Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

CẤT LỄN TRƯỚC ĐẠI NẠN?Đa 9:27, Luca 17:;26-37;  Khải 14:1-5, 14-16; Lu ca 21:36, !Cor 15: 52
-
Lời rao giảng bảy năm đại nạn,
Không đúng lời Chúa dặn xưa nay,
Chỉ ba năm rưởi họa tai,
Đa-ni-ên chép trước đây tỏ tường.


Ngày đại nạn trông dường nước lụt,
Gia đình Nô-ê thoát tai ương,
Đoàn người đắc thắng lên đường,
Trước giờ con thú xưng vương đất nầy.

Mưa lửa Sô-đôm ngày khủng khiếp,
Hạt-ma-ghê-đôn hiệp ý thay,
Thiên dân đa số lúc nầy,
Mới lên trời thoát những ngày chiến chinh,

Toàn hội thánh chớ tin lời giảng,
Cất lên trước đại nạn bảy năm,
Chừng kèn chót thổi vang ầm,
Rộn ràng hội thánh hòa âm lên trời.

Trên Si-ôn đoàn người đắc thắng,
Đứng với Chiên Con vạn lời ca,
Được mua khỏi đất sa đà,
Đầu mùa trái chín Chúa Cha thòa lòng.

Con Người cỡi mây không trung xuống,
Cầm liềm thu hoạch ruộng lúa mì,
Lúc kèn thứ bảy quyền uy,
Thiên thần thu hoạch đúng kì vui thay.

Đừng yên trí vui say lạc thú,
Lời thầy dối ru ngủ chớ tin,
Chỉ người tỉnh thức khẩn xin,
Thoát ngoài đại nạn khiếp kinh sau nầy.

Đừng lầm tưởng những ai tín hữu,
Trước đại nạn được cứu đem đi,
Chỉ ai đắc thắng diệu kì,
Được ra đi trước thời kì quỷ vương.
M.K. 6-7-2018