Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Chiếc Bóng Hạnh Phúc


Be a Good Housewife
 @ Moät ngöôøi nöõ taøi ñöùc, ai seõ tìm ñöôïc?
             Giaù trò naøng troäi hôn chaâu ngoïc.
                                    Chaâm ngoân 31.10.

Nàng Là Ai?Ngöôøi nöõ naøy laø ai, hieän ra nhö raïng ñoâng, 
       ñeïp nhö maët traêng, tinh saïch nhö maët trôøi,
       ñaùng sôï khaùc naøo ñoaøn quaân giöông côø xí.
                                                    *Nhaõ Ca 6.10

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Người con hoang đàngKinh Thánh : Luke 15:11-32

“Ngài lại phán rằng: “Người kia có hai con trai;  đứa út nói với cha rằng: 'Thưa cha, xin cho con phần gia tài con đáng được.' Người cha bèn chia gia sản cho chúng nó.  Cách chưa bao nhiêu ngày, con út thâu tóm hết, đi phương xa, ở đó ăn tiêu phóng đãng, phung phí gia tài mình.  Khi đã xài phí hết cả rồi, xảy gặp trong xứ có cơn đói kém lớn, thì nó mới túng thiếu,  bèn đi ở bám một công dân của xứ đó. Người ấy sai nó ra đồng chăn heo.  Nó rất mong lấy vỏ đậu của heo ăn mà thồn cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.  Khi nó tỉnh ngộ, bèn nói rằng: 'Biết bao người làm thuê cho cha ta được bánh dư dật, mà ta đây phải chết đói!  Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà thưa rằng: Cha ơi, tôi đã phạm tội với trời và với cha,  chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa; xin đãi con như đứa làm thuê của cha vậy.'

NGÀI LÀ AI?


Jesus Walking
                       * Esai 53. 1-9

Tiếng Lạ, Tiếng Mới, Tiếng Khác, Tiếng Ngoại Quốc trong Tân Ước - Hiểu thế nào cho đúng?


 I – DẪN NHẬP

Đã nhiều năm nay trong cộng đồng Cơ Đốc tại Việt Nam chúng ta chỉ dùng Kinh Thánh là các bản Việt Ngữ, trong đó chủ yếu là bản dịch từ năm 1926; còn lại các bản dịch tiếng Việt khác đều ra đời sau những năm 90 của thế kỷ XX đến nay. Những bản dịch sau này tuy đã có rất nhiều tiến bộ so với bản dịch năm 1926, nhưng vẫn còn rất nhiều điều đáng phải bàn về tính chính xác của ngôn ngữ. Đặc biệt là việc chuyển ngữ từ ngôn ngữ gốc (tiếng Hê-bơ-rơ, Hy-lạp) sang tiếng Việt. Trong quá trình chuyển ngữ này nếu không chú ý đến những khía cạnh mang tính đặc thù trong ngôn ngữ của người Việt thì sẽ có những nhầm lẫn hoặc thiếu sự chính xác, từ đó gây ra sự hiểu lầm rất đáng tiếc. Cụ thể những khía cạnh đó là:

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Con dấu của Đức Thánh Linh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:13-14; 4:30

“Trong Ngài, sau khi anh em đã nghe Lời chân thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi anh em trong Ngài, sau khi anh em đã tin, thì cũng được ấn chứng bằng Thánh Linh đã hứa. Sự ấn chứng ấy là của đặt cọc về cơ nghiệp của chúng ta cho đến kỳ sản nghiệp của Đức Chúa Trời được chuộc lại, để ngợi khen sự vinh hiển Ngài.”
Chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.”

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Hãy Nói Với Ngài

Jesus Travels in Galilee
Kinh Thánh Reading: Matt. 14:1-12; Mark 6:30-32

“Lúc ấy Hê-rốt vua chư hầu nghe danh tiếng Jêsus, thì phán cùng bầy tôi rằng: "Đây là Giăng Báp-tít, người đã từ kẻ chết sống lại; cho nên các việc quyền năng ấy mới hành động trong người vậy." Nguyên Hê-rốt, vì cớ Hê-rô-đia là vợ Phi-líp em vua, đã bắt Giăng, trói và bỏ tù. Vì Giăng có can vua rằng: "Vua không được phép lấy nàng."  Vua muốn giết Giăng, song sợ quần chúng, vì họ đều coi người là tiên tri.  Nhưng khi ăn lễ sanh nhựt của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa giữa tiệc, đẹp lòng Hê-rốt.  Vua bèn thề hứa cho nàng bất cứ điều chi nàng muốn xin.  Nhơn vì mẹ xui giục, nàng bèn tâu rằng: "Xin cho tôi tại đây cái đầu Giăng Báp-tít trên mâm."  Vua lấy làm lo buồn; song trót vì lời thề và vì những người đồng dự yến nên truyền cho,  bèn sai người chém Giăng trong ngục,  để đầu trên mâm mà đem cho con gái, rồi nàng đem cho mẹ mình.  Đoạn, môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Jêsus.”

Có Gì Ăn Không?
Đọc Kinh Thánh: Luca 24:41-43, John 21:4-5, 9, 13

“Đang khi họ chưa dám tin vì cả mừng, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: “Ở đây các ngươi có chi ăn không?” Họ trao cho Ngài một miếng cá nướng.  Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt họ.”

“Đến rạng đông Jêsus đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Jêsus. Jêsus bèn hỏi họ rằng: “Các con ơi, có chi ăn không?” Thưa rằng: “Không.”—

Khi họ vừa lên bờ, thì thấy tại đó có lửa than, trên để cá và bánh”

“Jêsus đến, lấy bánh và cá trao cho họ”.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Đức Chúa Trời Tìm Kiếm Loài Người


Đọc Kinh Thánh: Rom. 3:11-12; Lu-ca 19:10

Chúng ta cảm ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta là người yêu mến Đức Chúa Trời trước tiên, nhưng Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương chúng ta trước. Theo Rô-ma 3:11-12, không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Theo Lu-ca 19:10, Con Người đến để tìm và cứu những người bị hư mất. Chúng ta cảm ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Ngài không yêu cầu chúng ta mang bò và cừu đến cho Ngài, giống như những người trong thời Cựu Ước, để gặp gỡ Ngài. Thay vào đó, Ngài đã đóng trại giữa chúng ta qua Con của Ngài để chúng ta có thể đến gần với Ngài.

Quyền Thế Hoặc Sự Thống Trị Thế Giới?

*Hiện tượng Của các Nhà Độc tài

Trong quá trình đời sống của chúng ta, chúng tôi đã trông thấy một hiện tượng mới, hoặc sự trở lại của một cái cũ. Đó là sự dấy lên nhanh chóng các nhà độc tài. Chúng tôi nói thực sự khi chúng ta nói rằng điều này đã là hiện tượng. Trong một vài tháng ngắn ngủi, từ hư không và không có gì, từ sự bị tẩy chay, bị chế giễu, và gần như bị nghi ngờ chung, những người như vậy đã dấy lên đến một nơi mà không chỉ các quốc gia riêng của họ đang đặt đôi chân của mình, nhưng tất cả các quốc gia đều nín hơi thở của mình trong khi các nhà độc tài này nói chuyện. Giải thích điều nầy như thế nào? Nguyên tắc cơ bản nó là gì? Điều đó xác định các nghị quyết vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Trong những nghị quyết đó Đức Chúa Trời quyết định qui hướng quyền thế của thế giới này theo quyền làm đầu của Con Ngài. Adam là "một hình bóng về Đấng phải đến (Rom 5:14).