Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

ĐẤNG CHRIST THĂNG THIÊN


the ascension of Jesus reborn unto heaven

                                 Thi thiên 110

      CHÚA truyền cùng Chúa tôi là:
      “Hãy ngồi bên hữu của Ta cõi trời,
      Đến khi thù nghịch các nơi,
      Bị Ta đặt dưới bệ chơn ngươi rồi.”
     
      Chúa Trời từ núi Si ôn
      Sai cây phủ việt về năng lực người.
      “Hãy cai trị thù nghịch ngươi”.
      Trong ngày quyền thế Chúa Trời oai nghi.
      Dân tình nguyện đến tức thì,
      Mặc trang sức thánh mà đi đến Ngài.
      Như sương buổi rạng đông đây.
      CHÚA thề không đổi ý nầy tốt thay:
      “Rằng ngươi Thầy Tế lễ nầy,
      Muôn đời như thế Ta đây đã truyền”.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

THỰC TẾ THUỘC LINH- HAY MÊ CUỒNG--3CHƯƠNG III
THỰC TẾ THUỘC LINH-
LÀM THẾ NÀO BƯỚC VÀO?
Thường thường thực tế thuộc linh không gì khác hơn một danh từ chuyên môn đối với chúng ta vì chúng ta chưa bước vào thực tế của điều đó. Chỉ sau khi chúng ta đã bước vào chúng ta có thể đụng chạm điều gì là thực. Do đó vấn đề được đặt ra: làm thế nào chúng ta có thể bước vào thực tế thuộc linh? “Song khi Linh của lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn dắt các ngươi vào mọi lẽ thật... Ngài sẽ tôn vinh ta, vì Ngài sẽ nhận của ta mà báo cáo cho các ngươi” (Giăng 16:13-14). Hai câu này bảo chúng ta rằng chính Đức Thánh Linh báo cáo lẽ thật cho chúng ta và dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta an nhỉ - Những tiết lộ từ các kí tự Trung Quốc


CHỮ "HƯU"   VÀ  CHỮ "TỨC" 


Bạn có kinh nghiệm một sự bận rộn liên tục không ? Bạn liên tục căng thẳng và lo lắng về ngày mai không? Bạn có lâm vào những giai đoạn mệt mỏi không? Tìm hiểu những gì là sự an nghỉ thật, và lý do tại sao SỰ AN NGHỈ không còn là nỗ lực hoặc làm việc nhiều hơn là giải pháp cho các rắc rối của bạn. Tại sao chúng ta làm cho mình quá bận rộn? Tại sao chúng ta lao động quá khó nhọc như vậy đến nỗi chúng ta  rất mệt mỏi mà chúng ta không thể tận hưởng những thành quả của cuộc sống? Cuộc sống, đối với một số người trong chúng ta, đã bị kéo căng mà chúng ta đôi khi quên mất Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta nghỉ ngơi.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

BỐN KHẢI TƯỢNG TRONG SÁCH KHẢI THỊ                  
Theo nguyên văn Hi lạp, trong sách Khải Thị có một thành ngữ là “trong linh” (in spirit) xuất hiện 4 lần. Nguyên văn Hi lạp là “en pneumati”—nghĩa đen là “in spirit”. “linh” mà không có mạo từ (the) đứng phía truớc thì chúng ta hiểu là “nhân linh”. Bốn chỗ đó là 1:10, 4:2; 17:3, 21:10. Bản hiệu đính 2010 dịch “tôi đuợc Thánh Linh cảm hoá”, rất là sai trật so với nguyên ý. Nguyên văn “I came to be in spirit”. Bản King James dịch “I was in The Spirit”. Đa số thánh đồ  đều nghĩ rằng sứ đồ Giăng đã bốn lần “ở trong Đức Linh” để nhìn thấy bốn khải tuợng. Thực ra Giăng đã ở trong nhân linh hoà quyện của mình( có Đức Linh bên trong linh ông) và nhìn thấy bốn khải tuợng.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

BẢY MƯƠI LĂM NGÀY CHUYỂN TIẾP SAU CƠN ĐẠI NẠN
Daniel 12:11
11 Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.

Cơn đại nạn dài 1260 ngày. Vào ngày cuối cùng của cơn đại nạn, Đấng Christ sẽ hoàn toàn tiêu diệt Antichrist:

II Tes. 2:8,
8 Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến.

CON THÚ TỪ DƯỚI ĐẤT LÊN— ĐỨC THÁNH LINH GIẢKhải thị 16:13 chép, “Tôi đã thấy có ba uế linh hình như ếch nhái ra từ miệng rồng, miệng thú và miệng tiên tri giả”.

Rồng, con thú và tiên tri giả là ba ngôi giả mạo của Satan mà sách khải thị phô bày ra. Đức chúa cha giả là con rồng, là Satan (Khải 12); Chúa Jesus giả là con thú (Khải 13:1-12); và thánh linh giả là tiên tri giả, là con thú từ dưới đất lên.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Có Uy Thế Với Đức Chúa Trời--2

Moses Praying for Israel


Chương 2 – Có uy thế với ​​Đức Chúa Trời được minh họa trong Moses


Trách nhiệm Sinh
Ra Từ Tình Thương Yêu

 Exodus 32:31,32; 11-14;
Dân.14:11-20 .

"Sau đó Chúa nói cùng t
ôi, Mặc dù Moses và Samuel đứng trước mặt Ta, nhưng tâm trí của Ta sẽ không hướng về dân này" (Jer. 15: 1).


Đức Chúa Trời tìm cách tạo ra một người hoàn toàn làm một với ​​chính mình Ngài-