Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

CHÚA KÊU GỌI GIÊ-RÊ-MI-
    
(Giê-rê-mi 1; 5:14)
“Nầy, Ta sẽ khiến lời Ta như lửa trong miệng ngươi,
Dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ thiêu nuốt chúng.”
-
Trước khi tạo con trong lòng mẹ,
Ta lập con làm kẻ tiên tri,
Giảng lời các nước chi li,
Lân bang dân thánh thời kỳ của con.
-
Con đừng nói minh còn con trẻ,
Dù nơi thành thị, kẻ chợ chi,
Con đừng sợ hãi điều gì,
Có Ta ở với quyền uy bảo toàn.
-
Lời Ta đặt miệng con từng lúc,
Lời quyền năng có sức mạnh thay,
Nhổ cây, lật đổ, dựng xây,
Thẩm quyền lời nói còn hoài trong con.
-
Nầy hai khải tượng toàn sứ điệp,
Nồi nước phương bắc kíp xảy ra,
Canh đê tàn phá Giu-đa,
Ứng cho tội ác dân Ta thực hành.
-
Cây hạnh ra hoa nhanh sớm nhất,
Đầu xuân mới thức giấc trước tiên,
Lời Ta hứa chẳng biến thiên,
Thảy đều ứng nghiệm trong quyền năng cao.
-
Thành đồng, cột sắt nào lay đổ,
Ta lập con đứng đó vững bền,
Quốc gia bội đạo vô quyền,
Chống con rao giảng sấm truyền của Ta.
-
Trong miệng con lời Ta như lửa,
Dân thánh gian ác tựa củi khô,
Lửa thần đốt cháy bất ngờ,
Phạt cho tội ác trước giờ ghê thay.

MK. 1-7-2018