Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

ĐỊA VỊ CON NGƯỜI TRONG HAI HỘI THÁNH CÔ-RINH-TÔ VÀ Ê-PHÊ-SÔ NGÀY XƯA—
Hội thánh Cô-rinh-tô tọa lạc ở miền nam Hi lạp (xứ A-chai). Đấy là một hội thánh có nhiều nan đề về xác thịt, về tâm trí cựa đoan. Đọc thơ Cô-rinh-tô nầy, chúng ta thấy Phao-lô vận dụng năng lực thuộc linh để biện luận, để quở trách họ. Con người thuộc linh của ông cũng biểu lộ tại đây rất nhiều. Cuối thơ chúng ta cũng thấy con người ích kỷ của A-bô-lô không chịu đi đến Cô-rinh-tô theo đề nghị của Phao-lô, để giải cứu hội thánh đó về sự chia rẽ khi họ dựa vào chức vụ các tôi tớ của Chúa và chia phe lập đảng.

ẢNH HƯỞNG CỦA THẾ GIỚI TRONG HỘI THÁNH NGÀY NAY—

Từ ngữ Tân ước Hi lạp  κοσμος, đọc là kosmos, thì được Kinh thánh Anh văn dịch là the world, Pháp văn dịch là le monde, Hoa văn là 世界,bản Việt văn nên dịch là thế giới, mà những ai không am hiểu từ ngữ kosmos vẫn đang dịch sai lầm là “thế gian”.
Thế giới là gì? Thứ nhất thế giới ngụ ý vũ trụ,thứ hai ngụ ý thế nhân như Giăng 3:16 chép ”Đức Chúa Trời thương yêu thế nhân”,và ý nghĩa thứ ba, thế giới là một hệ thống toàn cầu được sắp xếp bao hàm mọi sinh hoạt loài người từ mọi lãnh vực như tài chính, học vấn,kinh tế ..… Mọi sự, muôn vật của loài người đều được hệ thống hóa thành một đại hệ thống, mà phía sau hệ thống thấy được đó có một hệ thống cấp bậc của các quỷ chi phối, mà kẻ đứng đầu là quỷ satan. Hai hệ thống vô hình và hữu hình nầy là hai mặt của một thực thể, được kinh Tân ước gọi chung là thế giới.
Từ ngữ thế giới xuất hiện chừng 188 lần trong kinh Tân ước và thế giới là đối thủ của Đức Cha Trời Cha, mà từ ngữ “Cha“ cũng được chép chừng 188 lần trong Kinh Tân ước.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

MƯỜI HAI NHÂN VẬT BIỂU HIỆU ĐẤNG CHRIST—
A-đam đầu nhất ra đời,
A-đam cuối khiến loài người tận chung,
Thứ hai người sống vô cùng,
Dẫn đầu dòng dõi không ngừng phát huy.

Mên-chi-xê-đéc lạ kỳ,
Bình an, công nghĩa trị vì Sa-lem,
Quân vương, thượng tế siêu nhiên,
Tượng trưng Đấng Christ ngự trên thiên đàng.

XIN THÊM ĐỨC TIN CHO CHÚNG CON-
Đức tin xin Chúa gia tăng,
Duy Ngài có thể ân cần ban cho,
Đức tin con sống bây giờ,
Nhận Ngài theo đúng căn cơ trong Lời.
-
Đức tin con yếu, Chúa ơi,
Khi thì lưỡng lự, có hồi quyết tin,
Xin giao Chúa cả niềm tin,
Nghi ngờ, tin cậy chuyển mình thay nhau.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

CUỘC SỐNG THỜI ĐẠI ÂN ĐIỂN-


Đời ta phụng sự Chúa thôi,
Làm cho phần thưởng cuộc đời chắc hơn,
Ngọn đèn sinh mạng vẫn còn,

Antichrist đó Chúa còn chặn đi.-
-
Cảnh đời Chúa đã định kì,
Thiên đàng chờ hưởng, âm ti thoát rồi,
Đây thời ân điển tuyệt vời,
Bảo tồn ân phước Chúa Trời cấp ban.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

KHÔNG CÓ CHÚA BẠN SẼ LÀM CHI?
“Không Ngài con chẳng làm chi.
“Ngài là Cứu Chúa thực thi chu toàn,
“Huyết hồng quý báu cứu con,
“Giá cao kinh khủng trường tồn hiệu năng.
“Thứ tha, công nghĩa vẹn phần,
“Trông mong, an ủi con cần nhận luôn;
“Dựa vào dòng huyết đổ tuôn,
“Vinh quang, lời khẩn con nương vững bền”.