Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

TẠ ƠN CHÚA (GIẢI PHÓNG NÔ LỆ)


Ra khỏi Ai Cập
Cuộc đời nô lệ đắng cay
Hê-bơ-rơ sống những ngày đau thương
Cực hình, hành hạ thê lương
Chịu nhiều uất ức, đoạn trường đớn đau!
Chúa thương thêm sức dồi dào
Sản sinh dân số tăng cao lạ thường.
Khiến Vua Ai cập lo lường
Lệnh truyền giết hết chẳng thương nhi hài

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Một người nghèo

Người nghèo

Kinh Thánh: Rev 3:17

“Ngươi nói: Ta giàu rồi, ta đã được giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình là kẻ khốn khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù, loã lồ”.
MỘT
Trong số các con cái Đức Chúa Trời, có một vấn đề về thái độ Lao-đi-xê và một tấm lòng Lao-đi-xê. Một người nghĩ rằng anh rất giàu nhưng trong thực tế, là người nghèo có một thái độ Lao-đi-xê và một tấm lòng Lao-đi-xê.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Sự Phục sinh, Đức Thánh Linh, Và Hội Thánh- 2


Empty Tomb Picture 08

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:19

“Và biết quyền năng Ngài quá đỗi lớn lao đối với chúng ta là kẻ tin là dường nào, y theo sự vận hành của đại năng do lực lượng của Ngài,”

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Sự Phục Sinh, Đức Thánh Linh, Và Hội Thánh (1)


Empty Tomb Picture 02

Đọc Kinh Thánh: Công vụ 2:24-28, 31-34; 1 Cor. 12:12-13; Ê-phê-sô 1:19-23

“Nhưng Đức Chúa Trời đã giải thống khổ của sự chết, khiến Người sống lại, vì sự chết không thể giữ Người được. Bởi Đa-vít có nói về Người rằng:
'Tôi hằng thấy Chúa ở trước mặt tôi, Vì Ngài ở bên hữu tôi, khiến tôi chẳng bị rúng động.  Cho nên lòng tôi vui mừng, lưỡi tôi hớn hở, Xác thịt tôi cũng sẽ ở yên trong sự hi vọng;  Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, Cũng chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống. Cũng sẽ khiến tôi đầy vui mừng trong sự hiện diện Ngài.”