Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Bánh mì chưa bảo hòa—


“Trong tháng thứ nhất, vào ngày thứ mười bốn của tháng, vào lúc chạng-vạng là lễ Vượt-qua của GIA-VÊ. Đoạn, vào ngày thứ mười lăm trong cùng tháng đó  có Lễ Bánh Không Trộn Men cho GIA-VÊ; trong 7 ngày các ngươi sẽ ăn bánh không trộn men” (Lê vi kí 23:5-6 –TKTC)..
“'Các ngươi cũng sẽ đếm cho mình từ ngày sau ngày Ngưng-nghỉ đó, từ ngày các ngươi đem vào cái bị cho của-lễ đưa qua đưa lại; sẽ có 7 ngày Ngưng nghỉ trọn. Các ngươi sẽ đếm 50 ngày tới cái ngày sau ngày Ngưng-nghỉ thứ bảy, thì các ngươi sẽ dâng của-lễ ngũ-cốc mới cho GIA-VÊ. 17Các ngươi sẽ đem vào từ những nơi các ngươi ở 2 ổ bánh làm của-lễ đưa qua đưa lại, được làm bằng hai-phầnmười ê-pha bột; chúng sẽ bằng bột mịn, nướng với MEN, như các thành -quả đầu mùa cho GIA-VÊ” (Le vi kí 23: 15-17- TKTC).

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

BẢY DANH HIỆU CỦA LUCIFER—


Khải huyền 12:9- bản TKTC-“Và con rồng lớn đó đã bị quăng xuống, con rắn thuở xưa được gọi là quỷ-vương và Satan, là kẻ lừa-dối toàn-thể trái đất có người ở; hắn đã bị quăng xuống trái đất, và các thiên-sứcủa hắn cũng đã bị quăng xuống với hắn”.
2 Cor 6:15-bản TKTC: “Hay Cơ-rít-tô (Christ) với Bê-li-an có sự hài-hòa gì?”
Mathio 12:26-27-  BNC; “Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, thì tự nó chia xé, nước nó đứng sao nổi?  Còn nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỉ, thì con trai các ngươi nhờ ai mà đuổi quỉ ư? Bởi vậy, chúng nó sẽ là kẻ định tội các ngươi”.
Giăng 8:44 bản TKTC—“Các ngươi thuộc về cha của các ngươi, quỉ-vương, và các ngươi muốn thự chiện các sự ao-ước của cha của các ngươi. Nó là kẻ giết người từ ban đầu, và không đứng trong lẽ thật, vì không có một lẽ thật nào trong nó. Hễ khi nào nó nói dối, nó nói từ bản-tánh riêng của nó; vì nó là một kẻ nói dối, và cha của những lời dối”

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—53


THÁNH-THI 53 (TKTC)
Sự ngu-dại và gian-ác của loài người (Cho trưởng ban nhạc. Thánh-thi Đa-vít, để dạy-dỗ, theo điệu "Ma-ha-lát")
Người viết: Đa-vít
1Kẻ ngu-dại đã nói trong tâm của hắn: "Chẳng có Đức Chúa TRỜI nào cả," Chúng thì thối nát và đã phạm sự bất công đáng tởm; Chẳng có một ai làm điều lành. 2Đức Chúa TRỜI đã từ trời ngó xuống những con trai loài người, Để xem có một người nào hiểu biết, Tìm-kiếm Đức Chúa TRỜI chăng. 3"Mỗi người trong bọn đã rẽ hướng; cùng nhau chúng đã trở nên thối nát;Chẳng có ai làm điều lành, cả một người cũng không. 4"Há những kẻ làm ác không có một kiến-thức nào chăng? Chúng ăn nuốt dân Ta như thể chúng ăn bánh, Và đã chẳng khẩn-cầu Đức Chúa TRỜI. 5"Ở đó chúng ở trong cơn sợ lớn nơi đã chẳng từng có sự kinh-sợ nào; Vì Đức Chúa TRỜI đã rải xương xóc của kẻ cắm trại chống lại ngươi; Ngươi đã làm chúng hổ-thẹn, bởi vì Đức Chúa TRỜI đã bác-bỏ chúng. 6"Ôi! Chớ gì sự cứu-rỗi của Y-sơ-ra-ên đi ra từ Si-ôn! Khi Đức Chúa TRỜI hồi-phục dân bị giam-cầm của Ngài, Gia-cốp hãy mừng-rỡ, Y-sơ-ra-ên hãy vui-vẻ."