Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

MỘT CON GIÒI—1 Samuel 2:7-- Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, Đặng để họ ngồi bên các quan trưởng,
Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp;
Gióp 4:19- Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát,
Bị chà nát như loài sâu mọt!
Ê sai 41:14-15-hỡi sâu bọ Gia-cốp, và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi. Nầy, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn.
Mi chê 7:17-Chúng nó sẽ liếm bụi như con rắn, và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò trên đất; sẽ kinh hãi mà đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, và vì Ngài mà khiếp sợ.

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

NHÀ TIÊN TRI VÀ THẦY THÔNG GIÁO—


(The Prophet And The Scribe)-
-
Thầy thông giáo
Có khầu tài,
Kinh sách thông thạo,
Rất hay;
Dày công
Tìm tòi,
Rao lời sách nói,
Cho người;--
Khác hẳn
Tiên tri Chúa ta,
Tầm nhìn xem thấy
Giảng ra.--
Văn tự khô chết,
Minh khải vô song,
Thiên dân
Trưởng dưỡng thỏa lòng;
Tránh bậc văn sĩ,
Giảng đạo ăn lương,
Tiên tri,
Thiên triệu đảm đương./.
-
Minh Khải cảm tác—20-11-2015

TỪ ĐỨC TIN ĐẾN ĐỨC TIN—

Rô ma 1:17--Vì trong Tin Lành đó đã bày tỏ sự công nghĩa của Đức Chúa Trời do đức tin đến đức tin,
Giăng 14 :1-“Lòng các ngươi chớ bối rối, đã tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 
Mathio 11 : 27-- Cha ta đã giao mọi sự cho ta; ngoài Cha không ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn bày tỏ cho, thì cũng không ai biết Cha-
Colose 2 :2- để thông biết lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Christ-
-
Dầu vạn vật bày tỏ và chứng minh sự thực hữu của Đức Chúa Trời, nhưng kẻ ngu dại vẫn nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời (Thi thiên 14 :1). Sau khi được khải thị, những người tin đã đến gần Ngài tin rằng có Đức Chúa Trời—He Is—Ngài thực hữu, --nhưng trong nhiều kẻ tin sự thực hữu của Đức Chúa Trời, vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu và tin sự thực hữu của Đấng Christ.

TÍN ĐỒ SUY THOÁI THUỘC LINH—

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

MIẾNG VƯỜN VÀ THÀNH PHỐ


Nhã 1 :11 ; 3 :6, 9,10 ; 4 :4a, 6, 12-16 ; 5 :1 ; 6 :2, 4
Sự sống dành cho sự xây dựng
Chúng ta phải nhớ trong tâm trí rằng đề tài tất cả các sứ điệp này ở Nhã Ca là: sự sống và sự xây dựng. Đó không chỉ sự việc sự sống, nhưng cũng của sự xây dựng. Trong các câu trên, chúng ta thấy đôi điều về sự xây dựng. «chúng ta sẽ làm cho mình các viền vàng chung với các nút bạc (1 :11). Câu này  tiếp theo câu mà Chúa gọi người  tìm kiếm Ngài là «bầy ngựa» như chúng tôi đề cập, con ngựa là vật thiên nhiên, vài điều bẩm sinh. Tuyệt đối không có gì về sự xây dựng có liên quan đến con ngựa. Vì vậy, Chúa hứa hành động trên nàng bằng vàng và bạc. Cả hai nguyên liệu này không tự nhiên đối với nàng. Các Đấng phải được xây dựng vào trong nàng. Tại đây chúng ta có sự hàm ý rằng Chúa đang xây dựng đôi điều trên nàng.
Mọi sách trong kinh văn đều do chính Đức Chúa Trời viết ra. Chúng ta thấy điều này cách rõ ràng trong Nhã Ca. Không ai có thể trước tác thi ca như vậy với mọi ý nghĩa thuộc linh mà chúng ta thấy trong sách này. Nếu không có kinh nghiệm và ánh sáng từ Chúa, thậm chí dù chúng ta là học giả về khoa ngôn ngữ và thi ca của sách này, tôi không tin chúng ta có thể thấy được ý nghĩa thiết thực ở đây. Ý nghĩa thiết thực là sự việc xây dựng.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT THÂN VỊ HẰNG SỐNG-
Nhã -ca 1:4a, 7a, 8 a, 9, 12-16a; 2:2-4, 14, 16;
3:6 ; 4:1 Giê 50:19, Mi chê 7:14
Cần có một thân vị hằng sống
Chúng ta đã thấy nhiều về cách làm sao tiếp lấy Đấng Christ như thân vị hằng sống của mình trong Nhã -ca. Nhiều người lạm dụng kinh thánh như sách giáo lý để hình thành một loại tôn giáo Cơ -Đốc. Trước hết mọi sự, một tôn giáo có giáo lý. Rồi trong tôn giáo Cơ -Đốc, có các hoạt động, chương trình, phương án hay công tác. Về công tác và hoạt động cần có quyền năng để hoàn thành và cần ân tứ để đủ khả năng  thi hành. Cơ -Đốc giáo chủ yếu có bốn điều này: giáo lý, hoạt động, quyền năng cho hoạt động và ân tứ. Nhưng nói cách hạn hẹp, Chúa Jesus không phải là bất cứ loại tôn giáo nào. Chúa Jesus là một thân vị hằng sống! Giáo lý là điều cần cho bất cứ loại tôn giáo nào, nhưng không cần với thân vị. Người vợ không cần giáo lý về chồng chị, vì chồng chị là thân vị sinh động. Nếu chúng ta thực sự ở trong hiện diện của Chúa Jesus, chúng ta không cần giáo lý. Ngài là giáo lý hằng sống của chúng ta. Rất nhiều người nắm giữ giáo lý sự nên thánh, nhưng họ không được thánh hóa vì cớ sự việc nên thánh là chính Chúa Jesus. Anh em có thể có giáo lý sự nên thánh nhưng không có sự nên thánh. Nhưng khi có Đấng Christ, dù có thể anh em không biết gì cả về giáo lý sự nên thánh, anh em đã có rồi. Điều này vì cớ sự nên thánh thiết thực là Đấng Christ như thân vị hằng sống.