Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Nếp Sống Hội Thánh—The Church Life- 1
Chỗ Nhóm họp-
-
Một lẽ thật  đa số tín đồ chưa am tường là Nếp sống hội thánh hay sinh hoạt hội thánh. Mỗi cá nhân tín đồ đều có nếp sống Cơ Đốc thì Hội thánh tại một địa phương cũng phải có sinh hoạt.
Nếp sống hội thánh là nếp sống tập thể thuộc linh của các tín đồ trong một điểm nhóm. Nếp sống nầy liên hệ ba vấn đề: nơi nhóm họp, buổi nhóm họp và người chăn dắt hội thánh. Trong bài nầy tôi  chỉ tương giao về: Chỗ Nhóm Họp của hội thánh tại một địa phương.
-
Trước khi đền thờ do vua Sa lô môn xây dựng, đại bộ phận dân Chúa đến nhóm họp tại hội mạc đền tạm, một năm ba lần, mỗi lần chừng bảy ngày. Còn hằng ngày có từng nhóm nhỏ thánh đồ đến sân đền tạm để dâng tế lễ cho mình và nhóm họp tại sân đó với các thấy tế lễ.
Đền tạm tồn tại hơn 4 thế kỉ và sinh hoạt nhóm họp tại đền thờ (do Sa lo mô xây dựng) cũng kéo dài khoảng chừng 400 năm.
Suốt 8 thế kỉ đó, điểm nhóm của dân Chúa Cựu ước là ba hành lang bao quanh đền tạm hay đền thờ. Họ cách li nơi chí thánh có Chúa cư ngụ. Họ nhóm họp quanh ngai của Chúa

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

SÁCH NHÃ CA--Bài 3
ĐƯỢC KÊU GỌI ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI BẢN NGÃ
QUA SỰ HIỆP MỘT VỚI THẬP TỰ GIÁ
Kinh Thánh : Nhã. 2:8-3:5
Trong Nhã Ca 2:8-3:5, người yêu của Đấng Christ được Ngài kêu gọi để được giải cứu khỏi bản ngã qua sự hiệp một với thập tự giá. Đây là giai đoạn thứ hai trong kinh nghiệm của người yêu của  Đấng Christ. Ba từ liệu quan trọng giúp chúng ta giải thích phần này là thập tự giá, bản ngã, và sự nội quan.
Thập tự giá được tượng trưng bởi những khe đá và nơi ẩn nấp trên vách núi (2:14). Đây là những nơi an toàn, nhưng lởm chởm và ít ai muốn đến. Những khe đá và nơi ẩn nấp trên vách núi chắc chắn tượng trưng cho thập tự giá là nơi an toàn cho con người sa ngã. Nơi an toàn nhất để chúng ta ở là thập tự giá.
Dù bản ngã không có hình ảnh trong sách Nhã Ca nhưng theo kinh nghiệm Cơ Đốc, bản ngã được biểu lộ trong giai đoạn thứ hai. Ở giai đoạn đầu, người yêu của Đấng Christ theo đuổi Ngài, nhận được sự giúp đỡ qua mối tương giao ở phòng bên trong và bước vào trong nếp sống Hội thánh, nơi người yêu kinh nghiệm sự biến đổi. Người yêu bước vào trong sự yên nghỉ và vui hưởng Đấng Christ để hoàn toàn được thỏa mãn. Sau đó, bản ngã nổi dậy, người yêu của Đấng Christ bắt đầu chỉ quan tâm đến vấn đề được hoàn hảo. Đây là bản ngã.

