Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Cung Phụng Lời

Xin Click Vào Dòng Dưới Đây:

1.Bốn Nhà Cấp Dưỡng Tân Ước
2. Làm Cho Chúa Và Hầu Việc Chúa
3. Gánh Nặng Và Sự Cấu Nguyện
4. Kiệt Tác Của Đức Chúa Trời
5. Lương Tâm Của Các Tín đồ
6. Phần Cuối Cuộc Hành Trình
7. Trạng Thái Gần Gũi
8. Quyền Năng Của Đức Chúa Trời
9. Phẩm Chất Quan Hệ Hơn Kích Thước
10. Dòng Chảy Của Linh
11. JEHOVAH
12. Kiểu Mẫu Trên Núi
13. Đời Sống Đắc Thắng-2
14. Đời Sống Đắc Thắng -1
15. Các Tôi Tớ Thực Hiện Sự Hỉ Lạc Của Chúa
16. Đấng Tiên Tri Là Người Riêng Biệt
17. Sự Nhi Mì
18. Tiềm Năng Hồn Người
19. Chúng Ta Cần Người Đức Chúa Trời
20. Thế Giói Thánh Kinh Là...
21. Vực Gọi Vực
22. Sự Tương Giao Của Các Anh Em
23. Tri Thức Gia Tăng Về Đức Chúa Trời
24. Những Dấu hiệu Người thuộc linh
25. Nếp Sống Cảm Thức Chúa
26. Những Sự Phong Phú Chưa Đòi Hỏi Của Chúng Ta
27. Sinh Hoạt Cơ Đốc Nhân Không Dễ Dàng
28. Công Tác Và Thờ Phượng
29. Cô Dâu Của Christ
30.Mất Mát Và Khôi Phục Thể Chế Tế Lễ
31.Ma Môn
32. Ân điển Dự Trữ
33. Bí Quyết Cầu Nguyện
34. Ánh Sáng Của Đức Chúa Trời
35. Quyền Năng Gìn Giữ Của Đức Chúa Trời
36. Xử Lý Tánh Nóng Giận
37. Thay Đổi Quan Niệm Về Giá Trị
38. Đường Lối Sự Cứu Chuộc
39. Sự Cầu Nguyện Là Gì?
40. Sự Kết thúc Của Thời đại Và Vương Quốc
41. Trong Christ
42. Tội lỗi Và Thân Thể Con Người
53. Cuộc Sống bàn Thờ Và Lều Trại
54. Bất Ái Thế Giới- 1
55. Bất Ái Thế Giới -2
56. Thuộc Linh Hay Thuộc Trí Óc?
57. Cuộc Sống Với Bàn Thờ Và Lều Trại
58. Ta Sẽ Lật đổ
59. Hai Phương Diện Của Lẽ Thật
60. Bất Ái thế Giói --3
61. Bất Ái Thế Giới --4
62. Bất Ái Thế Giới-5
62. Cái Nhân Sách JEREMIAH
63. Bất Ái Thế Giới- 6
64. Bất Ái Thế Giới-7
65. Bất Ái Thế Giới-8
66.Bất Ái Thế Giới-9
67. Thành Thánh, Jerusalem Mới--1
68. Hiểu Biết Bản Ngã
69. Bất Ái Thế Giới-10
70. Bất Ái Thế Giới--11
71. Nguyên Tắc Làm Người Thứ Hai
72. Nhu Cầu Đức Chúa TRời Xây Dựng
73. Chiến Tranh Giữa Cái Cũ Và Cái Mới
74.Thành Thánh-Jerusalem Mới-2
75. Thành Thánh-Jerusalem Mới-3
76. Thành Thánh- Jerusalem Mới--4
77. Thành Thánh-Jerusalem Mới--5
78. Thành Mới- Jerusalem
79-Thanh Thanh-Jerusalem Moi-6
80. Thanh Thanh--Jerusalem Moi-7
81.Thành Thánh-Jerusalem Mới -8
83. Bảy Linh-1
84. Bảy Linh--2
85. Bảy Linh--3
86. Bảy Linh--4
87. Bảy Linh--5
88. Bảy Linh-6
89.Bảy Linh-7
90. Bảy Linh-8
91. Bảy Linh--9
92. Bảy Linh--10
94. Gia Tri Nguoi Tin Do
95. Trũng Sự Hiện thấy
97. Báp Têm Trong Thánh Linh
100. Đếm những ngày Thuộc Linh
101. Hiệp nhất Hữu cơ với Chúa
102. Hai Sự An Nghi
103. Tiếp nhận Christ
104. Cái Nhục Dục....
105. Hòm Chứng Cớ
106-Thân Thể Đấng Christ--1
107-Thân thể Đấng Christ--2
108.Thân thể Đấng Christ --3
109.Thân thể Đấng Christ--4
110. Thân Thể Đấng Christ--5
111.Thân Thể Đấng Christ-6
112. Đầng Christ. AntiChrist và Hội thánh
113. Điều huyền nhiệm của mọi thời đại-2
114. Điều huyền nhiệm của mọi thời đại-
115. Vương quốc các tầng trời đã đến gần
116. Sự phân rẽ giữa ánh sáng va bóng tối
117. Phân rẽ giữa trời và đất