Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Khải Thị 13- Lời Cảnh Báo Cuối Cùng


    (Khải 22:6-21)

I Sứ Điệp Của Thiên Sứ (Khải 22:6-11)

A. Khải 22:6
“Thiên sứ lại nói với tôi rằng: “Những lời nầy là đáng tin và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của linh của các tiên tri, đã sai thiên sứ Ngài đặng tỏ ra cho các đầy tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến.”
   “Các lời đó” chỉ về các lời trong câu trước liên quan đến Jerusalem mới. “Những lời nầy là đáng tin và chân thật”.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Khai Thi 12--VI. SÔNG NƯỚC SỰ SỐNG


 ( Khải 22:1-2)

A.     Khải 22:1
   Thiên sứ lại chỉ cho tôi xem sông nước sự sống ở giữa đường của thành, trong như thuỷ tinh, từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra”.
Câu nầy tiếp tục nói về thành phố mới. “Đường của thành”. Phải là miếng đất vuông ở trung tâm như trong 21:21. Paradise trước kia có 4 con sông, tuy nhiên tong thành phố mới chỉ có một con sông nước sự sống, trong sáng như thuỷ tinh. Vì vậy quang cảnh nầy tốt hơn Paradise trước kia.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

CÂY CỐI

1.Cành cây: 
Đức Chúa Trời thực hiện một phép lạ lớn lao khi Ngài khiến cành cây mọc thẳng ra từ thân cây với khoảng cách 40. 50 hay 60 bộ Anh.Không người nào đã khám phá thế nào họ đã áp dụng nguyên tắc nầy khi kiến thiết nhà cửa hay cầu cống. Đức Chúa Trời, Đấng có thể làm điều nầy, là có thể làm phép lạ trong đời sống các bạn nữa.


2. Cây Dẻ bộp,
Cây dẽ bộp là biểu hiệu sự buồn rầu trong sự chết. Đê-bô-ra là nhũ mẫu đầu tiên được đề cập trong Kinh thánh, chết và được chôn dưới cây dẻ-bộp như được chép trong Sáng-thế-ký 35:8. Sau-lơ và các con ông đã đuợc hoả thiêu và tro của họ đã được chôn dưới cây dẻ-bộp ở Gia-be. Điều nầy được tìm thấy trong 1 Sử-ký 10:12. Ap-sa-lôm đang khi chiến đấu với người cha đáng kính của mình, vua Đa-vít, đầu tóc ông đã bị vướng trong cành cây dẻ bộp. Con la mà ông đang cỡi đã chạy bỏ ông, rồi Giô-áp và các cận vệ đã giết Áp-sa-lôm khi ông bị treo trên cây dả bộp ấy (2 Sa-mu-ên 18:9). Trong Ê-sai 1:30, Y-sơ-ra-ên sa bại được ví sánh với cây dẻ bộp có lá héo và lá rụng. Một bứctranh về sự chết của mùa đông đang lột bỏ vẻ đẹp của cây.

Thánh Kinh Giải Đáp---Sự nối dối


Sự nối dối của người của  Đức Chúa Trời

Trong Kinh Thánh có nhiều người của Đức Chúa Trời nối dối như :Áp-ram bảo vợ nói dối với vua Pha ra ôn rằng nàng không phải là vợ ông (Sáng 12:10-20)

- Sa-mu-ên đi xức dầu cho Đavit nhưng lại nói dối đi dâng của tế lễ cho Đức Giê- hô- va vì sợ vua Sau lơ giết mình ( I Samuen 16: 2-4)

- Vua Đavit nói dối với thầy tế lễ A- hi- mê -léc rằng vua Sau lơ sai ông đến, nhưng sự thật thì không ( I Samuen 21 : 1-3)

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Nhã Ca 4--NHÀ YẾN TIỆC


“Người yêu của ta ở giữa các con gái như hoa huệ ở giữa những bụi gai. Người yêu dấu của tôi cũng ở giữa các con trai như cây táo ở giữa các cây rừng. Tôi đã vui thích và ngồi xuống trong bóng mát của chàng, và trái của chàng dịu ngọt cho khẩu vị tôi. Chàng đã đem tôi vào trong nhà yến tiệc, và ngọn cờ chàng phất trên tôi là tình yêu. Hãy nâng đỡ tôi bằng bánh nho khô, làm tươi mới tôi bằng những trái táo, vì tôi ốm tương tư. Tay trái chàng kê dưới đầu tôi, còn tay phải chàng ôm chặt lấy tôi. Hỡi các con gái Jerusalem, ta nài khuyên các ngươi bởi những con linh dương hoặc những con nai cái trong các cánh đồng, đừng làm kinh động hay đánh thức người yêu của ta cho đến khi nàng vui thỏa.” (Nhã Ca 2:2-7)

Nhã Ca 3- HOA HUỆ TRONG CÁC THUNG LŨNG


“Trong khi vua ở tại bàn của chàng, dầu cam tòng của tôi tỏa hương thơm ngát. Với tôi, người yêu dấu của tôi là bó một dược nằm giữa ngực tôi lúc ban đêm. Với tôi, người yêu dấu của tôi là một chùm hoa phụng tiên trong các vườn nho En-gedi. Ô, người yêu của ta, nàng xing đẹp thay! Ô, nàng xinh đẹp thay! Đôi mắt nàng tựa bồ câu. Ô, người yêu dấu của tôi, chàng thật đẹp đẽ; thật dễ chịu thay! Thật vậy, chiếc trường kỷ của chúng ta màu xanh. Xà nhà của chúng ta bằng gỗ hương nam; các thanh rui bằng gỗ cây tùng. Tôi là một đóa hoa hồng Sharon, một bông hoa huệ trong các thung lũng”. (Nhã Ca 1:12-2:1)

Hai Lối Sống 3—CAIN VÀ HẬU DUỆ CỦA ÔNG

There are two ways Stock Photos


HAI ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ HAI LĨNH VỰC
Kinh Thánh bảo chúng ta rằng Cain và Abel không phải là hậu duệ duy nhất của Adam và Eve. Sáng thế Ký 5:4 nói rằng sau này Adam đã sinh thêm các con trai và con gái. Nhưng Cain và Abel nổi bật giữa vòng các hậu duệ khác vì họ đại diện cho hai lối sống. Một lối sống bắt đầu bằng “thu đoạt” và lối sống kia bắt đầu bằng “hư không” Từ Cain và Abel, hai đường hướng trên đất này phát triển và hai lĩnh vực khác nhau được sản sinh. Lĩnh vực thứ nhất, từ đường hướng của Cain, là vương quốc thuộc Satan. Lĩnh vực thứ hai, từ đường hướng của Abel, chúng at gọi là lĩnh vực thần thượng, huyền nhiệm. Hai lĩnh vực này luôn luôn tranh đấu và chiến đấu với nhau.

Hai Lối Sống 2-- CAIN VÀ ABEL: “CÓ ĐƯỢC” VÀ “HƯ KHÔNG”

Garden lawn grass with a two option ways detour Stock Photos

SỰ TRANH ĐẤU GIỮA HAI ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA NHÂN LOẠI
Trong sứ điệp đầu tiên, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã mô tả hai lối sống trong sự sáng tạo của Ngài. Hai lối sống này được tượng trưng bởi cây sự sống và cây tri thức về thiện và ác trong vườn Eden. Đôi khi người ta nghĩ rằng cây thứ hai chỉ là cây “điều ác”. Thật ra, cây này là cây tri thức bao gồm cả điều thiện lẫn điều ác. Đó là cây lý luận. Lý luận này cho chúng ta biết điều gì là thiện và điều gì là ác. Sự sống là một đường hướng, và tri thức hoặc lý luận là một đường hướng khác. Chỉ có hai cây, hai đường hướng mà bởi đó chúng ta sống. Hoặc chúng ta sẽ sống theo sự sống hoặc chúng ta sẽ sống theo tri thức, theo sự hiểu biết của mình về điều gì là thiện và điều gì là ác. Hễ khi nào chúng ta không sống trong đường hướng sự sống thì cách sống chúng ta sẽ tự động được quyết định bởi lý luận của chúng ta. Mọi người đều sống theo một hình thức lý luận nào đó. Lý luận của chúng ta có thể ra từ văn hóa của chúng ta, từ các sự dạy dỗ của cha mẹ chúng ta hoặc thậm chí từ chính Kinh Thánh. Khi chúng ta sống theo điều gì là thiện và điều gì là ác thì chúng ta đang sống bởi lý luận của mình. Điều này khác với việc sống theo đường hướng sự sống.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

GIỚI THIỆU VỀ HAI LỐI SỐNGĐường Hướng Sự Sống Và Đường Hướng Tri Thức

    Từ ban đầu Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta rằng trên đất nầy chỉ có hai lối sống để chúng ta chọn. Hai lối sống nầy được mô tả bởi hai cây trong vườn Eden và bởi hai nhánh hậu duệ từ Adam và từ Eva. Trong sự sáng tạo nguyên thuỷ của Đức Chúa Trời có hai cây: cây sự sống và cây tri thức về thiện ác. Adam và Eva đã sa ngã bởi dự phần vào cây thứ hai, cây tri thức. Sau khi họ sa ngã, Eva sinh hai con trai, Cain và Abel. Rồi với hai con trai nầy, Kinh thánh bắt đầu mô tả hai “đường hướng” khác nhau của nhân loại. Giống như với hai cây, hai đường hướng nầy có thể được gọi là đường hướng sự sống và đường hướng tri thức. Nguyên tắc vẫn như vậy. Hai cây và hai đường hướng đại diện hai lối sống riêng biệt.