Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

SÁCH SỰ SỐNG CỦA CHIÊN CON


Đức Jehovah có truyền lịnh Môi-se và các tôi tớ khác của Ngài chép thánh sử tuyển dân: “Hãy chép điều nầy trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ bôi sạch kỷ niệm…” (Xuất. 17:14). Do lịnh truyền đó chúng ta đọc thấy có các cuộn sách như: sách chép các dòng dõi (Sáng. 5:1), sách giao ước (điều răn), Xuất 24:7, sách chiến trận của Đức Jehovah (Dân. 21:14); sách hành trạng của Sa-lô-môn (1 Vua 11:41); sách sử ký các vua (1 Vua 14:29); sách sự hiện thấy của Na-hum (Na.1:1)..v..v.. Đó là các nguồn tư liệu hoặc các bộ phận cấu tạo Kinh thánh Cựu Ước. Các tôi tớ Đức Chúa Trời đã trứ tác các sách đó do sự hà hơi, cảm thúc và cảm động của Linh Đức Chúa Trời.

Đấng Christ, Antichrist và Hội Thánh--1Chương 1 - Các quyền của Đức Chúa Trời

Có ba loạt ngắn các phân đoạn Kinh Thánh liên quan đến từng điểm đó tôi sẽ hướng dẫn bạn ngay từ đầu.

Đấng Christ
Cô-lô-se 1:13-18 ; Hê-bơ-rơ 2:5-10,16 ; Ê-phê-sô 1:22 , 4:10 .
Hội Thánh
Ê-phê-sô 1:22 ; 2:14-16; 3:20-21

ARCHEGOS—ĐẤNG KHỞI NGUYÊNArchegos là một danh hiệu của Chúa Jêsus. Chữ nầy chỉ xuất hiện 4 lần trong Kinh Tân ước, hai lần trong sách Công vụ (3:15; 5:31) và hai lần trong thơ Hê-bơ-rơ (2:10;12:2). Hiển nhiên danh hiệu nầy rất khó dịch. Tôi mạo muội dịch là “Đấng Khởi Nguyên”.

Qua sự quan sát bản dịch Cựu uớc tiếng Hi lạp là Bản 70 và cách dùng chữ của các tác giả ngoài Kính Thánh, chúng tôi thấy từ ngữ nầy gợi ý một ý nghĩa gấp ba như sau: a/ một người mở đường (người tiền phong) mở đường lối cho người khác, do đó có nghĩa “người hướng dẫn”, “anh hùng”; b/ nguồn gốc hay người sáng lập, do đó có nghĩa “tác giả”, “người đề xuất” “khởi đầu”; c/ nhà cai trị dẫn đầu, do đó có nghĩa “chỉ huy trưởng”, “vương hoàng”, “vua”.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

NHỮNG NGƯỜI CAI TRỊ DÂN CHÚAChúa Jêsus từng làm chứng về sự uỷ nhiệm thần thượng của Ngài như sau “Jêsus đáp rằng: “Công việc của Đức Chúa Trời, ấy là các ngươi tin Đấng mà Ngài đã sai đến”. (Giăng 6:29). Thành ngữ “Cha Đấng sai Ta” xuất hiện khoảng 43 lần trong phúc âm Giăng. Sự lặp đi lặp lại câu “Cha Đấng sai Ta” nhấn mạnh chân lý: Đức Chúa Trời luôn luôn bổ nhiệm người cai trị trên dân Ngài. Chúa Jêsus là Con Người do Đức Chúa Trời Cha bổ nhiệm cai trị trên dân của Ngài.