Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

DAVID VÀ SOLOMON—

Kết quả hình ảnh cho photo of david and solomon


Mathio 12:3-6, “Ngài bèn phán rằng: "Các ngươi há chưa đọc đến điều Đa-vít làm trong khi người cùng những kẻ đi theo bị đói sao? Thể nào người vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh trần thiết, mà người và kẻ đi theo không phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ thôi?  Hay là các ngươi há chưa đọc trong luật pháp rằng, nhằm ngày Sa-bát các thầy tế lễ trong đền thờ phạm ngày Sa-bát mà không mắc tội sao?  Nhưng ta nói cùng các ngươi, tại đây có một người lớn hơn đền thờ”.

TÍN ĐỒ VÀ THÂN THỂ


Chúng ta cần biết cách nhìn của Đức Chúa Trời về địa vị của thân thể. Không ai có thể phủ nhận rằng có một mối liên hệ giữa thân thể và nếp sống thuộc linh. Ngoài việc có linh và hồn; chúng ta còn có thân thể. Mặc dù trực giác, sự tương giao và lương tâm của linh chúng ta có thể rất lành mạnh, và mặc dù tâm trí, tình cảm và ý muốn của hồn chúng ta có thể được đổi mới, nhưng chúng ta sẽ không trở nên một người thuộc linh nếu thân thể bên ngoài của chúng ta không lành mạnh và được đổi mới theo linh và hồn chúng ta. Chúng ta không thể được xem là  trọn vẹn và chúng ta vẫn thiếu hụt một điều gì đó. Là con người, chúng ta không chỉ có linh và hồn, mà còn có thân thể. Chúng ta không thể xem thường thân thể và chỉ quan tâm đến linh và hồn. Nếu làm như vậy, nếp sống của chúng ta sẽ khô héo.

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

NGỒI DƯỚI CÂY NHO VÀ CÂY VẢ-


1 Vua 4: 25, “Trọn đời vua Sa-lô-môn trị vì, dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên ăn ở yên ổn vô sự từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình”.
Nhã 2: 3, “Lương nhân tôi ở giữa đám con trai Như cây bình bát (Cây Táo) ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người; Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi”.