Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Chữ “Kẻ Trộm” Và “Dư Dật” Trong Kí Tự Trung Hoa –Câu Chuyện Hai Giao ƯớcJohn 10:9-10,
"Ta là cái cửa; nếu ai bởi ta mà vào,thì chắc được cứu, và sẽ vào ra, gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm đến chỉ để ăn trộm, làm thịt, và huỷ diệt; còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được càng dư dật;"

Thief: đạo tặc (trộm cắp)--Abundantly: phong thịnh (dư dật)--
Secondary: Thứ (bậc dưới)--Finished: thành (xong ).

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

HAI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO SỰ TRẮC NGHIỆM TỐI HẬU

Kinh văn: Xuất 32
Chiều hôm nay tôi muốn xem hai người phản ứng như thế nào dưới sức ép. Trước hết chúng ta nhìn vào Môise, sau đó chúng ta sẽ thấy Arôn phản ứng thế nào; nhưng chúng ta sẽ chỉ tỏ một ít bối cảnh trước khi chúng ta nhìn vào chính sự việc.

"SỰ KÊU GỌI THUỘC THIÊN"


(Hê-bơ-rơ 3:1, ASV”, Thế thì, hỡi anh em thánh khiết, là những người dự phần sự kêu gọi trên trời, hãy nghĩ đến Jêsus là Sứ đồ và Thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta thừa nhận”.

Một số người cho rằng 
“ sự kêu gọi trên trời" trong Hê-bơ-rơ 3: 1  "sự kêu gọi" để đi lên thiên đàng và sống với Đức Chúa Trời  Chúa Giêsu. Tuy nhiên, như ghi chú của Buchanan,

"
Sự kêu gọi trên trời" giống như "sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 11:29) -Vì các ân tứ và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề hối cải”

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Marked By His Blood For Everlasting Blessings!

Được Huyết Ngài Ghi Dấu Cho Các Phước Hạnh Đời Đời!

In Him we have redemption through His blood, the 
forgiveness of sins, according to the riches of His grace. 
Trong Con ấy chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha thứ các sự quá phạm của chúng ta, theo sự giàu có của ân điển Ngài

 Blessing- Phước Hạnh

KÍ TỰ TRUNG HOA VỀ CHỮ “GOD” (THẦN) MIÊU TẢ JESUS


           

Kí tự Trung Hoa về chữ “Thần” miêu tả Jesus. Tất cả các câu nâng đỡ cho kí tự Trung Hoa về chữ “Thần” đều được tìm thấy trong phúc âm Giăng  chương 19.

 Đức Chúa Trời (Thần) trong Cựu Ước

Chúng ta ăn qua đôi tai của chúng ta
Mỗi sinh vật cần phải ăn và là con người, chúng ta cũng cần phải ăn để sống. Là một tin đồ được tái sinh, chúng ta là người thuộc linh. Chúng ta đã được sinh ra một lần nữa trong Đức Linh vào thời điểm chúng ta tin vào Christ, và vì điều này, Lời Chúa nói chúng ta là một sáng tạo mới; một sáng tạo rất là mới mà chưa bao giờ được tồn tại trước đây. Là một tín hữu, một sáng tạo mới, chúng ta cũng cần nuôi những người linh của chúng ta (our spirit man).

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Thực tế thuộc linh và Mê cuồng--4CHƯƠNG 4
MÊ CUỒNG LÀ GÌ?
Kinh văn: Êsai 50: 10-11, Thi 36:9
Thực tế thuộc linh là sự thật. Chính lẽ thật giải phóng chúng ta. Thường thường một cơ đốc nhân không thể đụng chạm sự thật và thay vào đó lại sa ngã vào sự dối trá. Ông ta không nhìn thấy tính minh bạch, tính chân thật của một sự việc; song le ông ta coi chính mình là sáng tỏ. Điều ông ta nghĩ và làm là sai lầm, nhưng ông ta kể chính mình lại là rất đúng. Một tình trạng như vậy chúng ta gọi là “Mê cuồng” hay ám ảnh, mê hoặc. Người mê cuồng cần sự sáng của Đức Chúa Trời, nếu không anh ta sẽ không đủ sức bước ra khỏi sự mê cuồng của anh ta. Bây giờ chúng ta hãy xem mê cuồng là gì.

Có Uy Thế Với Đức Chúa Trời—4 Chương 4 - Uy Thế Với Đức Chúa Trời được minh họa trong Daniel
"Đoạn, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 13 Hỡi con người, nếu đất nào làm sự trái phép mà phạm tội nghịch cùng ta, và nếu ta giáng tay trên nó, bẻ gãy bánh của nó, giáng cho sự đói kém, và diệt hết người và vật trong nó, 14 thì dẫu trong đất đó có ba người nầy, là Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp, cũng chỉ cứu được hồn mình bởi sự công bình mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 19 Hay là, nếu ta sai ôn dịch đến trong đất đó nếu ta đổ cơn giận mà làm chảy máu nó đặng diệt hết người và vật khỏi nó, 20 thì dẫu có Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được nào con trai nào con gái, chỉ một mình họ cứu được hồn mình bởi sự công bình mình mà thôi" (Eze. 14:12-14, 19-20).
" 1 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân nầy. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt ta, cho chúng nó đi ra " (Jer. 15:1).

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Có Uy Thế Với Đức Chúa Trời--3


Chương 3 – Có Uy Thế Với ​​Đức Chúa Trời được minh họa trong Job


Sự Tương Giao Các Nỗi Đau Khổ Của Ngài


Đọc:
Job 1:6-11; 2:9,10; 42:7,8,10
Lịch sử thuộc linh của Job