Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Cơ sở của quyền uy
 Thánh Vịnh 45:1-7; Hê-bơ-rơ 1:8,9.

" Lòng tôi đầy tràn những lời tốt; Tôi nói điều tôi vịnh cho vua; Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài.  Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người; Ân điển tràn ra nơi môi Ngài: Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Hỡi Đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông, Là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ, và sự công bình, ãy lấy sự oai nghi Ngài cỡi xe lướt tới cách thắng trận; ay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh. Các mũi tên Ngài bén nhọn, ắn thấu tim kẻ thù nghịch vua; ác dân đều ngã dưới Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia; ính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng. Chúa ưa sự công bình, và ghét điều gian ác; cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã xức dầu cho Chúa ằng dầu vui vẻ trổi hơn đồng loại Chúa. ".
"Nhưng nói về Con thì lại rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời, ngai Chúa còn mãi từ đời đời đến đời đời, Quyền trượng của nước Chúa là quyền trượng ngay thẳng. Ngài từng mến sự công nghĩa, ghét sự gian ác, Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã lấy dầu vui vẻ xức cho Chúa. Trổi hơn đồng bạn của Chúa.”.