Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

CẤT LỄN TRƯỚC ĐẠI NẠN?Đa 9:27, Luca 17:;26-37;  Khải 14:1-5, 14-16; Lu ca 21:36, !Cor 15: 52
-
Lời rao giảng bảy năm đại nạn,
Không đúng lời Chúa dặn xưa nay,
Chỉ ba năm rưởi họa tai,
Đa-ni-ên chép trước đây tỏ tường.

GIA-VÊ ĐẤNG THÁNH HÓA-Lê 21:8; 1 Phi e ro 1: 15-16, Hê 2:11, 1 tê 5:23;
1 Tê 4:3-4;  1 Phi  e ro 4:3-4 ; Ga 5:19-21

Danh của Gia-vê Đấng Thánh Hóa,
Bảy lần xuất hiện sách Lê-vi,
Ngài chuyên tâm làm dân nên thánh,
Cả tư tưởng, nếp sống thần kỳ.

Gia-vê hứa “con sẽ nên thánh”,
“Vì Ta là Đấng Thánh xưa nay! ».
Người tin được thánh hóa địa vị,
Sau thực nghiệm sự thánh khiết Ngài.

Đấng Thánh Hóa là Jesus- Christ,
Gọi dân được nên thánh đệ huynh,
Chúa Cha là nguồn gốc tất cả,
Christ không thẹn với anh em mình.

Chúa Trời sự bình an hiện thực,
Thánh hóa người tin cách hoàn toàn,
Cả tâm hồn, tâm linh, thân thể,
Được thánh khiết trong ngoài vẻ vang.

Người tin đều là thánh đồ cả,
Được gọi đến sự thánh khiết trời,
Hãy giữ chiếc bình cho thánh khiết,
Là địa vị tôn trọng muôn đời.

Từng phí thời gian đời phóng túng,
Nay thánh hóa không còn dự vào,
Dân ngoại ngạc nhiên và nói xấu,
Thánh đồ theo Chúa sống thanh cao.

Ai gian dâm, ô uế, phóng đãng,
Cặp mắt tà dâm ham muốn luôn,
Buông mình dâm loạn, theo sắc lạ,
Không thừa kế nước Christ trường tồn.
MK. 6-7-2018

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

CHÚA KÊU GỌI GIÊ-RÊ-MI-
    
(Giê-rê-mi 1; 5:14)
“Nầy, Ta sẽ khiến lời Ta như lửa trong miệng ngươi,
Dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ thiêu nuốt chúng.”
-
Trước khi tạo con trong lòng mẹ,
Ta lập con làm kẻ tiên tri,
Giảng lời các nước chi li,
Lân bang dân thánh thời kỳ của con.
-
Con đừng nói minh còn con trẻ,
Dù nơi thành thị, kẻ chợ chi,
Con đừng sợ hãi điều gì,
Có Ta ở với quyền uy bảo toàn.
-
Lời Ta đặt miệng con từng lúc,
Lời quyền năng có sức mạnh thay,
Nhổ cây, lật đổ, dựng xây,
Thẩm quyền lời nói còn hoài trong con.
-
Nầy hai khải tượng toàn sứ điệp,
Nồi nước phương bắc kíp xảy ra,
Canh đê tàn phá Giu-đa,
Ứng cho tội ác dân Ta thực hành.
-
Cây hạnh ra hoa nhanh sớm nhất,
Đầu xuân mới thức giấc trước tiên,
Lời Ta hứa chẳng biến thiên,
Thảy đều ứng nghiệm trong quyền năng cao.
-
Thành đồng, cột sắt nào lay đổ,
Ta lập con đứng đó vững bền,
Quốc gia bội đạo vô quyền,
Chống con rao giảng sấm truyền của Ta.
-
Trong miệng con lời Ta như lửa,
Dân thánh gian ác tựa củi khô,
Lửa thần đốt cháy bất ngờ,
Phạt cho tội ác trước giờ ghê thay.

MK. 1-7-2018