Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

PHẢN BIỆN VỀ THẦN TÁNH CỦA CHÚA JESUS—1


Một người bạn trên facebook đã nhắn tin cho tôi:
Thân gửi anh Khải!
Những kẻ chối bỏ thần tánh của Chúa Giê xu, dùng Côlôse 1:15b ‘là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên’ cho là Đức Chúa Trời tạo dựng Chúa Giê xu trước rồi mới tạo dựng vũ trụ ...
Chúng ta phản biện như thế nào? Ý nghĩa ‘firstborn’ trong câu này là gì? Xin anh giải thích.

JESUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI-(Kinh văn trích từ bản Thánh kinh tiêu chuẩn- 2017-TKTC)-
Mathio 11:27 “không ai biết Con Trai ngoại trừ Cha, và chẳng ai biết Cha ngoại trừ Con Trai, và bất cứ ai mà Con Trai muốn tiết lộ Cha”
Giăng 10:30-33, “Ta và Cha là một.”- Dân Giu-đa lại lượm đá để ném Ngài. Giề-xu trả lời họ: “Ta đã tỏ ra cho các ngươi nhiều việc lành từ Cha; vì việc nào trong chúng các ngươi ném đá Ta?” Dân Giu-đa trả lời Ngài: “Chúng ta không ném đá Thầy vì một việc lành, nhưng vì lời phạm-thượng; và vì Thầy, chỉ là con người, tự làm Mình thành Đức Chúa TRỜI”.
Đa số tin đồ cho rằng tôi phạm thượng khi dùng trơ trọi một chữ “Jesus”, vì họ không biết rằng nghĩa đen của chữ “Jesus” là: “Đức Gia-vê là Cứu Chúa”. Khi ta kêu cầu” Ôi Jesus “ là chúng ta đang kêu “ Ôi Đức Jehovah, Cứu Chúa”.
1/ Rô ma 1:20 “Vì từ sáng-thế, các thuộc-tính vô hình của Ngài, quyền-năng đời đời và bản-tính thần-thánh của Ngài, đã được thấy rõ, được hiểu qua điều đã được sáng tạo, để họ không có lời bào-chữa”.
Tất cả các nhà khoa học, người tri thức, đều ngạc nhiên, sững sờ trước sự hoành tráng, diệu kì của vũ trụ, nhưng chỉ có những nhà khoa học vô thần mới cố khước từ sự thực hữu của Đức Chúa Trời. Biết Đức Chúa Trời thì không khó mấy.
2/ Giăng 2:3-4 “Khi rượu đã cạn, mẹ của Đức Chúa Jêsus nói với Ngài: “Người ta không còn rượu nữa.”  Đức Chúa Jêsus trả lời: “Thưa bà, việc nầy có liên can gì đến bà và tôi?”.