Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Vua A-ma-Xia Nước Giu-đa-2 Sử Kí 25
“Khi lên ngôi, vua A-ma-xia được hai mươi lăm tuổi; vua trị vì hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ người tên Giô-a-đan, quê ở Giê-ru-sa-lem.  Người làm việc thiện trước mắt CHÚA nhưng không hết lòng. 3 Khi đã nắm vững vương quốc, vua hành quyết những viên chức đã mưu sát vua cha”
“Vua thuê 100.000 quân thiện chiến từ Y-sơ-ra-ên với giá 100 ta lâng bạc. Nhưng một người của Đức Chúa Trời đến nói với vua: “Tâu đức vua, xin đừng để đoàn quân Y-sơ-ra-ên đi với vua vì CHÚA không ở cùng quân Y-sơ-ra-ên và cũng không ở với tất cả những người Ép-ra-im này”
“Quân Giu-đa cũng bắt sống một vạn người; họ đem chúng lên trên đỉnh núi đá và ném chúng xuống hố sâu; tất cả đều chết tan xác. Sau khi tàn sát người Ê-đôm, vua A-ma-xia trở về, mang theo các thần của người Sê-i-rơ và lập làm thần của mình. Vua thờ lạy các thần này và dâng tế lễ cho chúng.  CHÚA nổi giận cùng vua A-ma-xia; Ngài sai một tiên tri đến nói với vua: “Tại sao ngươi cầu khẩn các thần của dân này, là những thần không cứu nổi họ khỏi tay ngươi?” Khi tiên tri đang nói, vua bảo: “Chúng ta có cử ngươi làm cố vấn cho vua không? Đừng nói nữa, ngươi muốn bị đánh chết sao?”

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM-Ê-sai 65: 17-25, “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. 1 Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Giê-ru-sa-lem cho sự vui, và dân nó cho sự mừng rỡ.  Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, ta sẽ mừng vì dân ta; tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa.  Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả.
 Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái.  Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm.  Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa.  Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.  Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại, hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta, Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

CHÚA ĐẾN- Diễn giảng Ê-sai 64: 1- 6
Câu 1: “Ôi! Ước gì Chúa xé các tầng trời và ngự xuống, Làm rúng động núi non trước mặt Ngài” – Đức Jehovah là Chúa Jesus sẽ tái lâm nay mai.
Câu 2 a:  “Như lửa đốt củi khô, Như lửa đun sôi nước”- Tín đồ có hai loại- củi khô, là như gỗ, cỏ khô, rơm rạ (1 Cor 3) , họ sẽ bị cháy tiêu , dù được cứu rỗi. Người khác sẽ như nước, là sẽ được đun sôi nóng sôi hơn nữa.,
Câu 2 b, “Để kẻ thù biết đến danh Ngài, Và các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài”.. Kẻ thù của Chúa là các quỷ và các dân tộc vô tín, nổi loạn- Họ sẽ đấm ngực mình khi thấy Chúa đến trên mây trời.