Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

PHẢN BIỆN VỀ THẦN TÁNH CỦA CHÚA JESUS—1


Một người bạn trên facebook đã nhắn tin cho tôi:
Thân gửi anh Khải!
Những kẻ chối bỏ thần tánh của Chúa Giê xu, dùng Côlôse 1:15b ‘là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên’ cho là Đức Chúa Trời tạo dựng Chúa Giê xu trước rồi mới tạo dựng vũ trụ ...
Chúng ta phản biện như thế nào? Ý nghĩa ‘firstborn’ trong câu này là gì? Xin anh giải thích.

-
Colose 1:15-18; “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh đầu nhứt trong mọi vật thọ tạo. Vì muôn vật đều đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc chủ trị, hoặc chấp chánh, hoặc quyền bính, thảy đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đều keo kết nhau trong Ngài. Ngài cũng là đầu của Thân thể, Tức là Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết, hầu cho trong mọi sự Ngài đứng đầu hàng”.
Những kẻ theo tà giáo không chấp nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, không tin Ngài có thần tánh thì đương nhiên họ sẽ tìm những câu kinh thánh nói về huyền nhiệm nhập thể của Ngài để đả kích Thần vị (deity) của Ngài.
Chúa Jesus là một con người vô tội do trinh nữ Ma ri sinh ra. Ngài có tâm linh, tâm hồn và thân thể của một người nam, nhưng vô tội. Chúa Ba Ngôi đã vào trong tâm linh của Ngài khi Ngài còn trong lòng mẹ. Cô lô se 1:19, và 2:9 chép, “Vì Cha vui lòng khiến mọi sự đầy đủ của mình đều ở trong Ngài-- Vì sự đầy đủ của thể yếu (Godhead) Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Ngài cách có hình thể”. Chúa Ba Ngôi được gọi là Cha ở đây, đã ở trong tâm linh Jesus kể từ khi hoài thai cho đến đời đời. Đó là sự nhập thể hay nhục hóa của Đức Chúa Trời.
Thân thể của Chúa Jesus là một tạo vật, vì Hê bơ rơ 2:14 chép Ngài cũng có huyết và thịt như chúng ta, nhưng huyết Ngài là huyết vô tội (Mathio 27: 4), không chung một dòng huyết tội lỗi của loài người. Về nhân tánh, Ngài là một phần của cõi sáng tạo cũ.
Về thần tánh, Chúa Jesus là Đấng Tạo Hóa, sáng tạo vạn vật- “Nhưng nói về Con thì lại rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời, ngai Chúa còn mãi từ đời đời đến đời đời,… Lại phán: “Hỡi Chúa, ban đầu Chúa lập nền trái đất, Các từng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư mất, nhưng Chúa vẫn hằng còn; Thay thảy đều sẽ cũ lần như cái áo, Chúa sẽ cuốn nó lại như áo ngoài, Nó sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng”.
Tác giả thơ Hê bơ rơ nói Chúa Con là Đấng Tạo Hóa, nhưng thân thể Ngài là tạo vật, tức là: ”là Đấng sanh đầu nhứt trong mọi vật thọ tạo”. Đáng lẽ phải nói là Chúa được sáng tạo đầu nhất (first- created) nhưng Kinh thánh chép “sanh đầu nhất” (first- born) là tạo sao?
Gióp 38:4-7chép “Khi Ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu?  Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi.  Ai đã định độ lượng nó,  Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng?  Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó?  Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”
Khi Đức Chúa Trời tổ chức lễ động thổ sáng tạo trái đất và vũ trụ, chúng ta thấy ban hát lễ các sao mai (các thiên sứ trưởng) hát chúc tán Chúa Jesus là Đấng Tạo Hóa. Mấy câu nầy chứng tỏ Chúa Jesus đã tạo dựng các thiên sứ trước khi sáng tạo vũ trụ và con người. Mà Cô lô se 1:15 nói Chúa Jesus, nhân tánh của Ngài đã được sinh ra trước đó rồi. Thân thể Ngài là tạo vật, nhưng đã được sinh ra trước vạn vật rồi.—chứ không được tạo dựng trước vạn vật.
Chúa Jesus đã trải qua hai sự sinh ra:
1/. Lu ca 1:35: “Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao”. Về mặt nhân tánh, Chúa Jesus thấp hơn Cha (Chúa ba ngôi). Ngài được sinh ra làm người vào khoảng năm 4 T C N.
2/ Thi thiên 2:7, “Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta;  Ngày nay ta đã sanh Ngươi” – Công vụ 13: 33, “Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Jêsus sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi thiên đoạn thứ hai rằng: Con là Con trai ta, ngày nay ta đã sanh Con”. Hê bơ rơ 1: 5, “Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta”.
Theo lịch sử, thì Chúa Jesus sống lại vào khoảng năm 33 TCN là nhân tánh Ngài được trở thành Con Đức Chúa Trời. Nói cách khác sau sự phục sinh, nhân tánh Ngài được thần hóa, là trở thành Đức Chúa Trời, trong khi thần tánh Ngài ở trong tâm linh Ngài vẫn là Chúa ba ngôi.
“Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi”. Đối với Đức Chúa Trời thì không có quá khứ hay tương lai mà chỉ có “ngày nay” là hiện tại hằng hữu. Cả cõi đời đời từ quá khứ đến tương lai vô tận đều là hiện tại hằng hữu trước mặt Ngài. Nên Cô lô se 1:15 ngụ ý nhân tánh của Chúa Jeus đã được sống lại, đã được sinh ra  từ trước khi có vạn vật.
Nhưng kẻ phủ nhận thần tánh của Chúa Jesus đều là antichrist. Những ai phủ nhận Đức Chúa Trời mặc lấy hình người, phủ nhận Đức Jehovah có nhân tánh, cũng phạm trọng tội như vậy. Kinh thánh gọi họ là những kẻ thù của Đức Chúa Trời tam nhất.- “trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng,  báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.  Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền năng Ngài” (2 Te 1: 7-9).

Minh Khải 14-1-2018