SÁCH NHÃ CA--Bài 2


ĐƯỢC KÉO ĐẾN THEO ĐUỔI ĐẤNG CHRIST HẦU ĐƯỢC THỎA MÃN
(2)
Kinh thánh: Nhã. 1:9-2:7
Trong 1:2-4a, chúng ta thấy người yêu của Đấng Christ khao khát Đấng Christ, tìm kiếm Ngài, được thu hút bởi tình yêu của Ngài và được Ngài kéo trong sự ngọt ngào để chạy theo Ngài. Đấng Christ thật đáng yêu, ngọt ngào và thơm phức như dầu. Hơn nữa, tình yêu Ngài làm phấn khích, ngon hơn rượu. Tất cả những người yêu của Đấng Christ đều được thu hút và được thúc ép bởi tình yêu của Ngài (2 Cô. 5:14).
Trong Nhã Ca 1:4b-8, Lương Nhơn đáp lại sự khao khát và tìm kiếm của người yêu và đem  nàng vào phòng bên trong (linh của nàng) để tương giao thân mật. Sự tương giao đó đã dẫn người yêu của Đấng Christ vào trong nếp sống Hội Thánh, như được tượng trưng bởi bầy (c. 8; Gi. 10:16). Sau khi vào trong nếp sống Hội thánh, những người yêu của Đấng Christ bắt đầu được Thánh Linh biến đổi. Ngoài nếp sống Hội Thánh, chúng ta không thể được biến đổi. Nếp sống Hội thánh là phương tiện rất quan trọng được Thánh Linh dùng để biến đổi chúng ta. Thánh Linh đang biến đổi chúng ta cùng với các thánh đồ trong Hội thánh.

SÁCH NHÃ CA--Bài 1
LỜI GIỚI THIỆU
ĐƯỢC KÉO ĐẾN ĐỂ THEO ĐUỔI ĐẤNG CHRIST
HẦU ĐƯỢC THỎA MÃN
(1)
Kinh Thánh: Nhã 1:1-8
Chủ đề của sách Nhã ca là thỏa mãn của sự thỏa mãn. Sách này mô tả bốn giai đoạn trong kinh nghiệm của người yêu của Đấng Christ và có thể được tóm tắt bằng bốn câu sau đây:
(1) Người yêu Đấng Christ nên là người được thu hút bởi tình yêu của Ngài và được Ngài kéo đến trong sự ngọt ngào của Ngài để theo đuổi Ngài hầu được thỏa mãn hoàn toàn.
(2) Người yêu Đấng Christ nên là người được Ngài kêu gọi để thoát khỏi bản ngã qua sự hiệp một giữa người yêu với thập tự giá của Đấng Đấng Christ.
(3) Người yêu Đấng Christ nên là người được Ngài kêu gọi để sống trong sự thăng thiên như là sáng tạo mới của Đức Chúa Trời trong sự phục sinh của  Đấng Christ.
(4) Người yêu Đấng Christ nên là người được Ngài kêu gọi cách mạnh mẽ hơn để sống phía trong bức màn, qua thập tự giá của Ngài, sau khi người kinh nghiệm sự phục sinh của Ngài

Người Đắc Thắng—

-
Rô 8:37-Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng thương yêu chúng ta mà đắc thắng có thừa
Gia cơ 1:12-Phước cho người bền chịu sự cám dỗ, vì lúc đã chịu thử nghiệm rồi, thì sẽ lãnh mão miện của sự sống, mà Chúa đã hứa cho kẻ thương yêu Ngài.

