Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

SỰ CỨU RỖI LÀ CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA KINH THÁNH?


   Vào hạ tuần tháng 11 năm 2013 vừa qua tôi có gặp một anh em trong Chúa. Anh đang được các giáo sư trường Kinh Thánh huấn luyện để trở thành người chăn bầy. Anh nói với tôi, “các giáo sư dạy rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là chủ đề chính của Kinh thánh. Điều đó có đúng không?” Tôi trả lời “không phải, chủ đề đó còn thiếu”. Sự tương giao của chúng tôi về chủ đề chính của Kinh thánh vào ngày hôm đó là duyên cớ có bài viết nầy: