Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

QUYỀN NĂNG CỦA SỰ SỐNG LẠI


Empty Tomb Picture 15

Kinh Thánh: Công. 13:33; 1 Cor. 12:13; Ê-phê-sô 1:16-23

“Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cái họ, mà khiến Jêsus sống lại y như đã chép trong Thi thiên thứ hai rằng:'Ngươi là Con Ta, Ngày nay Ta đã sanh ngươi.”

“Vì chưng chúng ta, hoặc người Do-thái hoặc người Hi-lạp, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, thảy đều đã chịu báp têm trong một Thánh Linh để nên một thân, và thảy đều đã chịu uống cùng một Thánh Linh nữa.”

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

BẢY HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ ISRAEL (Bắc Quốc)


                
Vào thời tiên tri Hosea, vương quốc Israel chia đôi. Mười chi phái phía bắc xây dựng nước Israel (Ephraim). Hai chi phái phía nam là nước Judah. Tiên tri Hosea thi hành chức vụ tiên tri chủ yếu cho Bắc quốc trong suốt thời trị vì của các vua Uzziah, Jotham, Ahaz và Hezekiah, là các vua Judah và trong thời kỳ của vua Jeroboam, con trai vua Joas, vua Bắc quốc. Thời gian chức vụ lời tiên tri của Hosea kéo dài khoảng 60 năm.

Trong chương 7 và 8 sách tiên tri của ông, Chúa đã bày tỏ cho chúng ta thấy các tội lỗi dân Chúa ở Bắc quốc.