Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Tuổi Già Của David-Thi thiên 71: 17-18,20-21-TKTC- Đức Chúa TRỜI ôi, lâu nay Chúa dạy con từ thuở nhỏ của con; Và con vẫn tuyên-bố các việc làm lạ-lùng của Chúa. Và cả khi con già và tóc bạc, Đức Chúa TRỜI ôi, xin đừng bỏ con, Cho đến khi con tuyên-bố cánh tay của Chúa cho thế-hệ nầy, Quyền-năng của Chúa cho mọi người sắp đến. Chúa, Đấng đã tỏ cho con thấy nhiều sự phiền-hà và các cảnh hiểm-nghèo, Sẽ hồi-sinh con một lần nữa, Và sẽ lại đem con lên khỏi các vực sâu của trái đất. Nguyện xin Chúa gia-thêm sự cao-quý của con, Và quay lại để an-ủi con”.
Lê vi kí 19:32 TKTC, “'Ngươi sẽ đứng dậy trước mặt người có đầu bạc, và tôn-trọng mặt người có tuổi, và ngươi sẽ tôn-kính Chúa TRỜI của ngươi; Ta là GIA-VÊ”.
Tuổi già vua Sau-lơ bị Chúa lìa bỏ và ác linh khống chế ông suốt thời kì tuổi già. Tuổi già Isaac kéo dài 40 năm trong tình trạng ham mê ăn uống, và chúng ta không biết ông có làm gì ích lợi cho Chúa chăng?. Mười bảy năm tuổi già của cụ Gia cốp tại Ai cập thi hành chức vụ tiên tri và thầy tế lễ cả chúc phước cho đoàn hậu tấn. Trước khi ra đi cụ già Phi e rơ viết, “Bởi vậy cho nên, tôi sẽ sẵn sàng nhắc nhở luôn luôn những điều ấy cho anh em, dẫu rằng anh em đã hiểu biết và được vững vàng trong lẽ thật mà anh em vẫn có.  Tôi còn ở trong nhà trại nầy bao lâu, tôi tưởng lấy làm phải mà dùng sự nhắc nhở để giục giã anh em,  vì biết rằng sự thoát ly nhà trại của tôi đây sẽ vụt đến, cũng như Chúa chúng ta là Jêsus Christ đã tỏ cho tôi. Tôi chuyên cần như vậy, hầu cho sau khi tôi qua đi rồi, bất cứ lúc nào anh em cũng có thể nhắc lại những điều ấy” (2 Phiero 1:12-15).

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

BIẾT ĐƯỜNG LỐI VÀ SỰ CỨU RỖI CỦA CHÚA-Thi thiên 67:1-2:, “Đức Chúa TRỜI xin khoan-dung với chúng con và ban phước cho chúng con, Xin khiến mặt Ngài soi sáng trên chúng con— [Sê-la ] Để người ta biết đường-lối của Chúa trên trái đất, Sự cứu-rỗi của Chúa được biết ở giữa mọi quốc-gia”
Đường lối là “way” trong tiếng Anh, ngụ ý phương cách làm việc.
“Sự cứu rỗi” là sự giải cứu. Cứu khỏi hồ lửa thì tín đồ nào mà không biết, nhưng cứu khỏi thế giới cong quẹo hôm nay, cứu khỏi Ma môn, cứu khỏi tôn giáo, cứu khỏi cơn đại nạn thì ít tín đồ quan tâm và hiểu cho thấu đáo.
Trong Kinh thánh có nói đến “dường lối cứu rỗi” (Công vụ 16:17), đường lối sự sống (Công vụ 2:28).
Theo kinh thánh, “đường lối” là phương cách làm việc. Đa số tín đồ biết đôi phần về sự cứu rỗi nhưng rất dốt nát về các đường lối của Chúa.
Nhiều người được Chúa giao cho nhiều tiền bạc, nhưng không biết cách dâng tiền, đúng đắn, và chỉ đầu tư tiền bạc cho những mục đích xác thịt, bất chánh.
Nhiều người không biết cách xây dựng hội thánh địa phương theo kinh thánh, mà chỉ lo xây hội thánh vùng miền, hội thánh hoàn vũ.
Nhiều người không biết chức năng tế lễ phổ thông của mọi tín đồ nên ủng hộ độc quyền của chức tế lễ thuê mướn và sa chơn vào bè đảng nicola, cỡi trên đầu tín đồ.
Đa số tín đồ không biết cách nhóm họp theo 1 Corinhto 14:26 nên họ nhóm theo giáo nghi, giáo lễ của loài người dạy cho.
Nhiều người không biết đường lối cựu ước khác đường lối tân ước nên họ cứ nhóm lại ngày sa bát theo ách nô lệ luật pháp văn tự cựu ước.
…v.v…
Xin Chúa thương xxxxo1t chu81ng ta để sự ccu71u ro64i8 và đường lối của Chúa được dân Ngài hiểu biết đến cách thấu đáo.

MẬT ĐẮNG VÀ GIẤM-Thi thiên 69:21 TKTC-Họ cũng đã cho con mật làm thức-ăn của con, Và cho cơn khát của con, họ đã cho con giấm để uống”
Mathio 27:34, “họ cho Ngài rượu trộn với mật thú để uống; và sau khi nếm nó, Ngài không chịu uống”.
Trước khi đóng đinh tử tội, người La mã cho nạn nhân uống mật đắng với mục đích làm cho nạn nhân mất cảm giác đau đớn. Đó là một hình thức gây mê ngày xưa. Về mặt nhân tính, Chúa Jesus là một người thật, Ngài không chịu uống mật đắng vì Ngài muốn được cảm biết sự đau đớn tột cùng trong thân xác khi chịu đóng đinh vì chúng ta.
Ngày nay chúng ta không muốn cảm biết sự đau khổ không để tạo ra sự cứu rỗi nhưng là để bù đắp thêm sự đau khổ của Chúa đã chịu vì hội thánh. “Bây giờ tôi mừng-rỡ trong các sự đau-khổ của tôi vì anh em, và trong xác-thịt của tôi, tôi đóng góp phần của tôi cho thân-thể của Ngài (đó là hội-thánh) bằng việc, cái gì đang thiếu các nỗi đau đớn của Christ thì tôi bù vào “ (Colose 1:24 TKTC).
Có lẽ ban đang chịu đau khổ vì hội thánh, cám ơn Chúa, nhưng bạn có tìm loại thuốc tê, thuốc trấn thống nào như lời ngợi khen của loài người để làm giảm cơn đau đớn của mìnn chăng? Bạn có đang uống mật đắng khi vác thập giá vì Chúa và hội thánh chăng?
Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa lại chịu uống giấm.
Giấm tương trưng những gì chua chát trong cách đối xử của loàii người dành cho người theo Chúa—giấm chua chát của tình đời. Giấm chua của những bạn bè Cơ đốc chiêu đãi chúng ta.
Xin Chúa giúp ta từ chối uống mật đắng nhưng hãy mạnh dạn uống giấm chua chát nhé.
 Bạn có nghiện lời khen của tín đồ như một lọai gây mê làm giảm đau chăng?