Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

NHỮNG VÌ SAO LẠC-Giu đe 1:11-13: “Khốn thay cho họ, bởi họ đã noi đường của Ca-in, vì lợi mà dua đuổi theo sự sai lầm của Ba-la-am, và bị hư mất trong sự nói nghịch của Cô-rê.  Những kẻ đó là vết nhơ trong tiệc thương yêu của anh em, kẻ chăn chiên không e sợ mà nuôi béo mình, đám mây không nước, theo gió đùa đi đây đó, cây mùa thu không trái, hai lần chết, bị nhổ lên đứt rễ.  Họ như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt nhuốc nhơ của mình, như sao vơ vẫn, có sự mịt mù của tối tăm đã để dành cho họ đến đời đời”

NGÔI SAOSáng thế kí 1:14-16, “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;  lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao”
Đa ni ên 12:3, “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi”.
Khải huyền 1:16 a, 20, tay hữu người cầm bảy ngôi sao, ..Sự mầu nhiệm về bảy ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu ta, …thì bảy ngôi sao là các sứ giả của bảy Hội thánh, còn bảy giá đèn là bảy Hội thánh vậy”.
IIPhi-e-rơ 1:19- Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.
Khải huyền 2:26, 28, “Kẻ đắc thắng và giữ công việc ta đến cùng, …. Ta sẽ cho người ngôi sao mai”

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

VUA GIÔ-ÁCH NƯỚC GIU-ĐA


      
(2 Các Vua 11: 12; 2 Sử Kí 22:10-24:27.)
Tiên tri đồng thời: Xa-cha-ri, con của Giê hô gia đa
Tên “Giô ách” có nghĩa : “Đức Gia Vê ban ân tứ”
“Chúa ban sự cứu rỗi cho các vua, Giải cứu Đa-vít, kẻ tôi tớ Chúa, khỏi thanh gươm tàn hại”-  Thi thiên  144:10.
A tha li, người nữ độc ác (2 Sử 24:7) là mẹ của vua A cha xia. Vua A cha xia chết năm 23 tuổi, nên ít con. Dù vậy A tha li đứng dậy giết hết các cháu nội mình, chỉ còn sót Giô ách mới một tuổi, được Cô ruột là vợ của thầy tế lễ thượng phẩm Giê hô gia đa cứu thoát. Nhờ chức vụ thầy tế lễ, Giê hô gia đa đã giấu Giô ách 6 năm, nếu không dòng dõi Đa vít, tức dòng dõi Đấng Mê-si a tuyệt tự.. Trong khi đó A tha li cướp quyền vua  và lên ngôi nữ vương, cai trị nước Giu đa suốt 6 năm. A tha li là bà nội của Giô ách.

LỜI CẢNH CÁO-
Công-vụ 27, 10-
"Phao-lô khuyên chúng rằng: “Các ông ơi, tôi thấy cuộc hàng hải nầy chắc phải bị thiệt hại và lỗ lã nhiều, chẳng những cho hàng hoá và chiếc thuyền mà thôi, lại đến mạng sống chúng ta nữa "
Chúng ta càng đặt mình vào vị trí của những người liên quan đến câu chuyện này, thì chúng ta càng hiểu rõ quyết định và hành động của họ. Một sĩ quan La Mã đang trên đường đến Roma với một số tù nhân. Trong số đó có Phao-lô. Bởi bây giờ là mùa thu và sự vận chuyển bằng tàu thuyền trở nên không chắc chắn. Vì lý do này, Phao-lô cảnh báo đội trưởng chống lại việc tiếp tục cuộc hành trình. Mặc dù ông tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi tình huống, nhưng Phao-lô vẫn tỉnh táo. Từ kinh nghiệm của ông về những chuyến đi trên biển trước đó, nên ông biết rằng đi thuền vào thời điểm này trong năm là rất nguy hiểm và liên quan đến một nguy cơ cao cho mạng sống.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

DÂN ISRAEL TRONG CƠN ĐẠI NẠN-          (Đa-ni-ên 12)
Mi-ca-ên với đoàn thiên sứ,
Đuổi sa-tan ra khỏi khoảng không,
Kèn năm đại nạn liền khởi diễn,
Con thú, tiên tri giả, con rồng.

Đại nạn Israel thật khổ,
Suốt một kỳ, nửa kỳ, những kỳ,
Người nào có tên sách sự sống,
Sẽ được cứu lập nước diệu kỳ.

Khổ nạn trước kia chưa hề có,
Mãi sau chẳng có nữa bao giờ,
Kẻ ngủ sống lại chịu nhơ nhuốc,
Kẻ khôn được danh tiếng thơm tho.

Người khôn rực rỡ như sao sáng,
Kẻ chinh phục hồn sáng chói ngời,
Đa-ni-ên chổi dậy ngày cuối,
Được thừa hưởng sản nghiệp vui tươi.

Kẻ tinh sạch, kẻ được luyện lọc,
Sáng chói, am hiểu mầu nhiệm Lời,
Tín đồ dữ cứ làm điều ác,
Chẳng thể nào hiểu được đến nơi.
M.K. 31-5-2018

GIÊ-RÔ-BÔ-AM VÀ ÔM-Ri NGÀY NAY-1 Các vua 12:26-29, “Bấy giờ, Giê-rô-bô-am nói thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nhà Đa-vít chăng.  Nếu dân nầy đi lên Giê-ru-sa-lem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ, là Rô-bô-am, vua Giu-đa; người ta sẽ giết ta đi và trở về với Rô-bô-am, vua Giu-đa.  Vậy, vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói với dân chúng rằng: Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó thay! Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần ngươi, đã đem ngươi ra khỏi Ai cập. Người đặt con nầy tại Bê-tên, và con kia tại Đan.
Mi chê 6:16, “Vì người ta còn giữ những lệ luật của Ôm-ri…”

