Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Bốn Khía Cạnh Về Sự Chết Của Chúa


Kinh Thánh: Exo. 12:13; Rom. 6:6, 11

“Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi Ta hành hại xứ Ai cập,thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.”

“Vì biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài trên thập tự giá, hầu cho thân thể của tội lỗi bị diệt trừ, để chúng ta không còn làm tôi mọi cho tội lỗi nữa.-- Dường ấy anh em cũng hãy kể mình là thật chết đối với tội lỗi, mà sống đối với Đức Chúa Trời trong Christ Jêsus.”

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Nhà Tiên Tri Tân Ước


Nhà Tiên Tri Cựu Ước

Đọc Kinh Thánh: Công vụ 21:4, 10-11; 1 Cor. 14:3-4

“Khi tìm gặp môn đồ rồi, bèn ở lại đó bảy ngày. Họ được linh cảm, bảo Phao-lô chớ lên Giê-ru-sa-lem.- Chúng tôi trọ tại đó mấy ngày, có một tiên tri tên là A-ga-bút từ Giu-đê xuống. 1 Người đến cùng chúng tôi lấy dây nịt của Phao-lô trói chơn tay mình, mà nói rằng: “Thánh Linh phán như vầy: 'Tại Giê-ru-sa-lem, dân Do-thái sẽ trói người có dây nịt nầy như vậy, và nộp vào tay người Ngoại bang.'

“Còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên lơn, và yên ủi. 4 Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng cho mình, song kẻ nói tiên tri xây dựng Hội thánh.”

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

NHỚ MẸ


 

Đêm nay đất khách gợi hồn con,
Nhớ mẹ thâu đêm mắt lệ mòn!
Tiếng dế nỉ non sầu vọng tưởng,
Phải chăng mẹ nhắn gọi sang con?

Sự Hiện Hữu Của Ma Quỷ

Symbol of Satan
Biểu hiệu của Satan
Ma quỷ thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: hung dữ, gian ác, lừa dối, giảo quyệt và cũng có thể được ngụy trang dưới lớp áo của một thiên sứ sáng láng tốt đẹp. Nhưng dù thể hiện dưới bất cứ hình thức nào, ma quỷ cũng đều là hiện thân của Satan. Satan chu du khắp thế gian dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ loài người sa vào bẩy sập của chúng. Satan chính là con rắn xưa đã cám dỗ tổ phụ loài người là Ê-va và A- đam, phạm tội bất tuân với Đức Chúa Trời, do đó chúng bị trừng phạt và nhận chịu sự rủa sã của Ngài.

Dâng hiến của cải vật chất


(Lời tương giao trước giờ bẻ bánh)

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:15-16; 1 Cor. 16:1-3

“Vậy, chúng ta hãy nhờ Ngài mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng thừa nhận danh Ngài. Nhưng chớ nên quên làm lành và lo cung cấp, vì tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.”