Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

SÁCH KHẢI THỊ--BÀI 4 bBảy ấn

SÁCH KHẢI THỊ--BÀI 4 b

 

Khải Thị 7:9-13

B. Cảnh ở trên thiên đường sau khi Hội thánh được cất lên:

(Khải huyền 7:9-17)

Khải huyền 7: 9 đến 17 là một mô tả về sự cất lên của Hội thánh đến các tầng trời. Những người này là ai? Mặc dù tôi không dám nói chắc chắn rằng họ là toàn thể  Hội thánh, tôi nói rằng họ là đa số những người đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc,-- phần lớn Hội thánh. Điều này bao gồm những người đã được cất lên trước nhất và những người đã được sống lại từ kẻ chết (trong đó tạo nên một số lượng lớn), cũng như một số lượng nhỏ là những người vẫn đang sống trên trái đất. Không có lời đề cập được đưa ra ở đây như thế nào mà Hội thánh được cất lên, đúng hơn, chúng ta không chỉ được đưa ra một phác thảo về cảnh tượng sau khi Hội thánh đã được cất lên các từng trời. Do đó, những câu này có thể được coi như là một mô tả về cảnh tượng của toàn bộ Hội thánh trên các từng trời sau sự cất lên. Làm thế nào một người biết rằng những gì được nói đến ở đây là cảnh ở trên trời sau sự cất lên của Hội Thánh? Những lý do như sau:

SÁCH KHẢI THỊ--BÀI 4 aMỞ BẢY ẤN

(Khải huyền 6: 1-8: 5)

Liên quan đến sáu ấn đầu tiên trong chương 6: chúng đã được ứng nghiệm rồi, hay chúng đang được ứng nghiệm, hoặc chúng sẽ được ứng nghiệm trong đại nạn? Có hai yếu tố hỗ trợ cho thấy rằng chúng đã và đang được ứng nghiệm:

(1) Trong Khải huyền 5: 2 thiên thần hỏi: "Ai đáng mở sách và tháo ấn nó?”Trong câu 7 Chiên Con đã tiếp lấy cuộn sách. Sau đó, có thể có một khoảng 2000 năm trước khi mở bảy ấn như thế nào?

(2) Nếu trước tiên Đức Chúa Trời không chăm sóc vấn đề của Hội thánh (làm đầy đủ số lượng dân ngoại) và sau đó loại bỏ Hội thánh sang một bên, Ngài không thể thừa nhận và xử lý với người Do Thái (xem Rô-ma 11:25-26). Trong Khải huyền 7:1-8 Đức Chúa Trời bắt đầu thừa nhận người Do Thái trong việc lựa chọn họ như là các tôi tớ của Ngài. Nhưng 7:1-8 xảy ra sau sáu ấn đầu tiên. Do đó, chúng ta thấy rằng khoảng thời gian trước 6 ấn nầy là thời đại của Hội thánh.