Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG DÀNH CHO KIẾN ỐC.


Kinh văn: Giăng 1:42, Mathiơ 16:16-18, Icô 3:9-13,
1Phi 2:5, Êph 2:22, Khải 21:18-19a, 14.

Sự khôi phục của Chúa là sự sống và sự xây dựng. Trong tất cả các sứ điệp vừa qua chúng ta đã suy nghiệm về sự việc sự sống và sự xây dựng thậm chí trong Nhã ca. Chúng ta không học một sách, chúng tôi vì mục tiêu và mục đích của Đức Chúa Trời. Đó là sự sống và sự xây dựng. Trong mọi văn phẩm của Cơ-Đốc giáo, khó tìm được một quyển sách có hai chữ nầy đặt chung với nhau. Có bao giờ anh em đọc từ liệu “sự sống” và “sự xây dựng” chăng? Chúng ta có thể nghe “sự sống” trong Cơ-Đốc giáo, nhưng chúng ta khó nghe chữ “xây dựng”. Chúng ta không bao giờ nghe hai chữ nầy đặt chung với nhau, “sự sống và sự xây dựng”. Song le điểm trung tâm trong sự khôi phục của Chúa là sự sống và sự xây dựng.

CHÚA CHĂM SÓC—

-
Sáng 22:7,14- Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi! Cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của-lễ thiêu? 8 Áp-ra-ham rằng: Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm-sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của-lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.-14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê [ Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ sắm-sẵn tại đó]. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.
-
Dù hoạn nạn bủa vây,
Nỗi hiễm nghèo quanh đây,
Bạn bè quay lưng tránh,
Ác linh tấn công hoài;
Điều ta tin không nản,
Dẫu có gì xảy ra,
Lời kinh văn tuyên hứa:
«Chúa liệu trước giùm ta».
-
Chim đâu có nhà kho,
Thế mà luôn ấm no,
Ta học tập xin bánh
Từ Thiên phụ ban cho;
Điều thánh đồ cầu khẩn,
Chúa không hề bỏ qua,
Ngàn xưa kinh văn vẫn:
“Chúa liệu trước giùm ta”.
-
Chúa gọi ta vâng lời,
Như Áp-ram xưa rồi,
Đường đi dẫu không biết,
Nhờ đức tin thỏa vui;
Đời nầy ta khách lạ,
Chúa hướng dẫn đó mà,
Tin Ngài trong gian khó,
“Chúa liệu trước giùm ta”
-
Dẫu sa tan thi tài,
Lấp đường ta ngày nay,
Khiến ta dễ run sợ,
Đức tin chiến thắng rày;
Dù cố công gắng sức
Hắn không thể cướp ta
Lời hứa Chúa chân thực:
“Chúa liệu trước giùm ta”.
-
Ngài nói ta yếu hèn,
Hi vọng không vững bền,
Điều gì ta tìm kiếm,
Không nhận được ưu tiên;
Lời Ngài thường nói rõ,
Đức tin luyện tập hoài,
Đáp ứng mọi nan giải,
«Chúa liệu trước ta đây».
-
Sức ta có là chi,
Đức tính đâu ra gì,
Trên Danh Jesus Christ,
Khá tin cậy kiên trì;
Trong tháp cao kiên cố,
Ẩn mình an toàn mà,
Chúa năng lực ta đó,
«Chúa liệu trước giùm ta».
-
Cuộc đời quá lão niên,
Sự chết đã kề bên,
Chỉ lời ân điển Chúa,
An ủi bao ưu phiền;
Không sợ hay ngờ vực,
Có Christ bên ta mà,
Hi vọng gào khi chết:
«Chúa liệu trước giùm ta».
Minh Khải cảm tác-4-2-2016
(Nguồn :English Poem)

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

CHÚA DỰ BỊ--
-
Thi 147:9- (Chúa)  Ban đồ ăn cho thú vật, Và cho quạ con kêu rêu.
Hab. 3:17-18-17 Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa,Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản,
Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. 18 Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

