Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

BẠN CÓ MUỐN QUỲ TRƯỚC BA-ANH KHÔNG?Ba thế kỷ đầu tiên trong lịch sử của Hội thánh chứng minh rằng không có sức mạnh trần gian nào có thể đè bẹp hội thánh. Hội thánh bất khả chiến bại nếu tấn công từ bên ngoài. Các nhân chứng về những đau khổ của hội thánh và ngay cả những kẻ bức hại, đã trở thành những người cải đạo và do đó hội thánh phát triển nhanh hơn là có thể bị phá hủy. Giai đoạn hai thế kỷ sau cho thấy sự kết hợp của Hội thánh và Nhà nước, ngay cả khi quyền lực của Đế quốc hùng mạnh nhất được đưa vào tay Giáo hội, thì hội thánh cũng không đủ sức cứu đế quốc khỏi bị hủy diệt. Hội thánh đã bỏ địa vị của mình là được “gọi ra”, khỏi thế giới và sống tách biệt cho Đấng Christ. Hội thánh mất đi quyền lực của mình là quyền đến từ sự thuận phục Chúa của mình, thay đổi quyền đó cho một quyền lực trần tục gây tử vong cho chính mình.

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

THÔNG THẠO KINH THÁNH-Ma thi ơ 23:2-4, “Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào”-
-
Châm ngôn sách xử thế tuyệt luân,
Nhà giáo dục giỏi dạy từng phần,
Khôn ngoan kính sợ Chúa chí thánh,
Khôn khéo cư xử giữa nhân quần.
Rô-bô-am con vua Sa-lô-môn,
Từng nghe cha dạy lời châm ngôn,
Sống đần độn, dốt đường xử thế,
Một lời ngu mất nước tông môn.
Nhiều người am hiểu lời Chúa Trời,
Rao giảng kinh thánh giỏi tuyệt vời,
Đấu mồm lời Chúa như cái máy,
Nhưng đâu thực hành nỗi nhiều lời.
Người Pha-ri-si giảng rất hay,
Ta thực hành lời đó hằng ngày,
Chớ bắt chước cách họ cư xử,
Lời giảng, cách sống khác biệt thay.
Tri thức lời kinh đã gia tăng,
Lắm người kiêu ngạo giỏi kinh văn,
Xưng mình thần nhân, người đắc thắng,
Nhưng nếp sống thuộc linh bất năng.
6-6-2018

NGHĨA KIM BẰNG A-HÁP –GIÔ-SA-PHÁT-2 Sử kí 19:1-2, “Giô-sa-phát, vua Giu-đa, trở về bình an nơi cung mình tại Giê-ru-sa-lem. Giê-hu, con trai của Ha-na-ni, đấng tiên kiến, đi ra đón vua Giô-sa-phát, mà nói rằng: Vua há giúp đỡ kẻ hung ác, và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cớ đó, có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua”.
2 Sử kí 20: 35-37, “Sau việc đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, kết giao với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên; người nầy ăn ở rất gian ác. Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta-rê-si; họ đóng tàu tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. Khi ấy, Ê-li-ê-xe, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát, mà rằng: Bởi vì vua kết giao với A-cha-xia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua; những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được”.
2 Ti mô thê 2: 20-21, “Vả, trong một nhà lớn chẳng những có bình bằng vàng bằng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang trọng, thứ thì dùng việc thấp hèn. 21 Vậy, nếu ai tự làm sạch khỏi các bình ấy, thì sẽ như bình sang trọng, được biệt ra thánh, thích dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành”

BIẾT CHÚA-Thi thiên 19:1, “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.”
Thi thiên 19: 7, 11 ” Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.  Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay”.
Thi thiên 19:12-13, “Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.  Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng”

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

ĐẤNG GIẢI CỨU ĐẾN CÙNG DÂN SÓT ISRAEL-Ê sai 59:20-21, “Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ.Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi,từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.
Rô ma 11:26-27, “Đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự bất kỉnh khỏi Gia-cốp, Ấy là giao ước mà ta lập với họ, Khi ta cất tội lỗi họ đi."

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

TUỔI GIÀ CỦA DÂN ISRAEL-Thi thiên 71: 6, 9-10 “Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng;  Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi: ..Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả; Cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn.  Vì những kẻ thù nghịch nói nghịch tôi, Những kẻ rình rập linh hồn tôi đồng mưu cùng nhau, Mà rằng: Đức Chúa Trời đã bỏ hắn; Hãy đuổi theo bắt hắn, vì chẳng có ai giải cứu cho”
Thi thiên 71 và 72 đi chung với nhau. Thi thiên 71 nói đến cảnh khổ tận cùng của vua Đa vít và của dân Israel đầu thế kỉ 21, còn thi thiên 72 nói về2 cảnh thái bình thịnh vương của nước ngàn năm.
“Hãy đuổi theo bắt hắn, vì chẳng có ai giải cứu cho”--Những lời nầy ứng dụng và cảnh vua Đa vít chạy loạn khi bị con mình là Áp-sa-lôm cướp ngôi và săn đuổi mạng sống.