Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—42-
Thơ con cháu Cô-rê làm, để dạy dỗ. Cho thầy nhạc chánh.
1 Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa,
Như con nai cái thèm khát khe nước.
2 Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống:
Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?
3 Đương khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu?
Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm.
4 Xưa tôi đi cùng đoàn chúng,
Dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời,
Có tiếng reo mừng và khen ngợi
Một đoàn đông giữ lễ;

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN-41-
-
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng!
Trong ngày tai họa Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người.
2 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người:
Người sẽ được phước trên đất
Và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người.
3 Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt;
Trong khi người đau bịnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người.
4 Tôi đã nói: Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót tôi,
Chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài.
5 Những kẻ thù nghịch tôi, chúc tôi điều ác, mà rằng:
Nó sẽ chết chừng nào? Danh nó sẽ diệt khi nào?
6 Nếu có người đến thăm tôi, bèn nói những lời dối trá;
Lòng nó chứa cho nó gian ác;
Rồi nó đi ra ngoài nói lại.

NHÂN VẬT THÁNH KINH—20-Đi ô trép
Đi-ô-trép-Tín Đồ Ham Đứng Đầu-
-
3 Giăng 9-Tôi đã viết đôi điều cho Hội thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép, là kẻ ưa đứng đầu giữa họ, không chịu tiếp đãi chúng tôi.
3 Giăng 9-Tôi đã viết vài điều cho hội thánh, nhưng Đi-ô-trép, người thích đứng đầu hội thánh không chấp nhận chúng tôi.BDM
nhưng Điêu-trắc, người ưa cầm đầu các tín hữu, không chịu nhìn nhận thẩm quyền của chúng ta.BHD
Tôi có viết thư cho hội thánh nhưng Đi-ô-trê-phe, người thích lãnh đạo, không chịu nghe chúng tôi.BPT
I wrote somewhat unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.ASV
 I did write to the assembly, but he who is loving the first place among them -- Diotrephes -- doth not receive us; (Young)

CHÚA ĐÃ CHIẾN THẮNG RỒI CHƯA?
2 Tim 1:10-Ân điển ấy bây giờ mới được thể hiện qua sự hiện đến của Đấng Cơ Đốc Giê-xu, Cứu Chúa chúng ta, Đấng đã tiêu diệt sự chết, dùng Tin Lành làm sáng tỏ sự sống và sự bất diệt.
Khải 2:12-16 ‘‘Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹt-găm rằng: Đây là lời phán của Đấng có thanh gươm hai lưỡi thật sắc: Vậy, hãy ăn năn đi! Nếu không, Ta sẽ nhanh chóng đến với con, dùng thanh gươm từ miệng Ta mà giao chiến với chúng.’
Khải 2:18-‘‘Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Đây là lời phán của Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng:
Khải 17:14-Chúng sẽ giao chiến với Chiên Con và Chiên Con sẽ chiến thắng chúng, vì Chiên Con là Vua của các vua, Chúa của các chúa, và những người ở với Ngài, tức là những người được kêu gọi, được tuyển chọn và trung tín, cũng sẽ chiến thắng.”

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 8
Những Ai Thắng Hội Thánh Ê-phê-sô?
Khải 2:1-7-1
Đa số nhà giải kinh áp dụng Hội thánh Epheso cho hội thánh trong thế kỉ đầu tiên sau Chúa. Tuy nhiên, do Chúa phán, “Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”—thì Lời Chúa phán cho 7 hội thánh đều có thể áp dụng cho bất cứ hội thánh nào ở đâu và bất luận vào thời kì nào. Nếu bạn đắc thắng bối cảnh hội thánh bạn đang sinh hoạt về những điểm sau đây bạn sẽ được đậu vào nước ngàn năm:
1-“Ta biết công việc ngươi,  lao khổ của ngươi, sự nhẫn nại ngươi,”
Vào khoảng năm 54 S.C sứ đồ Phao lô viết về hội thánh Tê sa lô ni ca, “chúng tôi không ngớt nhớ đến công việc của đức tin, sự lao khổ của tình thương yêu, và sự nhẫn nại của hi vọng anh em trong Jêsus Christ Chúa chúng ta” (1:3). Công việc làm cho Chúa là do đức tin soi dẫn, lao khổ cho Chúa vì tình yêu thương thúc đẩy, nhẫn nại chịu khổ vì có lòng hướng đến hi vọng vinh hiển ngày mai. Nhưng khi Chúa bảo sứ đồ Giăng viết thơ Ê-phê sô thứ hai (năm 90 S.C.), Ngài xét đoán họ chỉ còn công việc, sự lao khổ và nhẫn nại suông. Sau hơn 30 năm, tình trạng hội thánh chung suy thoái trậm trọng, chỉ còn là tổ chức tôn giáo chết, không có sự sống, không có đức tin, tình yêu, hi vọng thiết thực nữa.