HÃY RA KHỎI BABYLON—


-
Khải 18-4-8- Tôi lại nghe một tiếng khác từ trời phán rằng: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó, hầu khỏi đồng phần tội lỗi nó, mà chịu những tai hoạ của nó; 5 vì tội lỗi nó đã ngập trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến sự bất nghĩa của nó. 6 Nó đã đãi người ta thể nào cũng hãy đãi lại nó thể ấy, theo công việc nó mà báo ứng cho nó gấp bội; chén nó đã pha, hãy pha lại gấp bội cho nó. 7 Nó đã tự tôn vinh và xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau khổ than khóc cũng bấy nhiêu. Vì trong lòng nó tự nghĩ rằng: “Ta ngự ngôi nữ vương, không phải là đàn bà goá, hẳn chẳng thấy sự than khóc đâu.' 8 Cho nên trong một ngày những tai hoạ nó cùng đến, nào sự chết, nào tang chế, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu sạch; vì Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng xét đoán nó, vốn mạnh mẽ.”
2 Tim.2: 20-21-Vả, trong một nhà lớn chẳng những có bình  bằng vàng bằng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang trọng, thứ thì dùng việc thấp hèn. Vậy, nếu ai tự làm sạch khỏi các bình ấy, thì sẽ như bình sang trọng, được biệt ra thánh, thích dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành
-
Hãy ra khỏi nơi thờ thần tượng,
Tôn thờ vĩ nhân của Chúa Trời,
Dù đã chết vẫn còn ảnh hưởng,
Trên hội thánh dân Chúa nhiều nơi.
-
Hãy từ bỏ nơi còn pha trộn,
Lời của Chúa với lời loài người,
Kinh thánh bị lời người xâm lấn,
Bầy chiên ăn lương thực không tươi.
-
Từ giã đảng Ni-cô-la ác,
Đoàn chăn thuê đánh đập bạn mình,
Giành giựt quyền chủ quản đầu nhất,
Sống thủ đoạn, hai mặt, đáng khinh.
-
Hãy ra khỏi tổ chức tôn giáo,
Giả mạo làm Thân Thể Con Trời,
Guồng máy như cây to chim đậu,
Lẽ thật đỉnh cao hoang tưởng thôi.
-
Hãy đến gặp bầy chiên thanh khiết,
Không tổ chức, quyền lực con người,
Đơn thành theo lời Chúa chân thiệt,
Không danh lợi, truyền thống như đời.
Minh Khải—2-2-2016
Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