MIỀN ĐẤT ĐƯỢM SỮA VÀ MẬT-Xuất hành 3: 7 - 8
“Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai cập, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó.  Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ai cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít”

HÃY IM LẶNG-Ê-sai 30:15
Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy; Các ngươi sẽ được cứu rỗi (giải cứu), là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế!
Lu ca 21:36
Vậy, lúc nào các ngươi cũng hãy thức canh và cầu nguyện, hầu cho ngươi đủ sức để thoát khỏi mọi điều phải xảy đến ấy và đứng nổi trước mặt Con người.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

ÔM-RI VUA BẮC QUỐC ISRAEL1 Các vua 16 :15-28.
- Tên “Ôm-ri” có nghĩa là “chất đống”—chất đống các hành vi tội lỗi.
- Tiên tri đồng thời: Ê li
“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác.  Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình”—Châm ngôn 3::33.
Nội chiến là tất cả các hình thức xung đột vũ trang theo sau việc Ôm-ri chiếm ngai vàng của Israel. “Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên chia làm hai phe: Phe nầy theo Típ-ni, con trai Ghi-nát, và muốn lập người làm vua; phe kia theo Ôm-ri. Nhưng phe theo Ôm-ri thắng hơn phe theo Típ-ni, con trai Ghi-nát.Vậy, Típ-ni chết và Ôm-ri cai trị“.
“Năm thứ ba mươi mốt đời A-sa, vua Giu-đa, thì Ôm-ri lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên, và cai trị mười hai năm. Người trị vì sáu năm tại Tiệt-sa.  Đoạn, người mua hòn núi Sa-ma-ri của Sê-me, giá là hai ta-lâng bạc.Trên núi ấy, người cất một cái thành lấy tên Sê-me, là tên chủ núi Sa-ma-ri mà đặt tên cho thành. Tên “Samaria” từ tiếng Hê bơ rơ " Shomeron" mà ra.

VINH QUANG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜINếu bạn đang trải qua một thời gian cô lập, dường như sống cô đơn một mình, hãy đọc Giăng 17. Chương kinh thánh đó sẽ giải thích chính xác lý do tại sao bạn ở nơi bạn đang ở-- bởi vì Chúa Jesus đã cầu nguyện rằng bạn "có thể hiệp một" với Chúa Cha như Ngài đã hiệp một. Bạn đang giúp Đức Chúa Trời trả lời lời cầu nguyện đó, hay bạn có mục đích nào khác cho cuộc sống của mình? Vì bạn trở thành môn đồ, bạn không thể sống độc lập như trước đây. Đức Chúa Trời bày tỏ trong Giăng 17 rằng mục đích của Ngài không chỉ  để đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, mà qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể đến để phân biệt tâm trí của Ngài. Tuy nhiên, có một lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời phải đáp ứng, và đó là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su - “… rằng họ có thể là một như chúng ta là một …” (Giăng 17:22). Chúng ta có gần gũi với Chúa Giê Su như thế không?

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Giô Sa Phát vua nước Giu đa-(1 Các vua 15:24; 22:41-50; 2 Các vua 8 :16; 2 Sử kí chương 17:1 đến 21:3.)
Tên Giô-sa-phát có nghĩa: “Người mà Đức Gia-Vê phán xét”.
Các tiên tri đồng thời:
-         Giê-hu con trai Ha na ni  
-         Gia ha xi ên người Lê vi
-         Ê li ê xe con trai của Đô va đa
“Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua; Người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình”—Châm ngôn 20:28.
Điều đầu tiên được ghi lại về Giô sa phát là ông đã “làm cho nước mình ra mạnh để nghịch cùng Y-sơ-ra-ên,  đặt những cơ binh nơi các thành bền vững của Giu-đa, lập đồn trong xứ Giu-đa và trong các thành Ép-ra-im, mà A-sa, cha người, đã chiếm lấy”(2 Sử 17: 1, 2). Ông bắt đầu triều đại của mình với một sự phản đối quyết tâm đối với vương quốc thờ thần tượng phía bắc. Đây là năm thứ tư của A-háp. Vài năm sau tất cả sự phản đối này chấm dứt, và chúng ta đọc, “Giô-sa-phát và vua Y-sơ-ra-ên ở hòa hảo với nhau” (1 Vua 22:44).

VUA A-CHA-XIA NƯỚC GIU-ĐA (2 Các vua 8:24; 9:29; 2 Sử. 22:1-9.)
Tên “A-cha-xia “ có nghĩa là: “Được Đức Gia vê nâng đỡ”, nhưng cuộc đời ông không hưởng được lời hứa đó.
“Vì kìa, các vua đã hẹn hò, cùng nhau đi qua”—Thi thiên 48:4.
A cha xia đã phải trị vì với chức vụ là phó vương của cha mình, là Giô ram trong năm cuối cùng khi cha ông lâm bệnh nặng. Đây là điều hiển nhiên khi so sánh 2 Vua 8:26 với 9:29.
Ông là con trai út và duy nhất của Giô ram, còn Giô ram là con của Giô sa phát. (2 Sử kí. 22:2). "A-cha-xia được hai mươi hai tuổi khi người lên làm vua, và cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là A-tha-li, cháu gái của Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên". Ông ta đi trên đường của nhà A-háp, và làm điều ác trước mắt Chúa, cũng như nhà A-háp; Ông ta là cháu ngoại của nhà A-háp.
Mẹ ông, là A tha li, theo cách này hay cách khác, đã thoát khỏi số phận của những người vợ còn lại của Giô ram (người đã bị bắt đi tại thời điểm cuộc xâm lược của người Phi-li-tin).