Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

GIƯỜNG NGẮN MỀN HẸP-


“Vì thế, hỡi những kẻ ngạo mạn, Đang cai trị dân nầy ở Giê-ru-sa-lem, Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói: “Chúng tôi đã kết ước với sự chết, Chúng tôi có một hợp đồng với âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt tràn qua Sẽ chẳng chạm đến chúng tôi. Vì chúng tôi lấy sự gian dối làm nơi nương náu, Lấy sự lừa đảo làm nơi trú ẩn.”  Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, Là đá thử nghiệm, đá góc nhà, đá quý, Làm nền tảng vững chắc Để ai tin sẽ không hành động vội vã. Ta sẽ lấy sự công minh làm dây đo, Và sự công chính làm chuẩn mực; Mưa đá sẽ quét sạch nơi nương náu của kẻ gian dối, Nước sẽ tràn ngập chỗ trú ẩn.” Bấy giờ, giao ước của các ngươi với sự chết sẽ bị hủy bỏ, Hợp đồng của các ngươi với âm phủ sẽ không đứng vững. Khi tai họa hủy diệt tràn qua Thì các ngươi sẽ bị nó chà đạp. Mỗi lần tai họa tràn đến, nó sẽ bắt lấy các ngươi Vì hết buổi sáng nầy đến buổi sáng khác, Ngày cũng như đêm, tai họa sẽ tràn qua; Chỉ có sự khiếp sợ Làm cho các ngươi hiểu biết sứ điệp. Giường ngắn quá không thể duỗi mình; Mền hẹp quá không đủ đắp kín” (Ê sai 28:14-20 TT)

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

CỔ THÀNH TY-RƠ LÀ GÌ?


“Bấy giờ sẽ xảy ra trong ngày đó, Ty-rơ sẽ bị quên đi trong 70 năm như các ngày của một đời vua. Vào cuối 70 năm sẽ xảy ra cho Ty-rơ như trong bài ca của gái điếm: Hãy lấy hạc cầm, dạo chơi thành-thị, Ôi cô gái điếm bị bỏ quên; Móc các dây một cách tài tình đi, hát nhiều bài ca đi, Để ngươi được nhớ đến. Và sẽ xảy ra vào cuối 70 năm Đức GIA-VÊ sẽ viếng Ty-rơ. Lúc ấy nó sẽ trở lại các tiền-công gái điếm của nó, và sẽ chơi trò gái điếm với tất cả các vương-quốc trên mặt trái đất. Và lợi-lộc của nó cùng các tiền-công gái điếm của nó sẽ được để riêng ra cho Đức GIA-VÊ; nó sẽ không được để-dành hay tích-trữ, nhưng lợi-lộc của nó sẽ trở thành thực-phẩm đủ dùng và quần-áo bảnh cho những kẻ ở trong sự hiện-diện của Đức GIAVÊ.”(Ê-sai 23:15-18- TKTC)