GIA -CỐP CHÚC PHƯỚC CHO CÁC CON—
(Minh Khải mượn lời của Cụ Gia Cốp để nói cùng các con của mình)
-
Những lời chúc phước của cụ Gia cốp phần hiều ám chỉ đến Jesus Christ.—Ru- bên, Si- mê- ôn  và Đan mất Đấng Christ, còn 9 người kia đều được dự phần Đấng Christ trong nước ngàn năm- Các bạn là người dâm đãng như Ru bên, sát nhân như Si mê ôn, hay thờ hình tượng như Đan chăng? Hay các bạn là Giu đa, Giô sép…v..v..
-
Sáng 49: 1-28--Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau.
2 Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe;
Nghe lời Y-sơ-ra-ên, cha của các con
3 Hỡi Ru-bên! Con là trưởng nam của cha,
Sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha;
Vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh.
4 Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai!
Vì con đã lên giường cha
Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó!
5 Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột.
Thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn.
6 Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu,
Vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ;
Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ.
Cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình.
7 Đáng rủa sả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh!
Đáng rủa sả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay!
Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp,
Tản lạc họ trong dân Y-sơ-ra-ên.
8 Hỡi Giu-đa! Các anh em sẽ khen ngợi con,
Tay con sẽ chận cổ quân nghịch,
Các con trai cha sẽ quì lạy trước mặt con.
9 Giu-đa là một sư tử tơ;
Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về.
Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực,
Như sư tử cái; há ai dám khiến ngồi lên?
10 Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa,
Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó,
Cho đến chừng Đấng Si-lô [†] Si-lô, nghĩa là an nghỉ hay là Đấng dẹp loạn hiện tới,
Và các dân vâng phục Đấng đó.
11 Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho,
Lừa con mình vào nhành nho tốt nhứt.
Người giặt áo xống mình vào rượu nho,
Cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình.
12 Mắt người đỏ vì cớ rượu,
Răng người trắng vì cớ sữa.
13 Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển,
Tức là nơi có tàu đậu;
Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.
14 Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ,
Nằm nghỉ giữa chuồng;
15 Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành,
Và đất đai đẹp lắm thay.
Người đã rùn vai vác gánh nặng,
Phải vâng phục những điều sưu dịch.
16 Đan sẽ xử đoán dân chúng mình,
Như một trong các chi phái Y-sơ-ra-ên.
17 Đan sẽ là một con rắn trên đường,
Một rắn lục trong chốn nẻo cùng,
Cắn vó ngựa,
Làm cho kẻ cỡi phải té nhào.
18 Hỡi Giê-hô-va! Tôi trông ơn chửng cứu của Ngài!
19 Còn Gát sẽ bị một đạo binh xông đánh,
Nhưng người xông đánh lại và đuổi theo.
20 Do nơi A-se có vật thực ngon,
Người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua.
21 Nép-ta-li là nai cái thả chuồng
Nói bày nhiều lời văn hoa.
22 Giô-sép là chồi của cây tươi tốt,
Mọc gần bên suối nước;
Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.
23 Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người,
Bắn tên vào, và hãm đánh;
24 Nhờ tay Đấng toàn năng của Gia-cốp,
Nên cung người vẫn bền chắc;
Nhờ Đấng Chăn chiên, là Đá của Y-sơ-ra-ên,
Nên hai tay người thêm mạnh.
25 Đức Chúa Trời của Cha sẽ giúp đỡ con;
Đấng toàn năng sẽ ban phước cho con,
Tức là phước lành ở chốn trời cao xuống,
Cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên,
Phước lành của vú, và của lòng mẹ.
26 Phước lành cha chúc cho con vượt lần lên
Cao hơn các phước lành của tổ phụ cha,
Cho đến các chót núi đời đời:
Các phước nầy sẽ ở nơi đầu Giô-sép,
Nơi trán của chúa các anh em mình.
27 Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu xé;
Ban mai đi đánh chết mồi,
Chiều phân chia mồi đã được
28 Các người đó là đầu trưởng của mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên; và đó là lời của cha họ nói đương khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy
-
Các con mau hãy lại đây,
Nghe lời cha muốn giải bày chi li:
Ru bên, con trưởng quyền uy,
Quyền năng, vinh dự mất đi đời đời,
Dâm tình sôi sục từng hồi,
Lên giường của bố, cuộc đời bỏ đi;
Si-mê-ôn với Lê-vi,
Thanh gươm hung ác, gan lì gớm thay,
Lọc lừa giết hại người ngay,
Bố cho hai đứa lạc loài trong dân;
Giu-đa có lòng nhân,
Cứu em hai đứa một lần đáng khen,
Con là sư tử năng quyền,
Nắm cây phủ việt thuộc thiên muôn đời,
Chờ Si-lô hiện tới thôi,
Ngài là Cứu Chúa tuyệt vời muôn dân,
Cây Nho phong phú tuyệt trần,
Hưởng Ngài răng trắng, áo quần thơm tho;
Phúc âm ấy giảng bấy giờ,
Sa-bu-lôn có tàu chờ ra khơi,
Sứ đồ rao giảng khắp nơi,
Ga-li-lê có lắm người đầu tiên ;
Y-ca-sa nghỉ bình yên,
Bên ngoài tất cả chuồng chiên con người,
Đan làm quan xét một thời,
Quan ham phụ nữ để rồi chết oan,
Là con rắn lục nẽo đàng,
Cắn dân ngã té hai ngàn năm hơn;
A-se có thực vật ngon,
Đạo quân của Gát thắng hơn quân thù ;
Nép-ta-li tợ Jesus,
Rạng đông nai cái trong giờ phục sinh,
Lời văn hoa giảng thấu tình,
Lan tràn khắp đất Thánh Linh ban truyền;
Hỡi con, Giô-sép ưu tiên,
Phước lành gồm cõi thượng thiên, địa cầu,
Giô- sép là Christ nhiệm mầu,
Kế thừa vũ trụ, thành cao bằng vàng;
Bên-gia-min, sói đầu đàn,
Xé tan các quỷ ác gian lạ thường,
Đấng Toàn Túc dẫy tình thương,
Làm cho ứng nghiệm khôn lường lời cha.
Minh Khải 31-1-2016

BUỔI SÁNG GẶP CHÚA—

-
Vinh quang Chúa bầu trời đầy dẫy,
Chúa là sự sáng thật soi lòa,
Mặt Trời Công Nghĩa mọc lên đấy,
Chiến thắng trên bóng tối quỷ ma ;
Ô Vầng đông trên cao sáng bấy,
Lòng con Sao Mai đã hiện ra.

Buổi sáng tối tăm, buồn tê tái,
Tan biến đi khi Chúa ở gần,
Ngày kém vui không hề trở lại,
Khi thấy đức xót thương một lần ;
Ánh sáng bề trong của Ngài đấy,
Mắt con vui, lòng ấm lại dần.

Hồn đơn côi xin Ngài thăm viếng,
Xé màn đêm tội lỗi u sầu,
Cho con đầy thiên quang hiển hiện,
Xua tan ngờ vực với buồn rầu,
Đời con vinh quang Ngài phô diễn,
Như ánh mặt trời lên đỉnh cao.

Minh Khải phỏng tác—31-1-2016
(Nguồn : Charles Wesley)