Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

TRÊN NÚI HÓA HÌNH-
2 Phi-e-rơ 1: 16-17- “Vì khi chúng tôi tỏ cho anh em biết quyền năng và sự hiển hiện của Chúa chúng ta là Jêsus Christ, thì chẳng phải theo chuyện hoang đàng khéo tưởng tượng ra đâu, song chúng tôi là chứng kiến về sự oai nghiêm của Ngài.  Bởi chưng Ngài đã do Đức Chúa Trời là Cha mà nhận được tôn trọng vinh hiển, khi có tiếng từ nơi vinh quang tối cao phán cùng Ngài rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường."
-
Trong hai câu kinh thánh nầy chúng ta học được ý nghĩa của sự biến hóa cất lên của tín đồ. Cảnh trạng Chúa hóa hình trên núi ây là mô hình của vương quốc ngàn năm của Chúa.
Môi se tượng tương những tín đồ đã chết và được sống lại trong nước Chúa. Tiên tri Ê-li tiêu biểu tín đồ còn sống ngày nay sẽ được biến hóa cất lên.