Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Ai Theo Dỏi Và Chế Ngự Bạn?
-
Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.-Thi thiên 34:15
Khài 2:18-“Ngươi cũng hãy viết cho sứ giả của Hội thánh tại Thi-a-ti-rơ rằng:
'Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng,..’
-
Thế vận hội Olympic năm 2016 nầy sẽ được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, nước Brazil, từ ngày 5 đến 21 tháng 8. Người ta tính có đến 10500 vận động viên được quy tụ tại đó để tranh tài. 
Trên một ngọn núi cao gần 400 mét, tên là Corcovado, nằm tại thành phố nầy, giáo hội công giáo có xây một pho tượng khồng lồ của Chúa Jesus, đặt tên theo tiếng Bô đào nha là Cristo Redentor (Christ Đấng Cứu Chuộc). Với hai tay dang rộng, tượng khổng lồ cao 30 mét nầy, ngày cũng như đêm đều được mọi công dân cà thành phố sắc màu rực rỡ, đa số là dân Công giáo, nhìn thấy và chiêm ngưỡng.
Trải khá nhiều năm, pho tượng Jesus giả mạo vĩ đại nầy như đang chế ngự trên đời sống cả thành phố Rio de Janeiro. Tôi nghĩ, dù muốn hay không, những Cơ Đốc nhân chân chính trong thành phố nầy cũng bị pho tượng chi phối ít nhiều.

NHÂN VẬT THÁNH KINH-19-A-bô-lô
A-bô-lô- Tín Đồ Non Kém Thuộc Linh-
-
Công vụ 18:24-28- Bấy giờ có một người Do-thái tên là A-bô-lô, sanh tại A-léc-xan-tri, đến Ê-phê-sô, vốn có tài hùng biện và am hiểu Kinh thánh. Người từng thọ giáo về đạo Chúa, có lòng sốt sắng giảng và dạy kỹ càng những điều về Jêsus, nhưng chỉ biết báp-têm của Giăng mà thôi. Người bèn khởi giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe rồi, bèn đem người về, giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho người càng đúng đắn hơn. Người muốn đi qua A-chai, thì anh em khích lệ người và viết thơ cho môn đồ tiếp đãi người. Khi tới rồi, người nhờ ân điển mà giúp đỡ nhiều kẻ đã tin, vì người kịch liệt thuyết phục người Do-thái cách công nhiên, lấy Kinh thánh chỉ tỏ Jêsus là Đấng Christ.
1 Cor 3:6, 16:12-Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên-Còn như anh em là A-bô-lô, tôi đã khuyên nài người đi với các anh em đây mà đến cùng anh em đó, nhưng hiện nay người quyết chẳng muốn đi. Song khi gặp dịp tiện thì người chắc sẽ đi.-
Tít 3:13-Hãy ân cần lo đưa đường cho luật sư Xê-na và A-bô-lô, để họ không thiếu thốn chi hết.

CHÚA ĐẾN-


Sách Tin lành Giăng khải thị ba lần hiện đến của Chúa Jesus;
1-Sinh Ra: Giăng 10:10-11-BDM
“ Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên ».
Chúa đã đến trái đất khi sinh ra, sống hầu việc Đức Chúa Trời rồi chết hi sinh đền tội chúng ta
2.Sống Lại- Giăng 14:16-19-BDM
“Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là Thần (Linh) Chân Lý mà thế giới không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con. Chẳng bao lâu, thế giới sẽ không còn thấy Ta nữa nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống”.
Sau khi sống lại, Linh Đức Chúa Trời hay Chúa Jeus đến cùng tín đồ? Tín đồ ngày nay chỉ thấy Đức Thánh Linh đến mà không thấy Chúa Jesus đến trong thân vị của Thánh Linh. Thánh Linh là dạng khác của Chúa Jesus.
3. Tái Lâm: Giăng 21:20-22-BDM-
“ Phê-rơ quay lại thấy môn đệ Chúa yêu quí đi theo, …Thấy môn đệ này, Phê-rơ hỏi Đức Giê-su: “Lạy Chúa, còn anh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi Ta đến thì liên hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta!”.- Chúa hứa Ngài sẽ tái lâm-
-

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH—Bộ Mới- 10-
1.     U-ri- 2 Sam. 11-6-15
Chủ soái cùng ba quân hạ trại,
Giữa đồng trống nắng gió gian truân,
Sao tôi có thể về thăm vợ,
David hỗ thầm giết tôi trung.

2.     Na–than- 2 Sam. 12:1-12-
Người nghèo bị cướp con chiên nhỏ,
Chuyện đó ai dùng tỉnh thức vua,
David hồi tâm cơn dục vọng,
“Vua là người đó biết hay chưa?”

3.     Am-nôn- 2 Sam. 13:1-29-
Thái tử uy danh lớn biết bao,
Dối cha, hãm hiếp em mình sao?
Tử hình đáng tội phường dâm loạn,
Cảnh cáo cho người thế hệ sau.

4.     Giô-na-đáp- 2 Sam. 13:3-5; 32-35-
Giô-na-đáp cháu vua David,
Quỷ quyệt thay con người thể nầy,
Bày kế Am-nôn phạm tội lớn,
Lại còn lên mặt nói mình hay.

5.     A-đô-ni-gia- 1 Các Vua 1 :5-10 ;2 :13-25-
A-đô-ni-gia quyền trưởng tử,
Tạo vây cánh để tự lên ngôi,
Loạn luân ham muốn vợ cha ruột,
Đền tội đúng theo lầm lỗi rồi.
Minh Khải 01-8-2016

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH—18-Đê ma
Đê-ma- Tín Đồ Ham Hố Thời Đại Nầy-
-
2 Tim 4:10-bởi vì Đê-ma ham-mến (agapao) đời nầy, nên đã lìa bỏ ta mà đi qua Tê-sa-lô-ni-ca rồi;
1 Giăng 2:15- Chớ thương yêu  (agapao) thế giới, cũng đừng thương yêu các vật ở thế giới nữa. Nếu ai thương yêu thế giới, thì tình thương yêu Cha chẳng ở trong người ấy
Eph. 2:1- trước kia anh em từng miệt mài theo thói tục (the age)  của thế giới nầy

VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ CAI TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-
Trải nhiều năm trong cuộc đời mình, tôi đã lầm lẫn rất nhiều về sự cai trị của Đức Chúa Trời. Nay tôi có vài suy nghĩ theo ơn thương xót của Chúa soi sáng như sau:
1.     Chúa muốn cai trị dân thánh qua thể chế thần quyền-
1 Samuel 8:4-8-“Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại, đến tìm Sa-mu-ên tại Ra-ma,  và nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi.  Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Sa-mu-ên; Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa.  Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay: chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác”