Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Giả Hình--
-
Hãy giữ chừng tiên tri giả, là kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong là muông sói vồ xé. Mathio 7:15
-
Lốt chiên sói đội tinh vi,
Nói năng khôn khéo khác gì chiên ngoan,
Nhằm khi thuận lợi làm càn,
Nhe nanh cắn xé bạn vàng ghê thay;
Ai ơi tỉnh thức hằng ngày,
Coi chừng sói dữ ở ngay bên mình.
Minh Khải--

Chúng Ta Cần Thêm lửa—
-
Ta cần thêm nhiều lửa,
Từ tòa giảng ngày nay ;
Tránh chỗ ngún khói nữa,
Về thối nát hôm nay.
Ta cần than lửa đỏ,
Trong bài giảng ngày nay,
Giảm lòng lãnh đạm đó,
Để không đi lạc sai.
Ta cần thêm nhiệt lượng,
Từ giảng sư hôm nay,
Chuyên cần đi đúng hướng,
Trên lối hẹp đường dài.
Ta cần thêm nóng cháy,
Từ giáo sư dạy lời,
Thành tâm biết sợ hãi
Ngày xét đoán cuối đời..
Ta cần thêm hăng hái,
Hầu việc hội thánh nầy,
Tuyệt đối tránh xa mãi,
Lời đồn đãi lạc sai.
Minh Khải—25-2-2016

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Nếp Sống Hội Thánh—The Church Life- 2
Hai Loại Nhóm Họp-
-
Epheso 1:22-Hội thánh,  là Thân thể của Ngài, tức là sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy mọi sự trong mọi người.
1 Cor. 14:26-33-Anh em ơi, vậy, phải thể nào? Khi nhóm lại, thì mỗi người trong anh em, ai có hoặc thi ca, hoặc sự dạy dỗ, hoặc sự khải thị, hoặc tiếng lạ, hoặc thông dịch: hãy làm mọi sự cho được gây dựng.  Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình, và phải có một người thông dịch.  Nếu không có ai thông dịch, thì người đó phải làm thinh trong Hội thánh, chỉ nói với chính mình và với Đức Chúa Trời mà thôi.Người tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ kia thì biện biệt.  Song nếu có kẻ khác ngồi đó được sự khải thị thì người đương nói trước phải nín lặng.  bởi vì anh em thảy đều có thể từng một mà nói tiên tri, để ai nấy được học tập, ai nấy đều được khuyên lơn.  Vả, tâm linh của tiên tri phải thuận phục tiên tri;  vì Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời của sự lộn xộn, bèn là Đức Chúa Trời của sự bình an.

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Kinh Thánh—
-
Ta làm gì khi không Kinh thánh,
Mà Chúa Trời ban lệnh đọc hoài,
Nông dân còn có giống đây
Mà sao dân thánh hai tay không rày.

Lấy gì kể chuyện hay muôn thuở
Về Chúa Trời ân huệ, tình yêu,
Ai làm vũ trụ nhiệm mầu,
Ba tầng trời thẳm trên cao nhân loài.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Lược Giải Sách Thi thiên—19
-
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.
2 Ngày nầy giảng cho ngày kia,
Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ.
3 Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói;
Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó.
4 Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất,
Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.
Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời;
5 Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc,
Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ
6 Mặt trời ra từ phương trời nầy,

Lược Giải Sách Thi Thiên- 18
-
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.
2 Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi;
Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình:
Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi.
3 Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen; tôi sẽ kêu cầu Ngài,
Ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi.
4 Các dây sự chết đã vương vấn tôi,
Lụt gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi.
5 Những dây Âm phủ đã vấn lấy tôi,
Lưới sự chết hãm bắt tôi.

Lược Giải Sách Thi Thiên—17

-
Thi thiên 17:8-17-Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt;
Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.
9 Cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi,
Khỏi kẻ thù nghịch hăm hở vây phủ tôi.
10 Chúng nó bít lòng mình lại;
Miệng chúng nó nói cách kiêu căng.
11 Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước,
Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã.
12 Nó giống như sư tử mê mồi,
Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.
13 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy, đi đón và đánh đổ nó;
Hãy dùng gươm Ngài mà giải cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác.
14 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian,
Mà có phần phước mình trong đời bây giờ;
Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài;
Chúng nó sanh con thỏa nguyện,
Và để lại phần của còn dư cho con cháu mình,
15 Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa;
Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.