Thực Trạng Chức Vụ Rao Lời Chúa Ngày Nay-
-
Rô ma 2:17-24-Còn ngươi, nếu mang danh người Do-thái, nằm trên luật pháp, khoe khoang về Đức Chúa Trời, 18 đã được thọ giáo trong luật pháp, được biết ý muốn Ngài, hay phân biệt phải trái, 19 tin chắc mình là người dẫn đường cho kẻ mù, là sự sáng cho kẻ ở trong tối tăm, 20 là người dạy kẻ khờ dại, là thầy con trẻ, có khuôn mẫu của sự tri thức và lẽ thật trong luật pháp: 21 vậy, ngươi dạy kẻ khác, mà ngươi lại không tự dạy mình sao? Ngươi rao giảng rằng chớ nên trộm cắp, mà ngươi lại trộm cắp ư? 22 Ngươi nói rằng chớ gian dâm, mà ngươi lại gian dâm ư? Ngươi gớm ghét hình tượng, mà ngươi lại trộm cắp của chùa miễu ư? 23 Ngươi khoe khoang về luật pháp, mà ngươi lại phạm luật pháp làm nhục Đức Chúa Trời ư? 24 Bởi cớ các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị nhạo báng giữa dân Ngoại bang cũng như đã chép vậy.
25 Vậy, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì sự cắt bì cố nhiên là có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì sự cắt bì của ngươi kể như không cắt bì. 26 Thế thì, nếu kẻ không chịu cắt bì mà giữ các điều nghĩa của luật pháp buộc, thì sự không chịu cắt bì của người ấy há chẳng kể như đã chịu cắt bì sao? 27 Lại như kẻ vốn không chịu cắt bì, nếu giữ trọn luật pháp, thì họ há sẽ chẳng xét đoán ngươi, là kẻ có văn tự và cắt bì mà lại phạm luật pháp sao? 28 Vì kẻ bề ngoài là người Do-thái thì không phải là người Do-thái, cắt bì xác thịt bề ngoài cũng chẳng phải là cắt bì; 29 duy kẻ bề trong là người Do-thái mới là người Do-thái, còn sự cắt bì thật thì thuộc trong lòng, ở nơi tâm linh, chớ chẳng ở nơi văn tự. Người ấy được ngợi khen, chẳng bởi người ta, bèn là bởi Đức Chúa Trời.

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Những Giảng Sư Họ Nhà Lót—


-
Sáng 19:12-15-Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi! 13 Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ nầy, vì tiếng kêu oan về dân thành nầy đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. 14 Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: Hãy chỗi dậy, đi ra khỏi chốn nầy, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. 15 Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng.
2 Phi e rơ 2:6-8--lại khiến Sô đôm và Gô-mô-rơ ra tro bụi, định tội cho nó phải bị phá đổ để làm gương cho người ăn ở bất kỉnh về sau; 7 chỉ giải cứu người công nghĩa là Lót, tức là kẻ quá lo buồn vì cách ăn ở buông tuồng của bọn gian ác kia 8 (vì người công nghĩa ấy ở giữa họ, nghe thấy việc bất pháp, thì tâm hồn công nghĩa ngày ngày đau xót),
Exech. 13:21-23:-Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi, cứu dân ta ra khỏi tay các ngươi, chúng nó sẽ không ở trong tay các ngươi để bị săn nữa; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 22 Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống, 23 vì cớ đó, các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ, và không bói khoa nữa. ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.
Mathio 23:1-4--Bấy giờ Jêsus phán cùng quần chúng và môn đồ Ngài rằng: 2 "Các văn sĩ và các người Pha-ri-si đều ngồi trên toà của Môi-se. 3 Vậy, hễ họ bảo các ngươi điều gì, thì hãy giữ và làm theo, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ; vì họ nói mà không làm. 4 Họ buộc những mang nặng khó đương, để trên vai người ta, còn chính họ thì không khứng lấy ngón tay mà động đến.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Mặc Lấy Jesus Christ-


-La mã 13:11-14-Càng nên làm như vậy hơn nữa, vì biết thời kỳ nầy đã đến giờ anh em nên thức dậy đừng ngủ nữa; bởi hiện nay sự cứu rỗi gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.  Đêm sắp tàn, ngày hầu đến. Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy binh giáp của sự sáng.  Chúng ta hãy ăn ở đoan trang như giữa ban ngày, chớ tiệc tùng liên miên và say sưa, chớ đắm sắc và buông tuồng, chớ cãi cọ và ganh ghét.  Nhưng hãy mặc lấy Chúa Jêsus Christ, chớ dự trù cho xác thịt mà làm trọn tư dục nó.
Epheso 4 :1-2--Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, nài khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với ơn kêu gọi mà anh em đã được gọi, mọi sự phải khiêm nhường, nhu mì, kiên nhẫn, lấy tình thương yêu mà khoan dung lẫn nhau,
1 Phiero 5 ;5--Phải, hết thảy anh em hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà hầu việc lẫn nhau-
-