Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

NHỮNG NHÂN VẬT QUAN TRỌNG TRONG SÁCH 1 SA-MU-ÊN


1. Hê li:
- Coi trọng con cái mình hơn Chúa
- Mất sự tương ứng thuộc linh với Chúa và không còn nghe được tiếng Chúa, nên Ngài phải phán gián tiếp với cụ Hê li qua một tiên tri (27-36) và qua cậu bé Sa mu ên (3: 1-18).
- Không đủ năng lực ngăn cản dân thánh và hai con trai làm hỗ nhuốc các của lễ thánh.
- Tấm lòng vẫn tuyệt đối vì vinh quang Chúa, nên ông xúc động ngã chết khi hay tin hòm giao ước bị mất

-
Coi con cái quý trọng hơn Chúa,
Từ đấy nào nghe tiếng Chúa Trời,
Không chặn dân khinh bỉ của lễ,
Một đời sống cách Chúa! Than ôi!

2. Sa-mu-ên
- Cả cuộc đời tuyệt đối sống cho Chúa và sống thanh liêm về tiền bạc.
- Cả cuộc đời là một vĩ nhân cầu nguyện -Thi 99:6
- Không thể tái sinh sản cuộc đời thuộc linh cho hai con trai. Hai con ông cũng đồng tình trạng sa bại như hai con Hê li- “Khi đã già, Sa-mu-ên lập các con trai mình làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên. Tên người con trưởng là Giô-ên, người con thứ là A-bi-gia; họ xét xử tại Bê-e Sê-ba. 3Nhưng các con trai ông không đi theo đường lối của ông; họ chạy theo lợi lộc, nhận hối lộ, và làm sai lệch công lý”.
-
Thuộc về Chúa thánh trước khi sinh,
Trưởng dưỡng trong đền Chúa hiển vinh,
Người thánh Naxirê tín nghĩa,
Nhận nhiều lời Chúa rất phân minh.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

MỘT NGƯỜI Ở GA-ĐA-RA“Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài.  Nhưng Đức Chúa Jêsus từ chối và bảo: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào.”  Người ấy đi khắp miền Đê-ca-bô-lơ thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều kinh ngạc” (Mác 5: 18-20).
   Chúng ta đã nghe câu chuyện người này (và còn người kia nữa với anh ta, không được nhắc đến ở đây, nhưng được nhắc đến trong Ma-thi-ơ 8:28) được mô tả trong các bình luận Kinh Thánh là “Người bị quỷ ám quỷ ở Ga-đa-ra)”. Ga-đa-ra cũng có tên là Giê-ra-sê. Đối với tôi, điều này gợi ý khía cạnh đáng chú ý nhất của con người mà Kinh Thánh chép sự thật về việc anh ta bị quỷ ám. Trong khi bị quỷ chiếm hữu tạo hoàn cảnh cho cuộc gặp gỡ của anh ta với Chúa Jêsus Christ. Đó không phải chính Chúa Giê Su đã làm điều đáng chú ý hơn trong đời anh ta sao?

Mẹ vợ của Phi-e-rơ-
“Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn, bà gia Si-môn mắc bịnh sốt rét nặng lắm. Người ta vì bà mà cầu xin Ngài.  Ngài bèn đứng cúi trên bà, quở bịnh sốt rét, thì rét bèn dứt. Bà liền đứng dậy phục sự họ.”(Lu-ca 4: 38-39)
Tôi đã tìm thấy phản ứng đáng kể của người phụ nữ này đối với sự chữa lành của Chúa Jêsus. Bà ấy rất ốm yếu, ốm đến mức có khả năng sắp chết. Ai biết được bà đã nằm liệt giường với căn bệnh rét quái ác này bao lâu rồi. Sau đó, bà gặp Chúa Giêsu và Ngài chữa lành cho bà. Và bà ấy đã làm gì sau khi được chữa lành?

Tẹt-tiu- Tertius“Tôi là Tẹt-tiu, người chép bức thơ nầy, chào thăm anh em trong Chúa” (Rô-ma 16:22)
“I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.” (Romans 16:22)
   Đây là một vấn đề linh tinh:  Ban đầu ai đã viết Sách Rô-ma? Vâng, về mặt kỹ thuật, các từ ngữ dùng trong sách rô ma là của sứ đồ Phao-lô, nhưng có một người tên là Tẹt-tiu đã thực sự viết ra văn bản. Bằng cách so sánh các đoạn nào đó với các chữ viết của ông, có vẻ như Phao-lô bị chứng bịnh suy giảm thị lực- Xem Ga-la-ti 4:15- Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ nếu có thể được thì anh em cũng đã móc con mắt của anh em mà cho tôi-  Galati 6:11 Hãy xem chữ của chính tay tôi viết cho anh em đây lớn là dường nào.

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

QUỐC KHÁNH LẦN THỨ 70 CỦA ISRAEL-Ê-sai 23:15-18, “Lúc ấy, thành Ty-rơ sẽ bị quên lãng trong bảy mươi năm, tức là một đời vua. Sau bảy mươi năm ấy, Ty-rơ sẽ như bài ca của kỹ nữ:  “Hỡi kỹ nữ bị lãng quên kia! Hãy lấy đàn hạc dạo quanh thành phố, Đàn cho thật hay, hát cho thật nhiều Để người ta nhớ đến ngươi!”  Sau bảy mươi năm ấy, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Ty-rơ; nó sẽ trở lại nghề cũ của nó và làm điếm cho mọi vương quốc trần gian trên mặt đất nầy.  Nhưng lợi nhuận và tiền công của nó sẽ được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thay vì gom góp tích trữ. Vì lợi nhuận ấy sẽ được dành cho những người phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va, để họ được ăn sung mặc sướng”.
Trong sách tiên tri dài 66 chương của mình, tiên tri Ê-sai dùng chừng 30 danh hiệu khác nhau để nói về cổ thành Jerusalem như: A- ri- ên ( chương 29), Sô- đôm ( chương1), Ty-rơ ( chương 23)…