all-sufficient God). Bản VN dịch sai là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, tiêu đề này là El-Shaddai. El có nghĩa là Đấng mạnh mẽ, và Shaddai, ngụ ý bầu vú, có nghĩa là sự chu cấp đầy đủ tất cả. El-Shaddai là Đấng mạnh mẽ với một bầu vú, Đấng mạnh mẽ có nguồn cung cấp đầy đủ. Một bầu vú sản xuất sữa, và sữa là nguồn cung cấp đầy đủ, có nước, khoáng chất và nhiều vitamin trong đó và chứa tất cả những gì chúng ta cần cho cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, El-Shaddai có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn túc.

ĐỊA CẦU LÀ NƠI LÀM VIỆC—Trong bài thơ ” THUỐC CHỮA BỆNH BUỒN PHIỀN” phổ thơ theo Thi thiên 37 trước đây, khi đọc bốn câu thơ sau đây:
“Dân nhu mì hưởng đất sau,
Làm người thừa kế trời cao ngàn đời;
Bình an, giàu có rộng rời,
Hồn khiêm nhu hưởng khôn lời giải minh”.
Có một người phê bình với tôi về lời nầy: “Thiên hy niên mà còn hưởng trái đất thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả”- Người nầy chê trái đất.
Nhưng về mặt khác, vì quá say mê câu “Tôi cũng thấy thành thánh (Hội thánh cõi đời đời), là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn như một tân phụ trang sức đợi chồng mình.-và câu “Kìa, nhà trại của Đức Chúa Trời ở giữa loài người”, nên một người gọi là tôi tớ Chúa giảng lớn tiếng “không có thiên đàng”. Đó là hai cực đoan, phiến diện. Đa số tín đồ không có cái nhìn toàn diện hai mặt của một lẽ thật., mà mắc bệnh đui mù bán phần thuộc linh.

Gia-cốp Và Ra-chên

 Bài xướng: TÌNH CHÀNG GIA CỐP

(SÁNG THẾ KÝ 29:1-20) 

Lưu lạc ai xui khiến bước chàng 
Gửi thân quê Ngoại xứ CHA RAN, 
Tơ tình đã vướng từ thiên cổ, 
Ân nghĩa khôn phai tựa đá vàng, 
Đêm đợi ngày mong, lòng chẳng nản, 
Năm tàn tháng lụn, dạ còn vương, 
Bảy năm xem chỉ đôi ba bữa, 
Bể ái nguồn ân đắp cứ tràn. 

Suối Đá 16/3/2019 
Nguyễn Ngọc Châu 

Đêm Sắp Tàn, Ngày Hầu Đến-
Đêm tối sắp tàn rồi bạn ơi
Bình minh rực rỡ sắp lên rồi
Tinh binh hãy mặc giáp công nghĩa
Lính giỏi cùng đội mão trụ thôi,
Ăn uống say sưa đừng động đến
Đọc Kinh cầu nguyện chớ quên Lời,
Thức canh trông đợi Chúa vinh hiển
Đắc thắng thế gian đến suốt đời.
Hoa Phụng Tiên